239/1987

Given i Helsingfors den 6 mars 1987

Lag om ändring av lagen om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 1984 om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall (1011/84) 1 §, 2 § 1, 2 och 4 mom., 4 § 1 mom., 5 § 1 och 3 mom. samt 15 § 1 mom.,

av dessa lagrum 5 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i lag av den 20 december 1985 (1052/85), samt

fogas till 13 § ett nytt 3 mom. och till 14 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

Syftet med denna lag är att utveckla nötboskaps-, svinhushållnings- och fjäderfähushållningsföretagens storlek och att styra deras produktion på ett sätt som beaktar produktions- och marknadsföringsläget samt så att produktionen bygger på gårdsbruk av typen familjejordbruk.

Vid tillämpningen av denna lag beaktas inte mjölk- eller moderkor i företaget, utom vid prövning av om de i 4 § stadgade kraven på självförsörjning i fråga om foder blir uppfyllda för företagets vidkommande.

2 §

Utan tillstånd av lantbruksdistriktets lantbruksbyrå får ingen börja driva eller utvidga

1) nötboskapsföretag som har över 30 men högst 60 nötkreatur,

2) svinhushållningsföretag som har över 25 men högst 200 svin som är äldre än åtta veckor, varvid antalet svin beräknas så att en sugga anses motsvara fem svin,

3) hönshushållningsföretag som har över 100 men högst 1 000 värphönor i produktiv ålder eller som på en gång föder upp över 100 men högst 30 000 gödkycklingar, eller

4) annat fjäderfähushållningsföretag än sådant som avses i 3 punkten, om där samtidigt finns över 100 men högst 5 000 andra fjäderfän än gödkycklingar vilka uppföds för slakt.

Utan tillstånd av jordbruksstyrelsen får ingen börja driva eller utvidga nötboskapsföretag som har över 60 nötkreatur, svinhushållningsföretag som har över 200 i 1 mom. nämnda svin, hönshushållningsföretag som har över 1 000 värphönor i produktiv ålder eller hönshushållningsföretag som på en gång föder upp över 30 000 gödkycklingar eller annat fjäderfähushållningsföretag där det samtidigt finns sammanlagt över 5 000 i 4 punkten nämnda fjäderfän vilka uppföds för slakt.


Av särskilda skäl kan jord- och skogsbruksministeriet på framställning av jordbruksstyrelsen, utan hinder av de begränsningar som avses i denna lag, bevilja sådant företag tillstånd som bedriver avels-, försöks- och undervisningsverksamhet eller uppfödning av importerade avelsdjur.

4 §

Tillstånd kan beviljas endast för drivande av sådant i 2 § nämnt företag som i huvudsak sköts genom en enskild odlares och hans familjs arbete på en gårdsbruksenhet på vilken odlaren bor och vilken, om det är fråga om ett i 2 § 1 mom. nämnt företag, kan tillgodose minst två tredjedelar eller, om det är fråga om ett i 2 § 2 mom. nämnt företag, minst tre fjärdedelar av företagets foderbehov. Är det likväl fråga om ett i 2 § 1 eller 2 mom. nämnt företag som föder upp gödkycklingar eller om produktion av hönsägg för kläckning av gödkycklingar, förutsätts för beviljande av tillstånd att gårdsbruksenheten, till den del det gäller självförsörjningsgraden i fråga om foder, kan tillgodose en femtedel av företagets foderbehov.


5 §

I denna lag nämnt tillstånd att starta eller utvidga nötboskaps-, svinhushållnings- eller fjäderfähushållningsföretag får jordbruksstyrelsen eller lantbruksdistriktets lantbruksbyrå före den 1 januari 1990 bevilja endast en företagares döds- eller konkursbo, den som genom arvsrättsligt fång blivit ägare till företaget eller, då företaget köps av säljarens make eller den som enligt 2 kap. ärvdabalken (40/65) kunde ärva säljaren, säljarens adoptivbarn eller fosterbarn eller make till någon av dem, eller då det är fråga om generationsväxling som avses i 6 b § 7 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare. Tillstånd kan i nämnda fall beviljas för fortsättande av företaget i högst samma omfattning som tidigare.


Statsrådet fattar årligen före utgången av januari beslut om när ett i denna lag nämnt tillstånd att starta eller utvidga nötboskaps-, svinhushållnings- eller fjäderfähushållningsföretag kan beviljas före den 1 januari 1990 i andra fall än de som nämns i 1 och 2 mom. Statsrådet skall härvid beakta husdjursproduktionens utveckling och det rådande marknadsläget. Statsrådet kan samtidigt bestämma att i andra fall än de som nämns i 1 och 2 mom. endast ett visst totalantal tillstånd kan beviljas. Statsrådet bestämmer också de grunder på vilka producenten kan beviljas tillstånd att ändra produktionsinriktning och de grunder som beträffande självförsörjningsgraden i fråga om foder utgör förutsättning för beviljande av tillstånd vid byte av produktionsinriktning. Tillstånd kan beviljas att ändra produktionsinriktning helt eller delvis. Sådant tillstånd beviljas av jordbruksstyrelsen.

13 §

Då ett nötboskaps-, svinhushållnings- eller fjäderfähushållningsföretag, som har tillstånd eller annars rätt att bedriva husdjursproduktion som avses i denna lag, har avbrutit sin verksamhet på grund av ett sådant produktionsändringsavtal som avses i lagen om styrning och balansering av lantbruksproduktionen (81/83) eller ett avtal enligt någon annan lag vilket syftar till att begränsa husdjursproduktionen, och om företaget inte på nytt har inlett sin verksamhet inom två år efter det avtalet upphörde att gälla, eller om företagets verksamhet av någon annan orsak avbrutits och avbrottet varat minst fem år i följd, anses företaget slutligt ha upphört med sin verksamhet. Om avsikten är att på nytt inleda verksamheten vid ett sådant företag som avses i detta moment, betraktas det vid tillämpningen av denna lag som ett nytt företag.

14 §

Vad som i 3 § 1 mom., 7 och 9 §§ samt i 13 § 2 mom. stadgas om hönshushållningsföretag tillämpas även på annat fjäderfähushållningsföretag som avses i 2 §.

15 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985 och gäller till utgången av år 1990. Genom denna lag upphävs lagen den 30 december 1981 om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall (1080/81) jämte senare ändringar.Denna lag träder i kraft den 11 mars 1987. Utan hinder av vad som stadgas i 13 § 3 mom. anses ett företag likväl inte ha upphört med sin verksamhet på det sätt som avses i momentet, om det återupptar verksamheten inom två år från det denna lag träder i kraft. Likaså skall, utan hinder av vad som i denna lag stadgas om beviljande av tillstånd, dylikt beviljas om företagaren före denna lags ikraftträdande har gjort avsevärda ekonomiska uppoffringar för startande eller utvidgande av företaget eller i nämnda syfte på ett bindande sätt förpliktat sig till dylika uppoffringar och om för startandet eller utvidgandet, med tillämpning av lagen om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall (1011/84), sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 20 december 1985 (1052/85) och med stöd av den utfärdade stadganden, inte hade behövts tillstånd eller om tillstånd enligt dessa stadganden hade bort beviljas.

Regeringens proposition 209/86
Statsutsk. bet. 19/86
Stora utsk. bet. 255/86

Helsingfors den 6 mars 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Esko Ollila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.