418/1987

Given i Helsingfors den 16 april 1987

Lag om ändring av gymnasielagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i gymnasielagen av den 27 maj 1983 (477/83) 41 § och 45 § 2 mom.,

ändras 30 §, 36 § 1 mom., 37-39 och 43 §§, 52 § 2 mom. och 53 §,

av dessa lagrum 43 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag den 12 juli 1985 (615/85), samt

fogas till lagen nya 30 a, 30 b, 32 a-32 e, 34 a och 36 a-36 g §§, till 40 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., samt till lagen en ny 58 a § som följer:

30 §

En ordinarie lärare vars tjänst indras skall förflyttas till en annan för honom lämplig vakant lärartjänst vid gymnasium eller dess kvällslinje eller vid kvällsgymnasium i samma kommun. Om ingen lärartjänst är vakant i kommunen, kan han förflyttas till en motsvarande tjänst på annat håll. Med eget samtycke och i enlighet med vad som stadgas genom förordning kan en lärare också förflyttas till en lärartjänst vid gymnasium eller dess kvällslinje eller vid kvällsgymnasium i en annan kommun, även om en för honom lämplig lärartjänst är vakant i den egna kommunen.

Om en ordinarie lärare inte kunnat förflyttas till en lärartjänst vid gymnasium eller dess kvällslinje eller vid kvällsgymnasium i samma eller i en annan kommun, kan han med sitt samtycke förflyttas till en tjänst vid en annan läroanstalt som upprätthålls av en kommun, ett kommunalförbund eller staten eller till en annan för honom lämplig tjänst hos en kommun, ett kommunalförbund eller staten.

Om en ordinarie lärare inte kunnat förflyttas till en för honom lämplig lärartjänst, kan skolstyrelsen med hans samtycke förordna honom att interimistiskt sköta en tjänst vid gymnasium, dess kvällslinje eller vid kvällsgymnasium utan hinder av att han inte uppfyller behörighetsvillkoren för tjänsten.

Vad som i denna paragraf stadgas om ordinarie lärare gäller i tillämpliga delar också en ordinarie rektor vars tjänst har indragits. En ordinarie rektor förflyttas till en rektors- eller lärartjänst.

30 a §

En ordinarie tjänsteinnehavare kan förflyttas till en annan tjänst vid gymnasium eller dess kvällslinje eller vid kvällsgymnasium som kan anses lämplig för honom,

1) om han på grund av sjukdom, lyte eller kroppsskada inte längre förmår fullgöra sina tjänsteåligganden på behörigt sätt, eller

2) om nedgång i hans arbetsförmåga kan hindras eller återställande av redan nedsatt arbetsförmåga kan främjas genom förflyttningen.

Har en ordinarie tjänsteinnehavare inte med stöd av 1 mom. kunnat förflyttas till en annan tjänst vid gymnasium eller dess kvällslinje eller vid kvällsgymnasium, kan han med sitt samtycke förflyttas till en annan för honom lämplig tjänst vid någon annan läroanstalt som upprätthålls av en kommun, ett kommunalförbund eller staten, eller till någon annan lämplig tjänst hos en kommun, ett kommunalförbund eller hos staten.

30 b §

En ordinarie tjänsteinnehavare kan förflyttas till en annan tjänst vid gymnasium eller dess kvällslinje eller vid kvällsgymnasium även av annan än i 30 och 30 a §§ nämnd godtagbar orsak som har samband med tjänsteutövningen, om han har gett sitt samtycke till förflyttningen.

32 a §

Då en ordinarie tjänsteinnehavare med stöd av 30, 30 a eller 30 b § förflyttas till en annan tjänst, får denna besättas utan att ha förklarats ledig.

Innan beslut fattas om förflyttning av en ordinarie tjänsteinnehavare till en annan tjänst, skall han beredas tillfälle att inom en skälig tid bli hörd i saken.

Till en tjänst vid en läroanstalt inom den egna kommunen förflyttas tjänsteinnehavaren av kommunstyrelsen. Till en tjänst vid en läroanstalt som upprätthålls av någon annan kommun, ett kommunalförbund eller staten förflyttas tjänsteinnehavaren av det centrala ämbetsverk som läroanstalten är underställd. Till annan tjänst hos en kommun eller ett kommunalförbund eller hos staten förflyttas en tjänsteinnehavare av den utnämnande myndigheten. Om den myndighet som utnämner till tjänsten hos en kommun eller ett kommunalförbund är en nämnd eller annan myndighet som är underställd kommunstyrelsen eller förbundsstyrelsen, förflyttas dock tjänsteinnehavaren av kommunstyrelsen eller förbundsstyrelsen.

Har kommunstyrelsen med stöd av 30 a § 1 mom. förflyttat tjänsteinnehavaren, skall beslutet underställas länsstyrelsen, om tjänsteinnehavaren inom 14 dagar efter det han fick del av beslutet skriftligen yrkar det hos kommunstyrelsen.

32 b §

Den som har varit ordinarie innehavare av en tjänst vid ett gymnasium och som har sagts upp på grund av att tjänsten har indragits, kan av det centrala ämbetsverket utnämnas till innehavare av en sådan tjänst vid en verket underställd läroanstalt, för vilken han uppfyller behörighetsvillkoren. I detta fall får tjänsten besättas utan att ha förklarats ledig.

Den som har varit ordinarie innehavare av en tjänst vid ett gymnasium får utnämnas till en tjänst vid ett gymnasium eller dess kvällslinje eller vid ett kvällsgymnasium utan att den har förklarats ledig,

1) om han på grundval av tjänstgöringen vid gymnasiet lyfter invalidpension och han innan han uppnått pensionsåldern befinns ha förmåga att utföra förvärvsarbete, eller

2) om han på grundval av tjänstgöringen vid gymnasiet lyfter arbetslöshetspension.

32 c §

Skolstyrelsen eller yrkesutbildningsstyrelsen kan i enlighet med vad som närmare stadgas genom förordning förordna att någon eller några vakanta tjänster en läroanstalt som är underställd den inte skall besättas, innan det har utretts om någon som avses i 32 b § kan förflyttas eller utnämnas till en sådan tjänst.

32 d §

För den som har varit ordinarie innehavare av en tjänst vid ett gymnasium kan det, om hans tjänst har indragits och han inte direkt har kunnat förflyttas till en annan tjänst, ordnas ändamålsenlig fortbildning och kompletterande utbildning samt vid behov omskolning, om detta med tanke på en omplacering anses riktigt och behövligt.

32 e §

Tjänsteinnehavarna och timlärarna skall bemötas opartiskt i tjänsteförhållandet. En tjänsteinnehavare eller timlärare får inte utan fog ges en annan ställning än andra tjänsteinnehavare och timlärare på grund av börd, religion, ålder, politisk verksamhet eller fackföreningsverksamhet eller av någon annan därmed jämförlig orsak.

En sökande till tjänst eller timläraruppgift får inte utan fog ges en annan ställning än andra sökande av skäl som nämns i 1 mom.

Om förbud mot diskriminering på grund av kön stadgas i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/86).

34 a §

Har en ordinarie innehavare av en tjänst vid ett gymnasium med stöd av denna lag förflyttats till en annan tjänst, som är huvudtjänst, hos en kommun, ett kommunalförbund eller hos staten, och är hans grundlön, ålderstillägg, tjänstetillägg och årsförhöjning där mindre än hans grundlön, ålderstillägg, tjänstetillägg, årsförhöjning och på stadganden eller bestämmelser grundade personliga lönetillägg för den förra tjänsten, skall skillnaden betalas till honom som personligt tilläggsarvode som jämställs med grundlön.

36 §

En tjänsteinnehavare beviljas tjänstledighet av skolnämnden. Också partiell tjänstledighet kan beviljas.


36 a §

Ett tjänsteförhållande kan sägas upp av skolnämnden eller en ordinarie tjänsteinnehavare så att det upphör efter uppsägningstidens slut. Uppsägningen skall ske skriftligen.

Skolnämnden får dock inte säga upp tjänsteinnehavaren, om uppsägningen inte beror på att

1) tjänsten indras,

2) tjänsteinnehavaren inte längre förmår sköta sina uppgifter på behörigt sätt, eller på att

3) tjänsteinnehavaren fortgående eller på ett väsentligt sätt bryter mot sin tjänsteplikt eller fortgående eller på ett väsentligt sätt försummar den.

Skäl som avses i 2 mom. 2 och 3 punkten är åtminstone inte

1) sjukdom, lyte eller kroppsskada, om inte följden härav har varit en väsentlig och varaktig nedgång i tjänsteinnehavarens arbetsförmåga och tjänsteinnehavaren på grund härav har rätt till invalidpension,

2) havandeskap och barnsbörd,

3) deltagande på grund av en tjänsteinnehavarförenings beslut i en stridsåtgärd som föreningen vidtar, ej heller

4) tjänsteinnehavarens politiska, religiösa eller andra åsikter eller hans deltagande i samhällelig verksamhet eller föreningsverksamhet.

Skolnämnden får inte heller säga upp en tjänsteinnehavare under den tid för vilken hon har beviljats tjänstledighet på grund av havandeskap och barnsbörd. Ej heller får nämnden, sedan den fått kännedom om havandeskapet, säga upp tjänsteförhållandet så att det upphör då tjänstledigheten börjar eller medan den pågår.

36 b §

Skolnämnden eller en timlärare kan säga upp ett tjänsteförhållande så att det upphör efter uppsägningstidens slut.

Skolnämnden kan säga upp en timlärare när det finns skäl därtill.

Tjänsteförhållandet för en timlärare som har anställts för viss tid upphör utan uppsägning när denna tid har löpt ut, om inte tjänsteförhållandet på grund av uppsägning har upphört redan tidigare.

36 c §

Skolnämnden eller den som sköter en tjänst interimistiskt kan säga upp tjänsteförhållandet så att det upphör efter uppsägningstidens slut.

Skolnämnden kan, utan hinder av vad som i 36 a § stadgas om grunderna för uppsägning, säga upp den som sköter en tjänst interimistiskt, när det finns skäl därtill.

Tjänsteförhållandet för den som sköter en tjänst interimistiskt och som har anställts för en viss tid, upphör utan uppsägning när denna tid har löpt ut, om inte tjänsteförhållandet på grund av uppsägning har upphört tidigare.

36 d §

Innan en tjänsteinnehavare eller timlärare sägs upp skall han beredas tillfälle att avge förklaring i saken.

Skolnämnden kan före uppsägningstidens slut återta uppsägningen, om tjänsteinnehavaren eller timläraren samtycker härtill. Tjänsteinnehavaren eller timläraren får inte återta sin uppsägning, om inte skolnämnden ger sitt samtycke.

Skolnämnden skall till en tjänsteinnehavare eller timlärare som har sagt upp sig utge intyg över detta.

36 e §

Genom förordning stadgas om hörande av huvudförtroendemannen eller en förtroendeman innan beslut fattas om att förflytta en tjänsteinnehavare till en annan tjänst eller att säga upp en tjänsteinnehavare eller timlärare eller att avhålla en sådan från tjänsteutövning.

36 f §

På ansökan av kommunen och med den ordinarie tjänsteinnehavarens samtycke kan skolstyrelsen för högst tre år åt gången bevilja tillstånd att anställa en medhjälpare, om det med dennes bistånd samt genom arrangemang som gäller arbetsförhållandena, med hjälpmedel och andra motsvarande stödåtgärder är möjligt att avlägsna de hinder för skötseln av tjänsten eller uppgifterna som beror på att tjänsteinnehavarens arbetsförmåga väsentligt och varaktigt har nedgått så att han med stöd av 36 a § 2 mom. kunde sägas upp.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller i tillämpliga delar också den som sköter en tjänst interimistiskt och en timlärare.

Kommunen skall till ansökan som nämns i 1 mom. foga handlingar av vilka det framgår om det finns förutsättningar för att tjänsten eller uppgifterna i fortsättningen kommer att skötas på ett fullödigt sätt samt uppgifter om stödåtgärderna och de möjligheter dessa ger att undanröja hindren. Skolstyrelsen kan återkalla tillståndet, om det finns skäl därtill.

36 g §

Till en tjänsteinnehavare som länge varit anställd som rektor eller lärare skall betalas avgångsbidrag, om anställningen har upphört till följd av att han blivit uppsagd emedan tjänsten indragits, och om det på grund av hans ålder eller av annat skäl är svårt för honom att få ett nytt arbete. Detsamma gäller i tillämpliga delar en timlärare, enligt vad som stadgas genom förordning.

Till en ordinarie tjänsteinnehavare som beviljats avgångsbidrag kan dessutom efter prövning betalas periodisk ersättning. Ersättningens belopp fastställs efter prövning i varje särskilt fall enligt vad som stadgas genom förordning. Den periodiska ersättningen får dock inte överstiga två tredjedelar av den avlöning som senast har betalts till tjänsteinnehavaren.

Till den som har anvisats i 32 d § nämnd utbildning betalas periodisk ersättning under den tid utbildningen varar.

Genom förordning stadgas om den tjänstgöring som beaktas då avgångsbidrag och periodisk ersättning beviljas.

Finansministeriet kan av särskilda skäl för en tid som ministeriet bestämmer bevilja också någon annan än i 2 mom. nämnd ordinarie tjänsteinnehavare periodisk ersättning, även om genom förordning stadgade förutsättningar för beviljande av periodisk ersättning inte skulle föreligga.

I fråga om avgångsbidrag och periodisk ersättning samt om förutsättningarna för beviljandet skall i övrigt i tillämpliga delar iakttas vad som gäller för statens tjänstemän. Statskontoret beviljar och betalar avgångsbidraget och den i 2 och 3 mom. nämnda periodiska ersättningen av statens medel.

37 §

En tjänsteinnehavare eller timlärare som handlar mot sin tjänsteplikt eller försummar denna kan påföras disciplinstraff. Disciplinstraffen är

1) skriftlig varning,

2) skiljande från tjänsteutövning och

3) avsättning.

Skiljande från tjänsteutövning kan bestämmas för högst tre månader.

38 §

En av länsstyrelsen förordnad tjänsteman skall verkställa undersökning i ett disciplinärt ärende och framlägga dess resultat samt eventuellt straffyrkande för skolnämnden, som skall avgöra ärendet efter att ha hört den som saken gäller.

Disciplinstraff får inte påföras, om inte straffyrkande har framställts inom ett år från det den omständighet som hade kunnat föranleda disciplinärt förfarande blev bekant för länsstyrelsen.

39 §

Disciplinärt förfarande får inte göras anhängigt eller disciplinstraff påföras, om en domstol på grund av samma omständighet redan har ådömt straff eller om domstolen har förkastat sådant åtal mot tjänsteinnehavaren eller timläraren som väckts på grund av samma omständighet eller lämnat gärningen obestraffad. Utan hinder av detta kan tjänsteinnehavaren eller timläraren dock avsättas med iakttagande av disciplinärt förfarande.

Disciplinärt förfarande får inte göras anhängigt mot en tjänsteinnehavare eller timlärare, om åtal mot honom har väckts vid domstol på grund av samma omständighet och så länge åtalet är anhängigt vid domstolen. Väcks medan disciplinärt förfarande pågår åtal vid domstol på grund av samma omständighet som har föranlett det disciplinära förfarandet, skall detta avbrytas för den tid åtalet är anhängigt.

Har i de fall som nämns i 2 mom. disciplinärt förfarande inte anhängiggjorts eller fortsatts inom tre månader efter det domstolens utslag vann laga kraft, förfaller rätten att anhängiggöra eller fortsätta det disciplinära förfarandet.

40 §

Innan en tjänsteinnehavare eller timlärare avhålls från tjänsteutövning skall han beredas tillfälle att avge förklaring i saken, om inte avhållandet på grund av sakens natur skall träda i kraft omedelbart.


43 §

Den allmänna avgångsåldern för tjänsteinnehavare och timlärare är 67 år.

En tjänsteinnehavares eller timlärares tjänsteförhållande upphör utan uppsägning den 31 juli det år då han uppnår avgångsåldern. Länsstyrelsen kan dock på framställning av skolnämnden berättiga honom att kvarstå i samma tjänst eller uppgift hela läsår åt gången under högst tre år därefter, om han alltjämt kan anses ha förmåga att sköta sin tjänst eller uppgift. Skolnämnden skall utge intyg över att tjänsteförhållandet har upphört.

Utan hinder av vad som stadgas i denna paragraf kan den som har uppnått avgångsåldern anställas att sköta tjänsten interimistiskt eller som timlärare, om detta är påkallat för att undervisningen skall kunna ordnas ändamålsenligt.

52 §

Vad som stadgas i 2, 3 och 8-10 §§, 11 § 1 och 3 mom. samt 12-25, 47, 48, 55-58, 60 och 69 §§ gäller på motsvarande sätt ett privat gymnasium och dess elever. De uppgifter som stadgas för skolnämnden sköts dock i ett privat gymnasium av dess direktion.

53 §

Angående rektors- och lärarbefattningar samt befattningshavare och timlärare vid ett privat gymnasium gäller i tillämpliga delar vad som i 29 § 2 och 3 mom. samt 30, 30 a, 30 b, 32, 32 a-32 e, 33, 34 a, 36, 36 a-36 g, 37-40, 43, 44 och 58 a §§ stadgas om tjänster, tjänsteinnehavare och timlärare vid ett gymnasium.

De uppgifter som enligt de i 1 mom. nämnda stadgandena ankommer på skolnämnden skall i ett privat gymnasium skötas av direktionen. Vad som i de i 1 mom. nämnda lagrummen stadgas om skolnämnd gäller även ett privat gymnasiums direktion. En befattningshavare vid gymnasiet kan med stöd av 30 § 1 mom., 30 a § 1 mom. och 30 b § förflyttas till en tjänst vid ett gymnasium eller dess kvällslinje eller vid ett kvällsgymnasium endast om det inte finns någon lämplig befattning, till vilken befattningshavaren kan förflyttas, vid ett annat privat gymnasium eller dess kvällslinje, ett kvällsgymnasium eller en skola som ersätter grundskolan, om upprätthållaren är densamma.

En ansökan som avses i 36 f § och som gäller befattningshavare eller timlärare vid ett privat gymnasium görs av det privata gymnasiets direktion. En befattningshavare vid ett privat gymnasium förflyttas till en befattning vid samma upprätthållares privata gymnasium, dess kvällslinje, kvällsgymnasium eller skola som ersätter grundskolan av den direktion som utnämner till befattningen.

58 a §

Om en ordinarie tjänsteinnehavare med stöd av denna lag förflyttas till en annan tjänst och tjänsteinnehavaren måste flytta till en annan kommun, ersätts hans flyttningskostnader av statens medel.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Angående uppsägningstiden för ordinarie tjänsteinnehavare vid gymnasium och ordinarie befattningshavare vid privat gymnasium gäller vad som i 30 § lagen om införande av statstjänstemannalagen (756/86) stadgas om uppsägningstiden för ordinarie tjänstemän.

För timlärare och dem som sköter en tjänst eller befattning interimistiskt är uppsägningstiden 14 dagar. Om skolnämnden eller direktionen för ett privat gymnasium säger upp en timlärare, är uppsägningstiden dock en månad.

Regeringens proposition 245/86
Kulturutsk. bet. 11/86
Stora utsk. bet. 274/86

Helsingfors den 16 april 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Pirjo Ala-Kapee

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.