218/1987

Given i Helsingfors den 27 februari 1987

Lag om ändring av lagen om skatt på inkomst och förmögenhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 december 1974 om skatt på inkomst och förmögenhet (1043/74) 40 § 2 och 3 punkten, 41 § 9 och 10 punkten, 45 § 4 mom. samt 46 § 3 och 4 mom. samt

fogas till 40 § en ny 4 punkt och till 41 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 25 juli 1975, den 23 december 1981 och den 3 december 1982 (607/75, 1006/81 och 870/82), en ny 11 punkt som följer:

40 §

Skattepliktiga tillgångar är bland annat:


2) rätt till livränta och pension samt rätt till inkomst av fastighet och annan sådan förmån, om rättigheten är avsedd att gälla under den därtill berättigades livstid eller under viss tid, varav vid skatteårets utgång minst fem år återstår, till den del rättighetens årsavkastning överstiger 500 mark;

3) immateriella rättigheter som anskaffats mot vederlag och kan överlåtas särskilt för sig, såsom patenträtt samt rätt till litterärt eller konstnärligt alster, fotografi och varumärke; samt

4) rätt till vattenkraften i strömfall som är utbyggt eller under utbyggnad.

41 §

Skattepliktiga tillgångar är icke:


9) till flottningsförenings flottningsled hörande fasta anläggningar och ledbommar samt i flottningsstadga uppräknade övriga konstruktioner och anläggningar;

10) husdjur som den skattskyldige håller för sin lantbruksproduktion och produkter som erhållits från lantbruk vilket han bedriver samt utsäde, gödselmedel, kraftfoder och övriga dylika förnödenheter som anskaffats för detta ändamål, likaså renar som den skattskyldige håller för renskötsel; ej heller

11) rätt till vattenkraften i strömfall som inte är utbyggt eller under utbyggnad.

45 §

Mervärdet av sådant av byggnadsmark bestående område, som hör till lantbrukslägenhet och för vilket stads- eller byggnadsplan har fastställts eller från vilket den skattskyldige sålt och även framdeles kan sälja mark för byggnadsändamål, läggs i enlighet med vad finansministeriet närmare bestämmer till lägenhetens värde. Till lantbrukslägenhet hörande stenbrott, grus-, ler- och torvtäkt eller annan förmån som nyttjas för annat än gårdsbrukets eget behov värderas till det kapitalvärde som förmånen med hänsyn till nettoinkomsten därav, den tid förmånen sannolikt kan utnyttjas och en räntesats om 8 procent beräknas ha vid utgången av skatteåret.


46 §

Såsom värde av byggnad, konstruktion och vattenkraftverk anses, i enlighet med vad finansministeriet närmare bestämmer, byggnadens, konstruktionens och vattenkraftverkets återanskaffningsvärde minskat med följande årliga åldersavdrag:

1) för bostads-, administrations- och annan jämförlig byggnad

a) av trä, 2,5 % och

b) av sten, 2 %,

2) för butiks-, lager-, fabriks-, verkstads-, ekonomi- och annan jämförlig byggnad samt annan kraftstation än sådan som hör till vattenkraftverk

a) av trä, 5 %, och

b) av sten, 4 %,

3) för lager- och annan konstruktion, 10 %, samt

4) för byggnad, damm, bassäng och annan konstruktion som hör till vattenkraftverk, 1 %.

Är byggnaden eller konstruktionen skadad eller har dess värde annars nedgått mer än vad åldersavdragen förutsätter, skall återanskaffningsvärdet minskas med det belopp som motsvarar värdeminskningen. Har i byggnaden eller konstruktionen efter dess färdigställande utförts grundförbättringar eller betydande underhållsarbeten, skall åldersavdraget sänkas enligt prövning. Såsom värde av byggnad eller konstruktion som är i bruk anses likväl minst 10 procent av byggnadens eller konstruktionens återanskaffningsvärde. Såsom värde av byggnad, damm, bassäng och annan konstruktion vilken hör till vattenkraftverk som är i bruk anses dock minst 40 procent av deras återanskaffningsvärde.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1987. Den tillämpas första gången vid beskattningen för år 1988.

Regeringens proposition 230/85
Statsutsk. bet. 106/86
Stora utsk. bet. 257/86

Helsingfors den 27 februari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.