211/1987

Given i Helsingfors den 27 februari 1987

Förordning om ändring av förordningen om justitieministeriet

På föredragning av justitieministern

ändras i förordningen den 18 november 1977 om justitieministeriet 6 och 20 §§, 21 § 1 mom. och 2 mom. 1 punkten, 22 § 1 mom. 1 punkten, 24 § 2, 28 och 29 punkten, 27 § 2 mom. samt 41 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 24 § 28 och 29 punkten i förordning av den 22 februari 1985 (203/85) samt de övriga i förordning av den 27 mars 1986 (261/86), som följer:

6 §

Rättsbyrån handlägger ärenden som angår

1) statliga och kommunala val;

2) partiregistret och i partilagen (10/69) stadgad tillsyn över partiernas medelsförvaltning;

3) landskapet Ålands självstyrelse;

4) justitiekanslersämbetet;

5) benådning;

6) tryckfrihet;

7) språklagstiftningen;

8) stiftelser;

9) äktenskapsrättsliga ansökningar;

10) utlämning av personer för brott och internationellt samarbete vid verkställighet av frihetsstraff;

11) internationell rättshjälp;

12) undersökning av storolyckor;

13) rättspolitiska forskningsinstitutet och Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna;

14) delegationer, nämnder och motsvarande organ som hör till avdelningens verksamhetsområde; samt

15) representation vid domstolar och andra myndigheter samt andra juridiska uppgifter, om de inte ankommer på någon annan byrå.

20 §

Räkenskapsbyrån handhar de uppgifter som ankommer på justitieministeriet i egenskap av räkenskapsverk, övervakar och granskar användningen av statens medel inom förvaltningsområdet samt deltar i den ekonomiska planeringen och beredningen av ekonomiförvaltningen ävensom i den tillsyn som enligt lagen om stiftelser och partilagen ankommer på ministeriet.

21 §

Vid ministeriet finns följande tjänster med avtalslön:

kanslichef, avdelningschef, biträdande avdelningschef såsom lagstiftningsdirektör, byråchef, lagstiftningsråd såsom byråchef, fångvårdsöverinspektör såsom byråchef, planeringschef såsom byråchef, lagstiftningsråd, överläkare, produktionschef, planeringschef, överinspektör, överinspektör för utsökningsväsendet, arkitekt och planerare.

Vid ministeriet finns följande tjänster och befattningar med grundlön:

1) regeringsråd såsom avdelningschef, regeringsråd såsom avdelningschef och överdirektör för fångvårdsväsendet, regeringsråd såsom biträdande avdelningschef, regeringsråd såsom byråchef, regeringsråd, byråchef, överinspektör, äldre regeringssekreterare, yngre regeringssekreterare, fångvårdsinspektör och fångvårdssekreterare;


22 §

Vid ministeriet finns följande extraordinarie befattningar:

1) överinspektör, arbetarskyddschef, utbildningschef, marknadsföringschef, lagstiftningssekreterare, ekonomisekreterare, specialutredare, kriminalvårdsöverinspektör, fångvårdsinspektör, fångvårdssekreterare, biträdande byråchef, överrevisor, informationssekreterare, translator, bibliotekarie, föredragande, ekonomiinspektör, inspektör, byråingenjör, avdelningssekreterare och ministersekreterare; samt


24 §

Kompetensvillkor är:


2) för regeringsråd vad som stadgas i reglementet för statsrådet (995/43), för det regeringsråd som är chef för fångvårdsavdelningen och överdirektör för fångvårdsväsendet och för det regeringsråd som är biträdande avdelningschef vid nämnda avdelning dessutom god kännedom om det straffrättsliga påföljdssystemet samt för åtminstone två av regeringsråden vid justitieförvaltningsavdelningen dessutom god kännedom om domstolsväsendet;


28) för inspektör vid fångvårdsavdelningen lämplig högskoleexamen eller behörighet som biträdande fängelsedirektör;

29) för registrator, arkivarie, avdelningssekreterare och kurssekreterare för tjänsten eller befattningen lämplig högskoleexamen eller studentexamen och god förtrogenhet med de till tjänsten eller befattningen hörande uppgifterna; samt


27 §

Produktionschefen, arkitekten, planeringschefen, byråcheferna vid straffregisterbyrån och föreningsregisterbyrån, överinspektör med grund- eller avtalslön, överläkaren, fångvårdsinspektör, fångvårdssekreterare och planerare med avtalslön utnämns av statsrådet sedan tjänsten varit ledigförklarad.

41 §

Chefen för allmänna avdelningen avgör även till ministeriets interna förvaltning hörande ärenden som angår

1) semesterordningen;

2) tjänstledighet på grund av sjukdom eller havandeskap och barnsbörd i andra fall än de som avses i 40 § 2 punkten;

3) avförande av egendom och avskrivning i räkenskaperna; samt

4) ministeriets interna förvaltning i övrigt, om inte ärendet skall avgöras av kanslichefen, någon annan avdelningschef eller chefen för räkenskapsbyrån.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1987.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 februari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.