203/1987

Given i Helsingfors den 20 februari 1987

Lag om ändring av lagen om avfallshantering

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 augusti 1978 om avfallshantering (673/78) 15 a § 2 mom., 21 § 1 mom., 22 §, 23 a § 2 mom., underrubriken före 23 f § samt 23 f, 32 och 40 §§,

av dem 15 a § 2 mom., 23 a § 2 mom. och underrubriken före 23 f § sådana de lyder i lag av den 13 februari 1981 (117/81) och 21 § 1 mom. samt 23 f och 40 §§ sådana de lyder i lag av den 24 januari 1986 (65/86), samt

fogas till lagen en ny 8 a §, före 21 § en ny underrubrik samt till lagen en ny 21 a § och före den en ny underrubrik, före 22 och 23 §§ nya underrubriker, till 42 § ett nytt 2 mom. och till lagen en ny 43 a § som följer:

8 a §

Vatten- och miljöförvaltningen skall för sitt vidkommande följa skötseln av avfallsbehandlingsplatser enligt denna lag och utföra inspektioner på dessa samt underrätta länsstyrelsen om iakttagna missförhållanden. Miljöministeriet kan föreskriva att vatten- och miljöförvaltningen skall utföra även andra uppföljnings-, inspektions- och sakkunniguppgifter som gäller avfallshantering.

15 a §

Den som transporterar problemavfall skall se till att avfallet förs till en behandlingsplats som anvisats av den som åstadkommit det. Om avfallet inte tas emot på behandlingsplatsen, skall den som utför transporten returnera avfallet till den som har åstadkommit det. Har avfallet förts ut ur landet, men kan det inte sändas till den utländska behandlingsplatsen, skall likväl den som har åstadkommit avfallet ta hand om det och vid behov se till att det returneras.


Avfallshanteringsplan
21 §

Skall en fastighetsinnehavare anordna avfallsbehandling i enlighet med 20 § och uppkommer eller behandlas inom fastigheten avfall med sådana egenskaper eller av sådan beskaffenhet som avses i 16 § 2 mom. eller osedvanligt mycket annat avfall, skall fastighetsinnehavaren för godkännande förelägga miljövårdsnämnden eller, i de fall som föreskrivs av miljöministeriet, länsstyrelsen en plan för anordnandet av fastighetens avfallshantering. Om fastighetens avfallshantering förändras väsentligt, skall en reviderad plan framläggas. En plan behöver dock inte framläggas i fråga om allmän avfallsbehandlingsplats eller i fråga om verksamhet som bedrivs med stöd av tillstånd som avses i 23 § 1 mom., ej heller i de fall som avses i 21 a §.


Avfallshanteringsanmälan
21 a §

Uppkommer inom en fastighet på grund av en olyckshändelse, produktionsstörning eller annan därmed jämförbar exceptionell situation eller som följd av en engångsåtgärd avfall som förutsätter en plan som avses i 21 § 1 eller 2 mom. och transporteras avfallet bort från fastigheten, skall fastighetsinnehavaren i stället för att uppgöra planen utan dröjsmål göra anmälan om avfallet till miljövårdsnämnden. Har sådant avfall uppkommit inom en fastighet som någon annan besitter, är likväl den genom vars verksamhet avfallet har åstadkommits skyldig att göra anmälan.

Miljövårdsnämnden granskar anmälan som avses i 1 mom. och fattar beslut med anledning av den. Uppgiften kan även ombetros en tjänsteinnehavare som miljövårdsnämnden förordnar därtill. Om det är nödvändigt att foga villkor till beslutet, skall detta dock fattas av miljövårdsnämnden utom i brådskande fall.

Statsrådets särskilda föreskrifter om problemavfallshanteringen
22 §

Om det i samband med framställningen av en produkt eller som en följd av att den används eller tas ur bruk uppkommer problemavfall som har konstaterats eller kan väntas medföra svårigheter för avfallshanteringen eller förorening av miljön, kan statsrådet föreskriva att produkten eller avfallet skall förses med sådan märkning som behövs för identifieringen eller fastställa en särskild återlämningsavgift för produkten.

Om problemavfall som avses i 1 mom. har konstaterats eller kan väntas medföra betydande svårigheter för avfallshanteringen eller särskild förorening av miljön, kan statsrådet begränsa eller förbjuda framställning, import eller användning av produkten.

Behandlingstillstånd för problemavfall
23 §

23 a §

Ett behandlingstillstånd kan begränsas till att gälla vissa slag av problemavfall eller problemavfall som härstammar från vissa platser eller områden. Tillståndet kan vara förenat med de villkor som anses behövliga.

Anmälan om import, export och transitering av problemavfall

23 f §

Den som till landet ämnar införa eller ur landet utföra problemavfall eller transportera problemavfall genom finskt territorium skall göra anmälan därom till miljöministeriet minst 60 dagar före importen, exporten eller transiteringen.

Miljöministeriet skall förbjuda import, export eller transitering av problemavfall, om import-, export- eller transiteringslandet inte godkänner åtgärden, om åtgärden står i strid med ett internationellt fördrag som är förpliktande för Finland eller om problemavfallet inte kommer att transporteras eller behandlas på ett med hänsyn till miljövården godtagbart sätt. Miljöministeriet kan förbjuda import eller export av problemavfall, om importen eller exporten anses vara skadlig eller oändamålsenlig med tanke på den riksomfattande problemavfallshanteringen eller annan allmän fördel. Förbudet skall iakttas trots att ändring sökts.

Miljöministeriet kan på ansökan bevilja undantag från stadgandena i 1 mom.

32 §

Glas, plåt, plast eller papper, skräp eller smuts av annat slag eller kasserat föremål eller ämne får inte lämnas i miljön så, att därav förorsakas men för hälsan, osnygghet, förfulning av landskapet, minskad trivsel eller annan liknande olägenhet för allmänt eller enskilt intresse (nedskräpningsförbud).

40 §

En fastighetsinnehavare eller annan som är skyldig att ta hand om avfall skall på begäran lämna en myndighet som nämns i 2 kap. och dem som ansvarar för skötseln och övervakningen av avfallsbehandlingsplatser, uppgifter om kvantiteten och sammansättningen av det avfall som uppkommer inom fastigheten, om egenskaper hos avfallet som är av betydelse för behandlingen och om avfallshanteringen.

42 §

Länsstyrelsen har rätt att få behövlig handräckning av vatten- och miljödistriktet för övervakningen av att denna lag samt med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser iakttas.

43 a §

I fråga om ett enskilt slag av avfall kan statsrådet bevilja allmänt undantag från skyldigheten att

1) ordna avfallstransport som avses i 13 § 1 eller 2 mom. eller ansluta sig till sådan,

2) transportera avfall till en plats som avses i 19 §,

3) framlägga en plan enligt 21 § 1 eller 2 mom.,

4) söka ett tillstånd som avses i 23 § 1 mom. eller 23 b § 1 mom. eller

5) göra anmälan enligt 23 f § 1 mom., om för avfallet på något annat av statsrådet föreskrivet sätt kan ordnas avfallshantering som uppfyller kraven i denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1987.

Ärenden som är anhängiga när denna lag träder i kraft skall behandlas i enlighet med lagen. Sedan denna lag har trätt i kraft skall för allt problemavfall som förs in i eller ut ur landet göras anmälan i enlighet med denna lag, även om anmälan i enlighet med tidigare gällande lag har gjorts. Med stöd av sistnämnda anmälan kan dock den anmälda importen eller exporten fullföljas inom två månader efter det denna lag har trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 195/86
Lag- och ekonomiutsk. bet. 17/86
Stora utsk. bet. 189/86

Helsingfors den 20 februari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.