192/1987

Given i Helsingfors den 20 februari 1987

Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 14 § 1 mom. 1 punkten och 26 § 1 mom. lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/48), sådana de lyder i lag av den 10 juli 1981 (526/81), samt

fogas till lagen en ny 16 a § och till 60 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 10 juli 1981 och lag av den 29 december 1983 (1122/83), ett nytt 4 mom., varvid de nuvarande 4-6 mom. blir 5-7 mom., som följer:

14 §

Skadestånd för skada eller sjukdom till följd av olycksfall i arbete utges:

1) till arbetstagaren i form av sjukvård, dagpenning, olycksfallspension, menersättning och till dessa hörande tillägg, ersättning för hemvårdskostnader samt ersättning för inkomstbortfall som uppkommit på grund av fysikalisk vård, vilken ingår i sjukvård enligt 15 § nedan eller i rehabiliteringsvård enligt 2 § lagen om invalidvård för emottagare av olycksfallsersättning (592/63);


16 a §

Är arbetstagaren förhindrad att utföra arbete under tiden för fysikalisk vård som ingår i sjukvård enligt 15 § ovan eller i rehabiliteringsvård enligt 2 § lagen om invalidvård för emottagare av olycksfallsersättning, skall han ersättas för inkomstbortfall för högst 30 dagar per kalenderår. Ersättning betalas inte för sådan dag för vilken han får dagpenning på grund av olycksfall i arbete eller olycksfallspension till fullt belopp.

Ersättningen per dag är högst 1/360 av årsarbetsförtjänsten. Den beräknas i enlighet med hur stor del av den dagliga arbetstiden som har använts för fysikalisk vård och för vårdresa.

26 §

Har arbetsgivaren på grund av olycksfall till arbetstagaren såsom förmån för sjuktid betalt lön eller förskott eller utgivit annan betalning för sådan tid för vilken enligt denna lag betalas dagpenning, olycksfallspension eller i 16 a § nämnd ersättning, har arbetsgivaren rätt att avdra beloppet från den andel av skadeståndet som han enligt 12 § skall betala, och att för den del som överskjuter denna andel direkt av försäkringsanstalten, mot redovisning till denna, av det betalda beloppet, återfå vad som försäkringsanstalten skall utge till arbetstagaren i motsvarande skadeståndsrater för samma tid. Har två eller flera arbetsgivare betalt ovan nämnd lön eller annan förmån till arbetstagaren, fördelas skadeståndet till arbetsgivaren mellan arbetsgivarna i förhållande till de förmåner som de utgivit för samma tidsperiod. De förmåner som under tiden för semester skall utges till arbetstagaren inräknas dock inte i dessa betalningar.


60 §

En ersättning som nämns i 16 a § indexjusteras enligt tidpunkten för utbetalningen, räknat från ingången av det andra kalenderåret efter den tidpunkt då olycksfallet i arbetet inträffade.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1987.

Denna lag tillämpas också på ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom som inträffat eller framträtt före lagens ikraftträdande och som på grund av fysikalisk vård medfört inkomstbortfall för den skadade eller insjuknade efter det att denna lag trätt i kraft.

För att bekosta utbetalda ersättningar i de fall som avses i 2 mom. skall ett behövligt belopp beaktas när den del av försäkringspremien som nämns i 60 § 5 mom. lagen om olycksfallsförsäkring fastställs.

Regeringens proposition 237/86
Socialutsk. bet. 37/86
Stora utsk. bet. 238/86

Helsingfors den 20 februari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.