350/1987

Given i Helsingfors den 27 mars 1987

Lag om ändring av 3 och 19 §§ lagen om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 3 § 3 mom. lagen den 28 juli 1939 om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier (219/39) samt

ändras 3 § 1, 4 och 5 mom. samt 19 §,

av dessa lagrum 3 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 4 juni 1982 (408/82), 3 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 29 september 1978 (737/78) och 19 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, som följer:

3 §

Ett finskt aktiebolag omfattas inte av begränsningarna i denna lag, om utlänningars, utländska sammanslutningars och i 2 § nämnda finska sammanslutningars rätt att äga dess aktier har begränsats genom en bestämmelse i bolagsordningen till högst en femtedel eller, med tillstånd av statsrådet, till högst två femtedelar av bolagets aktier och resten av aktierna har försetts med en påskrift som innebär förbud mot överlåtelse av dem till utlänningar eller ovan nämnda sammanslutningar. En aktie som inte har försetts med förbudspåskrift får medföra högst samma rättigheter i bolaget som en aktie som har försetts med sådan påskrift. Med stöd av aktier som inte har försetts med förbudspåskrift får vid bolagsstämma röstas med högst en fjärdedel av de vid stämman företrädda övriga aktiernas sammanräknade röstetal. -r det i ett bolag, för vilket statsrådet har givit ett ovan nämnt tillstånd, en förutsättning för att ett bolagsstämmobeslut skall vara giltigt att aktieägare, som har en bestämd del av samtliga eller av de vid stämman företrädda aktierna, har biträtt beslutet eller samtyckt till det, skall de aktier som inte har försetts med förbudspåskrift beaktas till högst en del som motsvarar en fjärdedel av alla de övriga eller de vid stämman företrädda övriga aktiernas antal.


Ett aktiebolags stiftare, styrelse och verkställande direktör skall se till att aktier, som överlåts till en utlänning eller utländsk sammanslutning eller en i 2 § nämnd finsk sammanslutning eller som är i en sådan persons eller sammanslutnings besittning, inte förses med förbudspåskrift enligt 1 mom. och att antalet aktier som inte har försetts med förbudspåskrift inte överstiger det antal som enligt bolagsordningen är tillåtet.

Anteckning om en i denna paragraf nämnd bestämmelse i bolagsordningen och om att statsrådet gett tillstånd därtill samt om att aktier försetts med förbudspåskrift skall göras i handelsregistret.

19 §

Om ett aktiebolags stiftare, en medlem i dess styrelse eller dess verkställande direktör underlåter att fullgöra vad som stadgas i 3 § 4 mom., 4 § 1, 2 eller 4 mom. eller 8 § eller i strid mot 4 § 3 eller 4 mom. medverkar till att vinst eller någon annan förmån utdelas till eller bereds någon aktieägare, skall han dömas till böter eller fängelse i högst ett år, om inte strängare straff stadgas i annan lag.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1987.

Regeringens proposition 73/86
Andra lagutsk. bet.13/86
Stora utsk. bet. 277/86

Helsingfors den 27 mars 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.