263/1987

Utfärdat i Helsingfors den 5 mars 1987

Miljöministeriets beslut om överlåtelse av fridlysta djur som påträffats döda

Miljöministeriet har med stöd av 16 § 2 mom. lagen om naturskydd (71/23), sådant detta lagrum lyder i lag av den 26 april 1983 (401/83) beslutat:

1 §

Djur som påträffats dött och som är fridlyst med stöd av lagen om naturskydd kan tillvaratas och överlåtas till museer, läroanstalter eller privat persons samlingar i enlighet med detta beslut.

2 §

Djur skall överlåtas i första hand till nedan i 3 § nämnt universitets naturvetenskapliga museum inom dess verksamhetsområde eller, om museet inte behöver djuret till i 4 § nämnt lokalt museum, om inte annat stadgas nedan.

3 §

Universitetens naturvetenskapliga museer och deras verksamhetsområden är följande:

Museum Verksamhetsområde
Helsingfors universitets zoologiska museum Nylands, Tavastehus och Kymmene län
Jyväskylä universitets museums naturvetenskapliga avdelning Mellersta Finlands och Vasa län
Kuopio naturvetenskapliga museum Kuopio, St Michels och Norra Karelens län
Uleåborgs universitets zoologiska museum Uleåborgs och Lapplands län
Åbo universitets zoologiska museum Åbo och Björneborgs län
4 §

I detta beslut avsedda naturvetenskapliga lokala museer är följande:

1) Biologiska samlingar vid Åbo Akademi, Åbo

2) Naturhistoriska museet Forssan luonnonhistoriallinen museo, Forssa

3) Naturvetenskapliga museet Iisalmen luonnontieteellinen museo, Idensalmi

4) Joensuu universitet, biologiska institutionens samlingar, Joensuu

5) K H Renlunds museum, naturmuseet, Karleby

6) Naturvetenskapliga museet Kymenlaakson luonnontieteellinen museo, Kotka

7) Lapplands landskapsmuseum, naturvetenskapliga avdelningen, Rovaniemi

8) Naturvetenskapliga museet i Borgå

9) Ostrobothnia Australis, naturvetenskapliga museet, Vasa

10) Sydösterbottens Landskapsmuseum, naturhistoriska avdelningen, Seinäjoki

11) Tammerfors naturvetenskapliga museet, Tammerfors

12) Åbo landskapsmuseum, biologiska museet, Åbo

5 §

Till grundskolornas och gymnasiernas samt till lant- och skogsbruksskolornas samlingar kan dock överlåtas följande djur, om ovan i 3 och 4 §§ nämnda museer inte behöver dem:

igelkott (Erinaceus europaeus)

nordisk fladdermus (Eptesicus nilssoni)

småvessla (Mustela rixosa)

bergfink (Fringilla montifringilla)

bofink (Fingilla coelebs)

domherre (Pyrrhula pyrrhula)

drillsnäppa (Actitis hypoleucos)

fiskmås (Larus canus)

fisktärna (Sterna hirundo)

grå flugsnappare (Muscicapa striata)

grönbena (Tringa glareola)

grönfink (Carduelis chloris)

grönsiska (Carduelis spinus)

gulsparv (Emberiza citrinella)

gök (Cuculus canorus)

jorduggla (Asio flammeus)

kattuggla (Strix aluco)

kungsfågel (Regulus regulus)

lövsångare (Phylloscopus trochilus)

mindre korsnäbb (Loxia curvirostra)

rosenfink (Carpodacus erythrinus)

rödhake (Erithacus rubecula)

rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus)

rödvingetrast (Turdus iliacus)

sidensvans (Bombycilla garrulus)

skäggdoppning (Podiceps cristatus)

sparvhök (Accipiter nisus)

stare (Sturnus vulgaris)

stenskvätta (Oenanthe oenanthe)

storspov (Numenius arquata)

strandskata (Haematopus ostralegus)

större hackspett (Dendrocopos major)

svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca)

sånglärka (Alauda arvensis)

sädesärla (Motacilla alba)

talgoxe (Parus major)

talltita (Parus montanus)

taltrast (Turdus philomelos)

tofsvipa (Vanellus vanellus)

tornsvala (Apus apus)

trädpiplärka (Anthus trivialis)

Ovan nämnda djur kan även överlåtas till en preparator som läroanstalten har befullmäktigat att för sin räkning ta emot de djur som kommer till läroanstaltens samlingar.

6 §

I 3 och 4 §§ nämnda museer samt polismyndigheterna kan överlåta följande döda fåglar till deras upphittare, om det är uppenbart att någon gärning som strider mot lagen om naturskydd inte ansluter sig till dödsfallet och att museerna inte behöver exemplar av arten:

bofink

domherre

grönfink

gulsparv

rödhake

rödvingetrast

sidensvans

stare

svartvit flugsnappare

talgoxe

7 §

Länsstyrelsen kan angående överlåtelse av annat dött exemplar än sådant som representerar art som nämns i 5 och 6 §§ besluta annat än vad som bestäms ovan, om arten skall anses vara talrik och museerna inte behöver exemplar av arten.

8 §

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1987.

Helsingfors den 5 mars 1987

Miljöminister
Matti Ahde

Naturskyddsinspektör
Antti Haapanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.