223/1987

Skattestyrelsens beslut om uppskattandet av kostnader för arbetets utförande vid förskottsinnehållning Utfärdat i Helsingfors den 19 februari 1987

Skattestyrelsen har med stöd av 8 § 4 mom. lagen den 28 november 1959 (418/59) om förskottsuppbörd, sådant det lyder i lagen av den 23 december 1976 (1018/76) och 9 § förordningen den 1 december 1978 om förskottsuppbörd (904/78), sådan den lyder i förordningen av den 21 december 1984 (927/84), förordnat, att vid förskottsinnehållning skall de i 8 § lagen om förskottsuppbörd avsedda kostnaderna uppskattas och antecknas i innehållningsbeviset i enlighet med följande grunder:

Allmänna stadganden
1 §
Utfärdat i Helsingfors den 19 februari 1987

Såsom kostnader för arbetets utförande må vid förskottsinnehållning beaktas utgifter, som föranletts av arbetsredskap samt material och förnödenheter, rese- och representationsutgifter samt andra i 8 § 1 och 2 mom. lagen om förskottsuppbörd avsedda utgifter vilka åsamkats löntagaren av arbetets utförande.

För uträkning av kostnadernas belopp skall löntagaren i god tid innan lön, arvode eller gottgörelse utbetalas, för arbetsgivaren eller utbetalaren av arvodet framlägga utredning över kostnaderna. Framlägger löntagaren inte utredning eller kan den inte anses trovärdig, skall kostnaderna uppskattas i enlighet med kostnaderna under motsvarande omständigheter och för liknande åligganden i allmänhet.

Över resekostnader, vilka föranletts av arbetsresa skall löntagaren likaledes framlägga utredning för arbetsgivaren. Framlägger löntagaren inte utredning, skall kostnaderna föranledda av arbetsresa på arbetsgivarens order och i 3 § 3 mom. avsedd arbetsresa utan arbetsgivares order uppskattas i enlighet med de grunder och de belopp, vilka nedan i 2-13 och 15-16 § fastställts för resekostnadsersättningar.

Resekostnadsersättningar
2 §

Såsom resekostnader anses de utgifter löntagare haft för arbetsresa i Finland eller utomlands.

3 §

Med arbetsresa avses resa, som löntagare på order av arbetsgivare för utförande av till arbetet hörande uppgifter tillfälligt företar till särskild plats för arbetets utförande utanför den egentliga arbetsplatsen. Har löntagare på grund av arbetets art ingen egentlig arbetsplats, anses såsom arbetsresa resa, som löntagare på order av arbetsgivare tillfälligt företar i arbetet från sin bostad till särskild plats för arbetets utförande.

Såsom arbetsresa anses inte löntagares resa mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen. Inom områden, där särskild plats för arbetets utförande, till följd av arbetets för området kännetecknade kortvarighet, ofta växlar, anses oberoende av arbetsgivares order daglig resa mellan bostad och särskild plats för arbetets utförande utgöra arbetsresa, som endast berättigar till resekostnadsersättning avsedd i 6, 7 och 8 §. Löntagare är likväl berättigad till måltidsersättning som avses i 13 §, om arbetsresa inom ovannämnda områden har företagits på arbetsgivares order och den skattskyldige inte har möjlighet att utnyttja av arbetsgivaren anordnad arbetsplatsmåltid på särskild plats för arbetets utförande eller i dess omedelbara närhet.

4 §

Med egentlig arbetsplats avses plats, där löntagaren arbetar stadigvarande. Har löntagare på grund av arbetets rörlighet ingen sådan plats där han stadigvarande arbetar, anses såsom egentlig arbetsplats den plats, där han avhämtar arbetsorder, förvarar arbetsplagg, redskap och material, vilka han använder i arbetet, eller annan i fråga om arbetets utförande motsvarande plats.

5 §

Med resedygn avses en tidsperiod om högst 24 timmar, som börjar då löntagaren beger sig på arbetsresa från sin arbetsplats eller sin bostad. Resedygnet slutar då löntagaren från sin arbetsresa återvänder till sin arbetsplats eller sin bostad.

6 §

Med färdkostnadsersättning för arbetsresa avses ersättning för rese-, plats- och sovplatsbiljetter samt andra med dem jämförliga till det egentliga resandet hörande oundgängliga kostnader.

Såsom färdkostnadsersättning anses även ersättning för transporterande av arbetsredskap och andra sådana föremål, som löntagaren måste föra med sig.

7 §

Maximibeloppen för ersättningar, vilka erläggs för färdkostnader är följande:

färdsätt ersättningens maximibelopp
tåg, båt eller flygplan den erlagda avgiften, dock högst för plats i I klass
spårvagn, buss eller annat fordon i linjetrafik den erlagda avgiften för en plats
taxibil den avgift löntagaren visar att han erlagt
taximotorbåt skälig avgift, som löntagaren visar att han erlagt
annat sätt 33 penni per kilometer eller högre skälig avgift, som löntagaren visar att han erlagt
8 §

Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa, som löntagaren företagit med fordon, som han äger eller innehar är:

fordon ersättningens maximibelopp
bil 128 penni per kilometer, som höjs med
- 14 penni per kilometer för transport av släpvagn kopplad till bilen
- 30 penni per kilometer då, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad husvagn
- 75 penni per kilometer då, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad raststuga
- 4 penni per kilometer för transport i bilen av sådana maskiner eller andra föremål, vilka väger över 80 kilo eller är skrymmande - 4 penni per kilometer, om löntagaren till följd av åligganden i arbetet transporterar hund i bilen
motorbåt 160 penni per kilometer
motorkälke 104 penni per kilometer
motorcykel 85 penni per kilometer
moped 61 penni per kilometer
annat fordon 33 penni per kilometer

Om i fordon som löntagare äger eller innehar även reser andra personer, vilkas befordran åligger arbetsgivaren, höjs de i 1 mom. avsedda ersättningarnas maximibelopp med 4 penni per kilometer för varje medföljande person.

Om skattskyldig, som har en i skattestyrelsens beslut om beräkningsgrunder för naturaförmåner avsedd bilförmån, använder sådan bil för arbetsresa och betalar själv bränslekostnaderna som förorsakas av resan, är maximibeloppet av bränslekostnaderna som skall ersättas honom:

i bilklass I, cylindervolym högst 1 300 cm3 27 penni/kilometer
i bilklass II, cylindervolym högst 1 500 cm3, 30 penni/kilometer
i bilklass III, cylindervolym högst 2 000 cm3 33 penni/kilometer
i bilklass IV, cylindervolym högst 2 500 cm3 40 penni/kilometer
i bilklass V, cylindervolym över 2 500 cm3 46 penni/kilometer
9 §

Med dagtraktamente avses ersättning för de måltids- och andra levnadskostnadsökningar, som arbetsresan förorsakar löntagaren. Till dagtraktamente räknas inte ersättning för resande eller logi.

10 §

Erläggandet av dagtraktamente förutsätter, att den särskilda platsen för arbetets utförande ligger på längre än 15 kilometers avstånd från löntagarens egentliga arbetsplats eller bostad eller, där arbetsresan företas på annan kommuns område, på längre än 5 kilometers avstånd från kommungränsen.

11 §

Beroende på arbetsresans varaktighet är maximibeloppen för dagtraktamente följande:

arbetsresans varaktighet dagtraktamentets maximibelopp
över 6 timmar 58,-
över 10 timmar 130,-
då resetiden överstiger det sista fulla resedygnet
- med minst 2 timmar 58,-
- med mer än 6 timmar 130,-

Erhåller löntagaren under något resedygn fri eller i biljettpriset ingående kost, är maximibeloppet för dagtraktamente hälften av beloppen enligt 1 mom. Med fri kost avses i fråga om heldagtraktamente två och i fråga om partiellt dagtraktamente en fri måltid.

12 §

Maximibeloppen för dagtraktamente för arbetsresa utomlands är följande:

land eller område dagtraktamentets maximibelopp
Afganistan 250,-
Albanien 135,-
Algeriet 400,-
Amerikas Förenta Stater 275,-
Andorra 180,-
Angola 250,-
Arabemiraternas förbund 320,-
Arabrepubliken Jemen 210,-
Argentina 210,-
Australien 240,-
Bahamas 260,-
Bahrain 250,-
Bangladesh 170,-
Barbados 240,-
Belgien 295,-
Benin 165,-
Bermuda 260,-
Bolivien 180,-
Brasilien 160,-
Brunei 250,-
Bulgarien 190,-
Burkina Faso 160,-
Burma 135,-
Burundi 230,-
Central-afrikanska republiken 200,-
Chile 200,-
Costa Rica 175,-
Cypern 200,-
Danmark 240,-
Demokratiska folkrepubliken Korea 180,-
Djibouti 240,-
Dominikanska republiken 200,-
Ecuador 160,-
Egypten 190,-
Elfenbenskusten 235,-
El Salvador 180,-
Fid~9zi 210,-
Filippinerna 200,-
Folkdemokratiska republiken Jemen 210,-
Frankrike 290,-
Förbundsrepubliken Tyskland 240,-
Gabon 300,-
Gambia 135,-
Ghana 190,-
Grenada 200,-
Guadeloupe 240,-
Guatemala 170,-
Guinea 320,-
Guyana 180,-
Haiti 190,-
Honduras 195,-
Hongkong 210,-
Indonesien 205,-
Irak 360,-
Iran 400,-
Irland 230,-
Island 250,-
Israel 240,-
Italien 300,-
Jamaica 220,-
Japan 420,-
Jordanien 280,-
Jugoslavien 175,-
Kamerun 210,-
Kanada 230,-
Kanarieöarna 180,-
Kina 190,-
Kolumbia 175,-
Komorerna 185,-
Kongo 300,-
Koreanska republiken 315,-
Kuba 180,-
Kuwait 280,-
Lesotho 135,-
Libanon 200,-
Liberia 250,-
Libyen 260,-
Liechtenstein 190,-
Luxemburg 280,-
Malaysia 200,-
Malediverna 135,-
Mali 210,-
Malta 180,-
Marocko 200,-
Martinique 240,-
Mauretanien 170,-
Mauritius 180,-
Mexico 190,-
Monaco 295,-
Mongoliet 135,-
Mosambik 170,-
Nederländerna 280,-
Nederländska Antillerna 200,-
Nicaragua 210,-
Niger 200,-
Nigeria 220,-
Norge 270,-
Nya-Zeeland 200,-
Oman 250,-
Pakistan 160,-
Panama 210,-
Papua Nya Guinea 190,-
Peru 190,-
Portugal 180,-
Qatar 250,-
Ruanda 170,-
Rumänien 200,-
Sambia 135,-
Sao Tome och Principe 135,-
Saudi-Arabien 340,-
Schweiz 290,-
Senegal 205,-
Seychellerna 185,-
Singapore 205,-
Somalia 135,-
Sovjetunionen 200,-
Spanien 250,-
Storbritannien 230,-
Sudan 190,-
Surinam 200,-
Sverige 240,-
Syrien 250,-
Taiwan 180,-
Tanzanien 200,-
Thailand 160,-
Tjeckoslovakien 160,-
Togo 180,-
Tonga 135,-
Trinidad och Tobago 290,-
Tunisien 190,-
Turkiet 190,-
Tyska demokratiska republiken 240,-
Uganda 200,-
Ungern 165,-
Uruguay 160,-
Zaire 280,-
Zimbabwe 155,-
Österrike 250,-
Land, som inte nämnts särskilt 150,-

Dagtraktamente räknas enligt resedygn. Resedygnet är 24 timmar räknat från arbetsresans början eller från det föregående resedygnets slut.

Maximibeloppet för dagtraktamente fastställs enligt det land eller område där resedygnet utomlands slutar. Slutar resedygnet ombord på fartyg eller flygplan, fastställs dagtraktamentet enligt det land eller område, varifrån fartyget eller flygplanet senast avgått eller i fråga om avgång från Finland, där det först anländer.

Vid återresa till Finland har löntagaren rätt till hälften av det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet, om den till arbetsresan använda tiden överskrider med mer än två timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån. Överskrider den till arbetsresan använda tiden med mer än tio timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån, har löntagaren rätt till det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet. Maximibeloppet för dagtraktamente vilket betalas för resedygn eller del därav, som börjat efter ankomsten till hemlandet, fastställs enligt 11 §.

Löntagaren är berättigad till dagtraktamente som fastställts för vederbörande land, om utlands arbetsresa varat minst 10 timmar. Ifall den totala tid, som använts till arbetsresan är under 10 timmar erläggs dagtraktamente i enlighet med stadgandena om resor i hemlandet och till motsvarande belopp.

Har löntagaren under något resedygn erhållit kostnadsfri eller i biljettpriset eller i hotellrummets grundpris ingående kost, utbetalas dagtraktamente nedsatt med 50 procent. Med fri kost avses i fråga om utrikesdagtraktamente två fria måltider.

Då arbetsresa på arbetsgivares order företas utanför finskt territorium så, att arbetet för i Finland befintlig arbetsgivares räkning utförs under exceptionella förhållanden och löntagaren återvänder till finskt territorium till natten, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan enligt 11 §, är maximibeloppet för ersättning som erläggs för arbetsresan med avvikelse från 1 mom. 83 mark.

Med avvikelse från vad i 1 mom. är bestämt, är maximibeloppet för dagtraktamente för arbetsresa till Kostamusbyggen 162,50 mark.

13 §

Erläggandet av måltidsersättning förutsätter att dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan och att löntagaren inte till följd av arbetets art har möjlighet att under sin måltidsrast inta sin måltid på sitt vanliga måltidsställe. Måltidsersättningens maximibelopp är 32,50 mark.

Måste löntagaren under arbetsresan inta måltider två gånger utanför sitt vanliga måltidsställe, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan är måltidsersättningens maximibelopp 65 mark.

14 §

Maximibeloppet för logiersättning, som erläggs för arbetsresa utöver dagtraktamente, är det belopp, som av härbärgeringsrörelse utfärdat verifikat eller annan tillförlitlig utredning utvisar.

15 §

Erläggandet av nattresepenning förutsätter, att av till dagtraktamente berättigande resedygn minst 4 timmar infaller under tiden mellan kl. 21.00-07.00 och att arbetsgivaren inte ordnar kostnadsfritt logi för löntagaren och inte heller erlägger logiersättning eller ersättning för sovplats. Nattresepenningens maximibelopp är 25 mark.

16 §

Beträffande andra än ovannämnda resekostnadsersättningar tillämpas de grunder och belopp som gäller för statens vid envar tidpunkt erlagda resekostnadsersättningar för tjänste- eller arbetsresa.

Övriga kostnader
17 §

Som belopp på extra förplägnings- och andra levnadskostnader, föranledda av tillfälligt arbete som utförs på främmande ort utan arbetsgivares order, kan utöver de verifierade kostnaderna för logi i brist på annan utredning uppskattas 70 mark per hel resedygn, då den skattskyldige har övernattat på främmande ort. Som belopp på extra förplägnings- och andra levnadskostnader, föranledda av tillfälligt arbete som utförts utomlands utan arbetsgivares order, kan utöver de verifierade kostnaderna för logi i brist på annan utredning uppskattas belopp, som motsvarar ovan i 12 § fastställda belopp för dagtraktamente för vederbörande land.

18 §

Med avvikelse från vad ovan i detta beslut sagts, må såsom löntagarens av arbetets utförande föranledda kostnaders andel av hans totala förtjänst beräknas:

vid användande av häst eller traktor i skogsarbeten 60 procent och i andra arbeten 50 procent;

vid användande av motorsåg eller röjningssåg i trädfällning, virkestillverkning, skogsröjning eller annat därmed jämförbart arbete 30 procent, likväl så, att om två personer arbetar såsom ett arbetslag med samma motorsåg eller röjningssåg, må som kostnadsandel beaktas 20 procent och, om arbetslaget består av tre personer, 15 procent samt, om arbetslaget består av flera personer, 10 procent;

vid användande av lastbil 75 procent, person- eller paketbil 50 procent, motorcykel 25 procent och moped 15 procent;

vid användande av motorbåt 50 procent;

vid användande av skördetröska eller annan därmed jämförbar arbetsmaskin 75 procent;

vid handelsresandes, lokal försäljares, handelsagents och bokförsäljningsagents verksamhet i egenskap av självständig företagare 30 procent eller, då försäljningen till största delen sker genom resor utanför hemort eller driftsställe, 50 procent;

vid försäkringsackvisitörs verksamhet, vilken bedrivs såsom bisyssla 20 procent, dock inte om ackvisitören utför sin ombudsmannasyssla vid sidan av sitt ordinarie arbete och kan i sin ombudsmannasyssla använda sin arbetsgivares telefon, kontorsmaskiner och andra arbetsredskap;

vid tillfälligt spel-, sång- eller annat därmed jämförbart uppträdande utanför hemorten 30 procent eller, då platsen för uppträdandet är belägen på högst 50 kilometers avstånd från löntagarens boningsort, 15 procent; samt

vid fotografs verksamhet i egenskap av självständig företagare 30 procent.

Utan hinder av vad i 1 § och denna paragrafs 1 mom. är sagt skall, då motorsåg eller röjningssåg används vid trädfällning, virkestillverkning, skogsröjningsarbete eller annat därmed jämförbart arbete och löntagaren arbetar ensam, såsom hans kostnadsandel beräknas 40 procent av den totala förtjänsten, om löntagaren företer av vederbörande skattedirektör utfärdat intyg över att från hans löneinkomst bestämts, att vid beskattningen avdrages 40 procent såsom kostnader för användande av motorsåg eller röjningssåg.

Kostnadernas antecknande i innehållningsbeviset
19 §

Då förskottsinnehållning från gottgörelse, som avses i 8 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd, inte verkställs, eller då den verkställs från det enligt 2 mom. sagda paragraf minskade löne- eller arvodesbeloppet, skall arbetsgivare eller utbetalare av arvode i innehållningsbevis på för ändamålet reserverad plats även anteckna utöver lönen eller arvodet erlagd gottgörelse eller från lönen avdragen kostnad samt göra anteckning om arten av gottgörelsen eller kostnaden.

Arbetsgivaren eller utbetalaren av arvode skall anteckna de utbetalda heldagtraktamenten, partiella dagtraktamenten, dagtraktamenten för utrikes tjänsteresa och måltidsersättningen i innehållningsbeviset på för ändamålet reserverad plats sålunda, att vid varje punkt antecknas antalet resedagar som utgjort betalningsgrund, beloppet av dagtraktamenten och måltidsersättningar samt ersättningarnas sammanlagda belopp. Har gottgörelsen erlagts för nyttjande av egen bil eller annat färdmedel, skall i förskottsinnehållningsbeviset antecknas antalet ersatta körkilometer, beloppet av kilometerersättningarna och ersättningens sammanlagda belopp.

Staten eller dess inrättning, kommun och kommunalförbund, evangelisk-lutherska kyrkan, dess församling och församlingsförbund samt ortodoxa kyrkan och dess församling behöver inte i innehållningsbevis anteckna gottgörelse, vilken erlagts såsom ersättning för resekostnader, såframt gottgörelsen till betalningsgrund och storlek motsvarar de grunder och belopp angående dagtraktamente och övrig resekostnadsersättning som fastställts i 1-16 § detta beslut. Dessa skall dock i innehållningsbevis anteckna sådan gottgörelse, som erläggs såsom en särskild engångsersättning för till tjänst eller arbete hörande resor, ävensom ersättningar som erlagts för resor mellan löntagarens bostad och arbetsplats.

20 §

Detta beslut tillämpas från och med den 1 mars 1987 och därmed upphävs skattestyrelsens beslut 27 mars 1986 om uppskattandet av kostnader för arbetets utförande vid förskottsinnehållning (375/1986) jämte därtill senare gjorda ändringar (502/1986.

Helsingfors den 19 februari 1987

Generaldirektör
Lauri Honkavaara

Överinspektör
Markku Hirvonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.