233/1987

Given i Helsingfors den 27 februari 1987

Lag om ändring av 3 § semesterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i semesterlagen av den 30 mars 1973 (272/73) 3 § 5 mom. 4 punkten och

fogas till 3 § 5 mom. en ny 3 a-punkt som följer:

3 §

Likställda med arbetade dagar anses även de arbetsdagar, då arbetstagaren medan arbetsförhållandet varade varit förhindrad att utföra arbete:


3 a) på grund av medicinsk rehabilitering, när sådan ges på ordination av läkare på en av myndighet godkänd rehabiliteringsanstalt eller i en annan fysikalisk undersöknings- eller behandlingsenhet på grund av yrkessjukdom eller olycksfall i arbete i avsikt att återställa eller upprätthålla arbetsförmågan, dock inte flera än sammanlagt 75 dagar under kvalifikationsåret, likväl så, att om ett sådant förhinder fortgår utan avbrott efter kvalifikationsårets utgång, anses sammanlagt högst 75 dagar av rehabiliteringstiden utgöra med arbetade dagar jämställda dagar;

4) på grund av läkarundersökning, som avses i lagen om företagshälsovård (743/78), som föreskrivits av arbetsgivaren eller som beror på sjukdom eller olycksfall;Denna lag träder i kraft den 1 april 1987.

Regeringens proposition 202/86
Socialutsk. bet. 36/86
Stora utsk. bet. 237/86

Helsingfors den 27 februari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.