307/1987

Given i Helsingfors den 13 mars 1987

Kabelsändningslag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på kabelsändning.

Lagen gäller dock inte

1) telefontjänster som förmedlas över de allmänna telenäten,

2) sändning av bilder, ritningar och text inom ett informationssökningssystem,

3) verksamhet för sändning av enbart musik,

4) distribution av rundradiosändningar via centralantennsystem,

5) verksamhet, inom vilken sändningarna kan mottas endast i en till verksamheten ansluten byggnad som används av en högskola eller annan läroanstalt eller av ett sjukhus, hotell eller varuhus eller i en byggnad med motsvarande verksamhet eller i sådana byggnader som finns nära varandra, eller

6) annan med tanke på lagens tillämpning ringa kabelsändningsverksamhet, i enlighet med vad trafikministeriet beslutar särskilt.

På annan distribution än sådan distribution av rundradiosändningar som avses i 2 mom. 4 punkten tillämpas denna lag endast till den del så stadgas i 5 kap. samt i 19, 22, 23, 25, 27 och 28 §§.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) kabelsändning och kabelsändningsverksamhet sändning av program för allmänheten med elektromagnetiska vågor via ledningar,

2) ledningsnät sammanfattningen av ledningar av ovan nämnt slag jämte behövlig utrustning,

3) centralantennsystem ett ledningsnät där nätets mottagningspunkter finns i samma byggnad eller i byggnader nära varandra,

4) programkanal en kanal som används för kabelsändning,

5) programverksamhet att någon sänder eller låter sända program för egen räkning,

6) rundradiosändning radiosändning direkt för allmänheten,

7) distribution av rundradiosändning samtidig och oförändrad vidaresändning av mottagen rundradiosändning samt med

8) förmedlingssatellit en satellit som används i radiokommunikationsservicen mellan vissa fasta jordstationer.

2 kap.

Rätt att utöva kabelsändningsverksamhet

3 §
Koncession

Rätt att utöva kabelsändningsverksamhet har en finsk medborgare eller ett finskt samfund som beviljats koncession.

Oy Yleisradio Ab har rätt att utöva kabelsändningsverksamhet utan koncession som avses i 1 mom.

4 §
Beviljande av koncession

Koncession för kabelsändningsverksamhet beviljas av statsrådet.

Koncession skall beviljas, om sökanden är solvent och det är uppenbart att han förmår utöva regelbunden kabelsändningsverksamhet samt att han iakttar denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser.

I koncessionen skall fastställas det område inom vilket kabelsändningsverksamhet får utövas. Koncession kan beviljas för högst fem år.

Koncessionen förfaller, om kabelsändningsverksamhet inte har inletts inom två år från den tidpunkt då koncessionen började gälla.

5 §
Hörande

Över ansökningen om koncession skall utlåtande inhämtas av de kommuner inom vilka kabelsändningsverksamhet kommer att utövas.

3 kap.

Användning av ledningsnät och programkanal

6 §
Användning av ledningsnät

Den som äger ett ledningsnät och som tillåter att nätet används för kabelsändning är skyldig att för sådan upplåta en outnyttjad del av disponibelt ledningsnät till var och en som har rätt att utöva kabelsändningsverksamhet.

Skyldighet enligt 1 mom. gäller inte nät som hör till mottagarens fastighet och som ägs av honom.

7 §
Rätt att använda programkanal

och programtid

Utövaren av kabelsändningsverksamhet skall reservera en programkanal eller programtid i en kanal för lokal programverksamhet.

Utövaren av kabelsändningsverksamhet är skyldig att till andra som bedriver programverksamhet upplåta en sådan programkanal och sådan programtid som inte används för hans egen programverksamhet eller omfattas av den i 16 § nämnda distributionsskyldigheten.

Då utövaren av kabelsändningsverksamhet upplåter en programkanal eller programtid till andra som utövar programverksamhet, skall han ge företräde åt sändning av lokala, regionala och andra program med inhemskt ursprung.

8 §
Villkor för upplåtande av ledningsnät,

programkanal och programtid

Ett ledningsnät kan för högst fem år åt gången upplåtas till den som har rätt att utöva kabelsändningsverksamhet samt en programkanal och programtid till den som utövar programverksamhet.

När ledningsnät, programkanal och programtid upplåts skall skäliga villkor och lika grunder iakttas i förhållande till alla dem som har rätt att utöva kabelsändningsverksamhet och dem som utövar programverksamhet, med beaktande av denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt koncessionsvillkoren.

Utan hinder av vad som stadgas i 2 mom. kan en utövare av kabelsändningsverksamhet upplåta en programkanal och programtid till dem som utövar programverksamhet och sänder program, som avses i 7 § 3 mom., på förmånligare villkor än i fråga om andra utövare av programverksamhet.

4 kap.

Programutbudet

9 §
Allmänna principer för kabelsändning

Kabelsändningsverksamheten skall främja principerna om yttrandefrihet och bygga på demokratiska värden, stödja nationell, regional och lokal kultur, erbjuda information och åsikter om frågor som rör verksamhetsområdet, främja en öppen diskussion mellan medborgarna samt följa god sed.

10 §
Inhemska program

Den som utövar kabelsändningsverksamhet skall se till att en med tanke på främjandet och bevarandet av den nationella kulturen tillräcklig del av programmen är av inhemskt ursprung, varvid även verksamhetsområdets språkförhållanden skall beaktas.

I koncessionen skall bestämmas en hur stor del av programmen som åtminstone skall vara av inhemskt ursprung. Minimiandelen program av inhemskt ursprung får dock inte fastställas så att den är mindre än 15 procent eller större än 50 procent av programtiden i fråga om den som utövar kabelsändningsverksamhet, beräknat för varje period om sex månader. Då villkoren uppställs, skall de som utövar kabelsändningsverksamhet bemötas lika, med beaktande av verksamhetens art och omfattning.

Då andelen program av inhemskt ursprung enligt denna paragraf beräknas, anses inte reklam och texter, frånsett nyheter samt testbilder och icke redaktionella bilder som visas under en längre tidsperiod såsom program.

11 §
Reklam

Kabelsändningar får innehålla reklam,

1) om reklaminslagen i varje programkanal utgör högst 11 procent av programtiden per en period om sex månader i fråga om var och en som utövar kabelsändningsverksamhet, eller

2) om i programkanalen sänds enbart reklam.

De reklaminslag som nämns i 1 mom. 1 punkten skall sändas i block som tydligt skiljer sig från det övriga programmet och så att de inte bryter den helhet som programinnehållet utgör.

Reklamen skall följa de allmänt godkända principerna inom reklambranschen. Trafikministeriet kan utfärda närmare bestämmelser om reklamen.

12 §
Program via förmedlingssatellit

Vad som stadgas i 9 och 10 §§ samt i 10 § 1 och 2 mom. gäller inte utländska program som utländska utövare av sändningsverksamhet förmedlar via en förmedlingssatellit, om programmet vidaresänds samtidigt och oförändrat i en för ändamålet särskilt reserverad programkanal.

13 §
Förbjudna program

Ett program som sänds via kabel får inte innehålla rått våld eller vara skadligt för den psykiska hälsan eller osedligt.

14 §
Skyldighet att sända meddelanden

Den som utövar kabelsändningsverksamhet är i de fall då detta är tekniskt möjligt skyldig att sända meddelanden från myndigheterna, om därom stadgas särskilt eller om en myndighet begär detta med hänsyn till ett synnerligen viktigt allmänt intresse.

5 kap.

Distribution av rundradiosändningar

15 §
Anmälan om distribution av rundradio-

sändningar

Den som distribuerar rundradiosändningar är skyldig att innan distributionsverksamheten inleds till trafikministeriet anmäla den ursprungliga utsändaren och sändningens ursprungsland, nätets utsträckning samt vilka slags program sändningarna huvudsakligen innehåller. Anmälan skall likaså göras när de omständigheter som uppgifterna gäller förändras väsentligt.

16 §
Skyldighet att distribuera vissa rundradio-

sändningar

En utövare av kabelsändningsverksamhet är skyldig att distribuera

1) de rundradiosändningar som är avsedda för hela landet och

2) de andra rundradiosändningar av Oy Yleisradio Ab som är avsedda att tas emot inom koncessionsområdet för den som utövar kabelsändningsverksamhet.

Finns det inom samma kabelnät flera som utövar kabelsändningsverksamhet, skall dessa gemensamt se till att skyldigheten enligt 1 mom. fullgörs.

6 kap.

Ansvar för program som sänds via kabel

17 §
Straffrättsligt ansvar

För en handling, vars straffbarhet grundar sig på innehållet i program som sänts i kabelsändningsverksamhet, svarar den som enligt strafflagen skall anses som gärningsman eller som delaktig i brottet.

Den som utövar programverksamhet är skyldig att för varje program som sänds förordna en ansvarig programredaktör, om vilken gäller vad som i 2 och 3 §§ radioansvarighetslagen (219/71) stadgas om ansvarig programredaktör.

Utövaren av programverksamhet skall se till att de förordnanden som avses i 2 mom. innan programmet sänds antecknas i ett register som förs hos utövaren och ur vilket var och en har rätt att få uppgifter.

Har någon ansvarig programredaktör inte förordnats eller har förordnandet inte antecknats i det register som nämns i 3 mom., skall utövaren av programverksamheten eller den som på dennes vägnar är skyldig att förordna en sådan anses vara ansvarig programredaktör. Av registret skall framgå vem som i ett sådant fall skall anses vara ansvarig programredaktör.

18 §
Skadeståndsansvar

Skada som orsakats av att ett program med brottsligt innehåll har sänts skall ersättas av utövaren av kabelsändningsverksamhet, utövaren av programverksamhet, den som begått brottet och den som är delaktig i brottet samt den ansvarige programredaktör som försummat sin övervakningsskyldighet, enligt de grunder som stadgas i skadeståndslagen (412/74). Utövaren av kabelsändnings- eller programverksamhet är, på det sätt som nämns i 3 kap. skadeståndslagen, ersättningsskyldig även då skadan orsakats av annan än den som avses i 1 § i nämnda kapitel.

19 §
Ansvar för distribution

Vad som stadgas i 17 § 1 mom. skall på motsvarande sätt tillämpas på distribution av andra rundradiosändningar än de som avses i 16 § 1 mom.

Ansvar enligt 18 § för skada, som orsakats av att ett program med brottsligt innehåll har sänts, bärs utom av den som begått brottet och den som är delaktig däri även av den som distribuerat en i 1 mom. nämnd rundradiosändning, om han inte kan visa att han till förebyggande av brottet har iakttagit all den aktsamhet som han bort visa.

20 §
Rättelse av felaktig uppgift

Har ett program innehållit en felaktig sakuppgift, är utövaren av programverksamheten skyldig att rätta uppgiften.

Rättelseplikt föreligger likväl inte,

1) om rättelsen kan orsaka någon en skada som inte står i proportion till den nytta som uppnås genom rättelsen, eller

2) om det på grund av att felet är ringa eller av annan dylik orsak inte finns särskilt behov av att rätta uppgiften.

Rättelse skall göras utan oskäligt dröjsmål och på ett sådant sätt att felaktigheten blir så väl rättad som möjligt. Utövaren av programverksamheten är inte skyldig att göra rättelse, om han inte uppmanats härtill eller om felet inte annars har konstaterats inom 30 dagar från den dag då programmet sändes.

21 §
Inspelning av program

Av varje program som sänts via kabel skall finnas en inspelning i Finland. Inspelningen får inte förstöras förrän minst tre månader har förflutit från det programmet sändes.

Om det inte förut finns någon inspelning av ett program som skall sändas, skall utövaren av kabelsändningsverksamheten spela in det eller avtala med någon annan om att denne gör det. Han skall dessutom dra försorg om att inspelningar av utsända program förvaras den tid som stadgas i 1 mom.

Utövaren av kabelsändningsverksamheten är skyldig att bereda tillsynsmyndigheten och sakägarna möjlighet att se eller höra ett inspelat program. Inspelningen får användas endast för utredande av det ansvar som avses i detta kapitel.

7 kap.

Ledning och tillsyn samt påföljder

22 §
Trafikministeriets uppgifter

Det ankommer på trafikministeriet att övervaka att denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser samt koncessionsvillkoren iakttas.

Trafikministeriet kan ålägga den som bryter mot denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser eller mot något koncessionsvillkor att rätta saken.

Till förstärkande av åläggande och av förbud som avses i 25 § kan ministeriet förelägga vite. Över beslut genom vilket vite föreläggs får besvär inte anföras.

Trafikministeriet skall förordna om betalning av ett vite.

23 §
Straffstadganden

Den som utövar kabelsändningsverksamhet utan sådan koncession som krävs enligt denna lag eller i strid med koncessionsvillkoren, skall för utövande av kabelsändningsverksamhet utan tillstånd dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Den som för egen räkning sänder eller låter sända ett program som innehåller rått våld eller som är skadligt för den psykiska hälsan eller osedligt skall för sändning via kabel av program med förbjudet innehåll dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Detta stadgande tillämpas dock inte, om det som visas i programmet har godkänts för förevisning i enlighet med lagen om filmgranskning (299/65).

Vad som stadgas i 2 mom. gäller även den som distribuerar annan rundradiosändning än sådan som avses i 16 § 1 mom., om han inte kan visa att han till förebyggande av brottet har iakttagit all den aktsamhet som han bort visa.

Vid undersökning av brott som avses i 2 mom. kan husrannsakan som avses i lagen om beslag och rannsakan i brottmål (260/59) företas utan hinder av vad som stadgas i 12 § 1 mom. i nämnda lag.

24 §
Återkallande av koncession

Statsrådet kan återkalla en koncession, om utövaren av kabelsändningsverksamheten

1) bryter mot denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser eller mot koncessionsvillkoren, eller

2) bryter mot annan lag genom att sända ett program lagstridigt eller ett program med lagstridigt innehåll.

25 §
Förbud mot distribution

Trafikministeriet kan förbjuda distribution av en rundradiosändning, om distributören trots uppmaning underlåter att iaktta de skyldigheter som nämns i 5 kap. eller upprepade gånger vidaresänder en rundradiosändning lagstridigt eller med lagstridigt innehåll.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller dock inte distribution av rundradiosändningar som avses i 16 § 1 mom.

8 kap.

Ändringssökande

26 §
Sökande av ändring

Ändring i ett beslut som statsrådet fattat med stöd av 4 eller 24 § eller som trafikministeriet fattat med stöd av 1 § 2 mom. 6 punkten, 22 § 2 eller 4 mom. eller 25 § får sökas på det sätt som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

9 kap.

Särskilda stadganden

27 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

28 §
Ikraftträdelsestadganden

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1987.

Den som sänder program via kabel då denna lag träder i kraft skall inom tre månader från denna tidpunkt ansöka om koncession som avses i 3 §. Anmälan som avses i 15 § skall likaså göras inom tre månader från ikraftträdandet.

Om koncession som avses i denna lag ej beviljas, har den som vid lagens ikraftträdande sänder program via kabel rätt att av staten erhålla full ersättning för skada som orsakas av att anläggningarna inte längre kan användas vare sig för kabelsändning eller på annat sätt som medför skälig nytta.

Regeringens proposition 108/86
Liikenneutsk. bet. 6/86
Stora utsk. bet. 239/86

Helsingfors den 13 mars 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Matti Luttinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.