351/1987

Given i Helsingfors den 27 mars 1987

Lag om ändring av 9 § handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 9 § 1 mom. handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/79) som följer:

9 §

I ett aktiebolags grundanmälan skall nämnas

1) bolagets firma;

2) den dag då bolagsordningen godkänts vid konstituerande stämma;

3) bolagets verksamhetsområde;

4) bolagets hemort;

5) bolagets postadress;

6) aktiekapitalet, aktiernas antal och nominella belopp samt minimikapitalet och maximikapitalet, om bestämmelser därom ingår i bolagsordningen;

7) den betalda delen av aktiekapitalet;

8) en i bolagsordningen eventuellt ingående bestämmelse, enligt vilken det i bolaget kan finnas aktier av olika art, samt antalet dylika aktier enligt deras art;

9) en sådan eventuell bestämmelse i bolagsordningen som avses i 3 § lagen om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier (219/39) och eventuellt tillstånd därtill av statsrådet;

10) styrelsens ordförandes samt alla medlemmars och suppleanters fullständiga namn, medborgarskap och hemort;

11) om bolaget har en verkställande direktör och en vice verkställande direktör, varderas fullständiga namn, medborgarskap och hemort;

12) om bolaget har ett förvaltningsråd, dess ordförandes samt alla medlemmars och suppleanters fullständiga namn, medborgarskap och hemort; samt

13) bolagsordningens bestämmelse om tecknande av bolagets firma samt, om någon givits rätt att teckna firman ensam eller tillsammans med någon annan, hans fullständiga namn, medborgarskap och hemort.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1987.

Regeringens proposition 73/86
Andra lagutsk. bet.13/86
Stora utsk. bet. 277/86

Helsingfors den 27 mars 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.