206/1987

Given i Helsingfors den 20 februari 1987

Förordning om avgifter för Statens utvecklingscentrals prestationer

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets förvaltningsområde stadgas med stöd av 4 § 1 mom. lagen den 30 januari 1987 om Statens utvecklingscentral (110/87) samt 5 § lagen den 29 december 1973 om grunderna för avgifter till staten (980/73):

1 §

Statens utvecklingscentral uppbär för sina prestationer avgift till staten i enlighet med vad som stadgas i denna förordning.

2 §

För användningen av de lokaliteter som är i utvecklingscentralens besittning och för centralens logiservice uppbärs följande avgifter:

Lokaliteterna i Munksnäs

auditorium 1 000 mk/dag
föreläsningssal 400 mk/dag
föreläsningssal jämte rum för grupparbete 700 mk/dag
rum för grupparbete 250 mk/dag
konferensrum 250 mk/dag
språklaboratorium 150 mk/timme
bastu 200 mk/timme
matsal 200 mk/timme
matsalens kabinett 150 mk/timme
klubbrum 170 mk/timme

Lokaliteterna på Kägeludden

stora föreläsningssalen 800 mk/dag
stora föreläsningssalen jämte rum för grupparbete 900 mk/dag
föreläsningssal 400 mk/dag
föreläsningssal jämte rum för grupparbete 600 mk/dag
rum för grupparbete 150 mk/dag
logi (rum för två personer) 200 mk/dygn

Hos statliga myndigheter uppbärs inte avgifter för användningen av utvecklingscentralens lokaliteter, ej heller för dess logiservice.

3 §

Avgift uppbärs kontant eller mot räkning så snart prestationen har tillhandahållits. Räkningen skall betalas inom 14 dagar efter det den kommit prestationens beställare till handa. En med posten avsänd räkning anses ha kommit beställaren till handa den sjunde dagen efter det räkningen postats. Om avgiften inte erläggs senast på förfallodagen, uppbärs en årlig dröjsmålsränta om 16 procent för dröjsmålstiden.

4 §

En avgift som fastställts enligt denna förordning får indrivas utan dom eller utslag på det sätt som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1987.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 17 mars 1978 om avgifter för den logiservice och den användning av verksamhetsutrymmen som statens utbildningscentral tillhandahåller (218/78) jämte senare ändringar.

Helsingfors den 20 februari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.