373/1987

Given i Helsingfors den 3 april 1987

Förordning om ändring av 29 § förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

upphävs i förordningen den 6 mars 1970 om ortodoxa kyrkosamfundet 29 § 1 mom. 1 punkten underpunkt k och 11 punkten,

dessa lagrum sådana de lyder 29 § 1 mom. 1 punkten underpunkt k i förordning av den 31 augusti 1978 (672/78) och 11 punkten i förordning av den 14 februari 1986 (141/86), samt

ändras 29 § 1 mom. 1 punkten underpunkterna i, l, m och q,

dessa lagrum sådana de lyder i nämnda förordning av den 31 augusti 1978, som följer:

29 §

Under kyrkoherdens ledning föres följande kyrkoböcker, som skall förvaras i kyrkoherdeämbetets kansli:

1) familjebok, vari för varje familjemedlem antecknas


i) uppgift om att han omhändertagits av socialnämnd och om att omhändertagandet upphört,l) föräldrarnas och vårdnadshavarnas namn och personbeteckning, m) makens namn och personbeteckning, tidpunkten och sättet för vigseln, vilket äktenskap i ordningen det är fråga om, den dag då hemskillnad beviljats, den dag då och på vilket sätt äktenskapet upplösts samt kyrklig äktenskapsskillnad,


q) övriga uppgifter, om vilka stadgas att de skall införas i befolkningsregistret.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1987.

Helsingfors den 3 april 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Gustav Björkstrand

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.