435/1987

Given i Helsingfors den 30 april 1987

Förordning om ändring av förordningen om högsta förvaltningsdomstolen

På föredragning av justitieministern

ändras i förordningen den 30 september 1977 om högsta förvaltningsdomstolen (702/77) 7 § 1 punkten, 11 § 1 mom., 12 § 2 mom., 19 § samt 20 § 1 mom.,

av dessa lagrum 7 § 1 punkten sådan den lyder i förordning av den 11 november 1983 (841/83), som följer:

7 §

Vid kanslisammanträde avgöres ärenden som angår:

1) besättande av extraordinarie befattningar som sekreterare och som bibliotekarie samt besättande av andra med tjänsten som föredragande jämställbara extraordinarie befattningar och anställning av tillfälliga funktionärer och personer i arbetsavtalsförhållande till motsvarande uppgifter;


11 §

I högsta förvaltningsdomstolen finns extraordinarie befattningar som sekreterare, bibliotekarie, avdelningssekreterare, byråsekreterare, biträdande registrator, kanslist och byråbiträde.


12 §

Kompetensvillkor för extraordinarie sekreterarbefattning är för befattningen lämplig högskoleexamen. Kompetensvillkor för extraordinarie bibliotekariebefattning är högre högskoleexamen och facklig examen för bibliotek eller motsvarande examen eller utbildning. Kompetensvillkor för extraordinarie avdelningssekreterarbefattning är för befattningen lämplig examen. I övrigt gäller angående kompetensvillkoren för en extraordinarie befattning vad som stadgas om kompetensvillkoren för motsvarande tjänst eller befattning.


19 §

Högsta förvaltningsdomstolen kan bevilja en ledamot tjänstledighet på grund av sjukdom eller havandeskap och barnsbörd samt för en tid av högst 30 dagar om året av någon annan orsak. Om i sistnämnda fall tjänstledighet söks för längre tid än 30 dagar, skall högsta förvaltningsdomstolen sända ansökningen jämte eget utlåtande till republikens president för avgörande.

20 §

Högsta förvaltningsdomstolen kan bevilja en ordinarie föredragande tjänstledighet på grund av sjukdom eller havandeskap och barnsbörd samt för en tid av högst 90 dagar om året av någon annan orsak. Om i sistnämnda fall tjänstledighet söks för längre tid än 90 dagar, skall högsta förvaltningsdomstolen sända ansökningen jämte eget utlåtande till statsrådet för avgörande.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1987.

Helsingfors den 30 april 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.