303/1987

Given i Helsingfors den 13 mars 1987

Förordning om ändring av 7 och 8 §§ förordningen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 21 maj 1982 om olyckfallsförsäkring för lantbruksföretagare (375/82) 7 § och

fogas till 8 § ett nytt 4 mom. som följer:

7 §

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer senast den 15 november varje år för det följande kalenderåret beloppen av de förskott i enlighet med 16 § 2 mom. lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare som staten, folkpensionsanstalten och lantbruksföretagarnas pensionsanstalt skall betala.

Senast den 15 juni varje år fastställer ministeriet för det föregående kalenderåret beloppen av statens, folkpensionsanstaltens och lantbruksföretagarnas pensionsanstalts andelar, som avses i 16 § 1 mom. lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare och justerar samtidigt beloppen av förskotten för årets senare del.

Dessutom justerar ministeriet senast den 15 november varje år förskotten för december.

8 §

Om det likväl vid justeringen enligt 7 § 3 mom. av förskottsraterna för december framgår att som förskott redan före justeringen har erlagts summor, som är större än de uppskattade beloppen, skall skillnaden mellan de erlagda förskotten och de uppskattade andelarna återbetalas till betalarna den första vardagen i månaden efter justeringen med iakttagande av motsvarande bestämmelser i 2 mom.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1987.

Helsingfors den 13 mars 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Esko Ollila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.