249/1987

Given i Helsingfors den 6 mars 1987

Lag om ändring av 16 § arbetstidslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras i arbetstidslagen av den 2 augusti 1946 16 § 4 mom., sådant det lyder i lag av den 20 februari 1976 (189/76), som följer:

16 §

Avvikelse från de stadganden som nämns i 1 och 3 mom. kan göras med samtycke av undantagstillståndssektionen vid arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsnämnd eller genom kollektivavtal. Avtal om att vilotiden i sådant arbete som avses i 1 mom. skall vara kortare än en halv timme får likväl inte ingås, ej heller avtal som innebär avvikelse från kollektivavtal som ingåtts av ovan i 7 § 1 mom. nämnda föreningar.Denna lag träder i kraft den 1 april 1987.

Regeringens proposition 178/86
Socialutsk. bet. 34/86
Stora utsk. bet. 227/86

Helsingfors den 6 mars 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.