329/1987

Given i Helsingfors den 27 mars 1987

Lag om ändring av 7 kap. 3 § och 10 kap. 1 § lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 kap. 1 § 2 mom. lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/79) samt

fogas till 7 kap. 3 § nya 3-5 mom. som följer:

7 kap.

Bolagets ledning

3 §

Verkställande direktören för ett försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse får inte vara anställd hos en bank, ett annat försäkringsbolag eller ett bolag som hör till samma koncern som en bank eller ett annat försäkringsbolag. Majoriteten av det totala antalet medlemmar i styrelsen eller förvaltningsrådet för ett försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse skall bestå av personer som inte är anställda hos samma bank eller försäkringsbolag eller hos ett bolag som hör till samma koncern som banken eller försäkringsbolaget och som inte är medlemmar i sådan banks eller sådant försäkringsbolags eller annat bolags styrelse eller förvaltningsråd.

Vad som i 3 mom. stadgas om verkställande direktör och medlem i förvaltningsråd eller styrelse tillämpas på motsvarande sätt på ställföreträdaren eller suppleanten.

Social- och hälsovårdsministeriet kan bevilja undantag från stadgandena i 3 och 4 mom.

10 kap.

Bokslut

1 §

För varje räkenskapsperiod skall uppgöras ett bokslut, som omfattar resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse, samt i moderbolag även ett koncernbokslut. Ett försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse får dock inte omfattas av koncernbokslutet för ett annat försäkringsbolag eller ett bolag av annat slag, och ett försäkringsbolag som bedriver skadeförsäkringsrörelse får inte heller omfattas av koncernbokslutet för ett försäkringsbolag som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1987.

Det skall ses till att sammansättningen av en styrelse eller ett förvaltningsråd, som har valts före denna lags ikraftträdande, inom fyra år från det lagen trätt i kraft överensstämmer med stadgandena i denna lag.

En verkställande direktör som har utnämnts före denna lags ikraftträdande kan, trots att han enligt denna lag inte skulle få inneha ett sådant uppdrag, kvarstå på sin post högst fyra år efter det lagen trätt i kraft.

Regeringens proposition 141/86
Lagutsk. bet.16/86
Stora utsk. bet. 267/86

Helsingfors den 27 mars 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.