396/1987

Given i Helsingfors den 10 april 1987

Förordning om patientskadenämnden

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 11 § 2 mom. och 15 § patientskadelagen av den 25 juli 1986 (585/86):

1 §

Utlåtande av den patientskadenämnd som nämns i 11 § patientskadelagen (585/86) skall begäras skriftligen.

Är begäran om utlåtande uppenbart obefogad, behöver utlåtande inte avges.

2 §

Då domstol träffat ett laga kraft vunnet avgörande i ett ärende, får nämnden inte avge utlåtande i ärendet. Om ärendet är anhängigt vid domstol, får utlåtande avges endast till domstolen på dess eller en parts begäran.

3 §

Försäkringsgivare skall anhålla om utlåtande av nämnden i ärenden som avses i patientskadelagen och som gäller

1) fortlöpande ersättning, som betalas på grund av partiell eller total bestående arbetsoförmåga,

2) fortlöpande ersättning, som betalas på grund av dödsfall,

3) kapitalvärde, som betalas i ett för allt i stället för fortlöpande ersättningar som avses i 1 och 2 punkterna.

Om utlåtande skall anhållas även när det finns motiverad anledning att anta att fråga är om annan patientskada än sådan som grundar sig på vårdpersonalens vållande.

Avviker försäkringsgivaren i ärenden, som avses i 1 mom., från nämndens utlåtande och har avvikelsen inte skett till ersättningstagarens förmån, skall försäkringsgivaren anteckna utlåtandet i sitt beslut.

4 §

Nämnden har sju medlemmar och för envar av dem två personliga suppleanter. Medlemmarna och suppleanterna utses av statsrådet, som samtidigt förordnar en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande. Nämnden kan indelas i sektioner.

5 §

Nämndens medlemmar skall vara förtrogna med hälsovårdsfrågor. Ordföranden och vice ordföranden skall ha avlagt juris kandidatexamen och den ena av dem skall vara förtrogen med skadeståndsfrågor. Ordföranden skall därtill vara förtrogen med domarvärv. Två av medlemmarna skall vara specialistläkare och en utövare av sjukvårdsyrke. Vad som ovan stadgas om medlemmarna gäller på motsvarande sätt suppleanterna.

6 §

Nämnden kan ha en sekreterare, med uppdraget som huvudsyssla, som skall ha avlagt juris kandidatexamen. Nämnden kan därtill ha sekreterare med uppdraget som bisyssla, vilka skall ha avlagt juris kandidatexamen eller vara legitimerade läkare. Sekreterarna anställs av social- och hälsovårdsministeriet på framställning av nämnden.

Föredragande i nämnden är de sekreterare som avlagt juris kandidatexamen.

7 §

Nämnden är beslutför då ordföranden för sammanträdet och fyra andra medlemmar är närvarande.

8 §

Ett ärende föredras i nämnden av den föredragande som ordföranden därtill förordnat.

Innan ett ärende avgörs skall den som krävs på ersättning eller den vars beteende saken gäller eller den som skall ha tecknat försäkring för sådan verksamhet som är föremål för ersätt-

ningskravet, beredas tillfälle att bli hörd.

9 §

På framställning av nämnden kan social- och hälsovårdsministeriet till permanenta sakkunniga i nämnden högst för nämndens mandattid åt gången kalla personer som företräder vetenskaplig eller annan sakkunskap av betydelse för nämndens verksamhet. Den som samtycker till att vara permanent sakkunnig är skyldig att till nämnden avge sakkunnigutlåtanden beträffande sitt område och på begäran vara närvarande vid nämndens sammanträden.

Nämnden har rätt att höra även andra än i 1 mom. nämnda sakkunniga samt att inhämta utlåtanden.

10 §

Myndigheterna är skyldiga att ge nämnden den handräckning som nämnden behöver för att sköta sina uppgifter.

11 §

Nämndens medlemmar och suppleanter samt de sakkunniga och remissinstanser som den hört har rätt till arvode enligt grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställer. Innan grunden för arvodena fastställs skall utlåtande i saken inhämtas av finansministeriet.

12 §

På nämnden tillämpas bestämmelserna om statens kommitter, ifall inte annat är stadgat i denna förordning.

13 §

Social- och hälsovårdsministeriet kan på framställning av nämnden fastställa en arbetsordning för nämnden.

14 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1987.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 24 februari 1984 om patientskadenämnden (221/84). De ärenden som handhafts av den nämnd som tillsatts enligt nämnda förordning överförs till den nämnd som tillsätts enligt denna förordning. Den nämnd som tillsätts enligt denna förordning skall även i övrigt avge utlåtande därom, huruvida en patient bör utfå skadestånd för personskada som före patientskadelagens ikraftträdande åsamkats patienten i samband med hälso- och sjukvård.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 10 april 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.