286/1987

Given i Helsingfors den 13 mars 1987

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i 10 § lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt avsnitten Meddelande om betalningsorder jämte avskrift samt betalningsorder och Protokollsutdrag samt 1 och 2 punkten i avsnittet Bevis, sådana de lyder i lag av den 9 december 1983 (916/83), och

ändras femte myndighetsgruppen i 4 §, 3 punkten i avsnittet Registerutdrag i 10 §, 12 § 1 mom. 10 punkten samt den inledande meningen i 13 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, femte myndighetsgruppen i 4 § i lag av den 14 december 1984 (870/84), 3 punkten i avsnittet Registerutdrag i 10 § och den inledande meningen i 13 § 1 mom. i nämnda lag av den 9 december 1983 samt 12 § 1 mom. 10 punkten i lag av den 25 mars 1955 (135/55), som följer:

4 §

Myndigheter, för vilkas expeditioner stämpelskatt skall erläggas, hänföras i avseende å stämpelns belopp till sex grupper på följande sätt:


5 gruppen:

Jorddomstolar och vattendomstolar samt deras ordförande.


10 §

Följande expeditioner eller tillståndsbevis som tecknats på handling som företetts myndighet skall, om de inte är befriade från stämpelskatt, i stället för med stämpel enligt 6 och 8 §§, beläggas med stämpel till följande belopp:


Registerutdrag:


3) ur handelsregistret 50 mark samt ur lokal förteckning som grundar sig på handelsregistret och som förs av registerbyrå i dess egenskap av lokal myndighet 50 mark;


12 §

Befriad från stämpelskatt är expedition:


i ärenden, som berör:


10) beviljande av lån vid vilka fordringsbeviset enligt 51 § är befriat från stämpelskatt;


13 §

En handling som av en sakägare inlämnas till eller företes för högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, hovrätt eller jorddomstol eller i tvistemål vattenöverdomstolen eller vattendomstol skall, om inte annat stadgas i 14 och 15 §§ eller 4 och 7 kap., oberoende av omfattning eller antal sidor, beläggas med stämpel till följande belopp:Denna lag träder i kraft den 1 maj 1987.

Regeringens proposition 145/86
Lagutsk. bet. 8/86
Stora utsk. bet. 136/86

Helsingfors den 13 mars 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.