191/1987

Given i Helsingfors den 20 februari 1987

Förordning om handels- och industriministeriet

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av lagen den 30 mars 1922 om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde (78/22) och lagen av samma dag om ärendenas handläggning i statsrådet och dess ministerier (79/22):

Ministeriets avdelningar
1 §

Vid handels- och industriministeriet finns:

1) en allmän avdelning,

2) en handelsavdelning,

3) en industriavdelning,

4) en energiavdelning, samt

5) en avdelning för företagsutveckling.

Angående handels- och industriministeriets industridistrikt och deras distriktsbyråer samt industrisekreterarna stadgas särskilt.

Ämbetsverk och inrättningar inom ministeriets förvaltningsområde
2 §

Ministeriet underställda är:

1) försvarsekonomiska planeringskommissionen,

2) sjöfartsstyrelsen,

3) havsforskningsinstitutet,

4) näringsstyrelsen,

5) konkurrensombudsmannens byrå,

6) konsumentombudsmannens byrå,

7) konsumentklagonämnden,

8) patent- och registerstyrelsen,

9) licensverket,

10) tekniska kontrollcentralen,

11) geologiska forskningscentralen,

12) statens tekniska forskningscentral,

13) teknologiska utvecklingscentralen,

14) Statsgarantianstalten,

15) exportgarantianstalten,

16) centralen för turistfrämjande, samt

17) statens upphandlingscentral.

Allmänna avdelningen
3 §

Allmänna avdelningen handlägger ärenden som angår:

1) ekonomisk planering, redovisningsväsendet samt planerings- och uppföljningssystem,

2) förslag till inkomst- och utgiftsstat samt specialbudget,

3) allmän kontroll av effektivitet och ekonomi inom ministeriets verksamhetsområde, utveckling av förvaltningen och samordning av adb-verksamheten,

4) tjänste- och arbetsförhållanden, utbildning samt andra personaladministrativa frågor,

5) lagstiftning, såframt saken inte ankommer på annan avdelning eller såframt den berör flera än en avdelnings verksamhetsområde,

6) framställningar och utlåtanden till myndigheter, såframt de berör flera än en avdelnings verksamhetsområde,

7) på ministeriet såsom redovisningsverk ankommande ärenden,

8) ministeriets företrädande i juridiska ärenden, såframt saken inte ankommer på annan avdelning vid ministeriet,

9) arbetsordning och reglemente för ämbetsverksdemokrati,

10) registrering, expediering och arkivering av handlingar samt förande av matrikel,

11) sjöfarten och havsforskningen,

12) kontroll över näringarna,

13) prisövervakning,

14) konsumentfrågor,

15) främjandet av den ekonomiska konkurrensen,

16) livsmedelskontrollen,

17) patent- och registerstyrelsen,

18) utlänningars rätt att utöva verksamhet och äga aktier i finska bolag samt vissa finska sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom,

19) exportgarantianstalten,

20) Saimaan Kanavalaivat Oy och Finlands Exportkredit Ab benämnda aktiebolag, samt

21) andra till ministeriets verksamhetsområde hörande ärenden, såvida inte i denna förordning annorlunda stadgas.

4 §

Vid allmänna avdelningen finns:

1) en administrativ byrå,

2) en sjöfartsbyrå,

3) en näringsbyrå,

4) en byrå för livsmedelsärenden,

5) en ekonomiplaneringsbyrå, samt

6) en ekonomibyrå.

5 §

Administrativa byrån handlägger ärenden som angår:

1) tjänste- och arbetsförhållanden, utbildning samt övriga personaladministrativa frågor,

2) lagstiftning, såframt saken inte ankommer på annan byrå eller såframt den berör flera än en avdelnings verksamhetsområde,

3) framställningar och utlåtanden till myndigheter, såframt de berör flera än en avdelnings verksamhetsområde,

4) ministeriets företrädande i juridiska ärenden, såframt saken inte ankommer på annan avdelning,

5) reglementen,

6) registrering, expediering och arkivering av handlingar samt förande av matrikel,

7) patent- och registerstyrelsen, exportgarantianstalten och Finlands Exportkredit Ab benämnda aktiebolag, samt

8) andra till avdelningens verksamhetsområde hörande ärenden förutom nedan i 6-10 §§ nämnda ärenden.

6 §

Sjöfartsbyrån handlägger ärenden som angår:

1) närings- och trafikpolitik i anslutning till sjöfart,

2) lagstiftningen angående sjöfart,

3) internationellt samarbete angående sjöfart,

4) förhindrande av vattnens förorening från fartyg, samt

5) sjöfartsstyrelsen och havsforskningsinstitutet.

7 §

Näringsbyrån handlägger ärenden som angår:

1) främjande av den ekonomiska konkurrensen,

2) prisövervakning,

3) konsumentfrågor,

4) näringsstyrelsen,

5) konkurrensombudsmannens byrå,

6) konsumentombudsmannens byrå, samt

7) konsumentklagonämnden.

8 §

Byrån för livsmedelsärenden handlägger ärenden som angår:

1) livsmedelslagstiftning,

2) livsmedelskontroll, samt

3) internationellt samarbete på livsmedelsområdet.

9 §

Ekonomiplaneringsbyrån handlägger ärenden som angår:

1) verksamhets- och ekonomiplanering,

2) förslag till inkomst- och utgiftsstat, specialbudget och finansieringsplanering, samt

3) planeringssystem och deras utveckling.

10 §

Ekonomibyrån handlägger ärenden som angår:

1) på ministeriet såsom redovisningsverk ankommande uppgifter och uppföljningssystem för ekonomi,

2) intern revision och utveckling av ekonomiövervakning inom ministeriet, samt

3) räkenskapsföringen och betalningsrörelser för de fonder som förvaltas av ministeriet.

Handelsavdelningen
11 §

Handelsavdelningen handlägger ärenden som angår:

1) åtgärder i anslutning till beredning och fullföljande av handelsavtal och avtal om ekonomiskt samarbete,

2) internationellt ekonomiskt samarbete,

3) främjande av exporten,

4) inrikeshandeln och handelskammarväsendet,

5) handelstransaktioner med medel ur fonder, som hör till avdelningens förvaltning,

6) reglering av utrikeshandeln,

7) turismen,

8) bränsleimport, statens säkerhetsupplagring, dock inte frågor i anslutning till byggande av säkerhetsupplag för bränslen och förvaltning av byggnader, skyddsupplagring, obligatorisk upplagring och andra åtgärder till tryggande av försörjningsläget,

9) försvarsekonomisk planering,

10) forskningsarbete i anslutning till utrikes- och inrikeshandeln,

11) finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder,

12) statens upphandlingscentral, samt

13) lagstiftning i anslutning till ärenden som skall behandlas vid avdelningen.

12 §

Vid handelsavdelningen finns:

1) en planeringsbyrå,

2) en byrå för multilateral handel,

3) en allmän byrå, samt

4) en byrå för exportfrämjandet.

13 §

Planeringsbyrån handlägger ärenden som angår:

1) planering av inrikes- och utrikeshandeln på lång sikt och samordning av planeringsverksamheten,

2) uppgörande av utredningar och översikter angående inrikes- och utrikeshandel samt beredning av härtill anslutna forskningsavtal, uppföljande av forskningar och utnyttjande av deras resultat,

3) andra till avdelningens verksamhet anslutna planerings- och forskningsuppgifter, samt

4) internationellt utvecklingssamarbete.

14 §

Byrån för multilateral handel handlägger ärenden som angår:

1) internationella ekonomiska organisationer,

2) internationell ekonomisk integration,

3) ekonomiskt samarbete mellan multilaterala industriländer och utvecklingsländer,

4) internationella arrangemang angående råvaror,

5) till utrikeshandeln anslutna sektorförhandlingar och marknadsstörningsfrågor, samt

6) reglering av utrikeshandeln.

15 §

Allmänna byrån handlägger ärenden som angår:

1) statens säkerhetsupplagring, skyddsupplagring, obligatorisk upplagring och andra åtgärder till tryggande av försörjningsläget, bränsleimport och handelstransaktioner med medel ur fonder, som förvaltas av handelsavdelningen,

2) avtal om och utredningar av handel och ekonomiskt samarbete med socialistiska länder och beredning av dessa avtal och utredningar, samt

3) export av lantbruksprodukter som är underkastade prisskillnadsersättning.

16 §

Byrån för exportfrämjandet handlägger ärenden som angår:

1) planering och fullföljande av verksamhet för exportens främjande,

2) understöd och lån, vilka beviljas för främjande av exporten,

3) främjande av turismen, samt

4) centralen för turistfrämjande.

Industriavdelningen
17 §

Industriavdelningen handlägger ärenden som angår:

1) den allmänna industripolitiken,

2) industriellt och geologiskt forsknings- och utvecklingsarbete,

3) industripolitiskt betydande finansiering av industri,

4) regional industripolitik och därtill ansluten näringspolitik i samarbete med avdelningen för företagsutveckling,

5) Kehitysaluerahasto Oy - Utvecklingsområdesfonden Ab benämnda aktiebolag till de delar som berörs av ägarekontroll,

6) utveckling av industriell och annan företagsutbildning till den del dessa ärenden inte ankommer på avdelningen för företagsutveckling,

7) planering av industriellt utnyttjande av naturtillgångar,

8) tillsyn över teknisk kontrollverksamhet, med undantag av teknisk besiktning inom el- och kärnenergiområdet,

9) teknologipolitik samt internationellt tekniskt och teknisk-ekonomiskt samarbete,

10) aktiebolag med statlig majoritet som bedriver produktionsverksamhet,

11) Statsgarantianstalten, samt

12) lagstiftning i anslutning till ärenden som skall behandlas av avdelningen.

18 §

Vid industriavdelningen finns:

1) en industripolitisk byrå,

2) en teknologisk byrå,

3) en kontrollbyrå,

4) en byrå för internationella ärenden,

5) en allmän byrå för statsbolagen, samt

6) en planeringsbyrå för statsbolagen.

19 §

Industripolitiska byrån handlägger ärenden som angår:

1) industripolitik och industri till den del dessa ärenden inte ankommer på annan byrå vid avdelningen eller på avdelningen för företagsutveckling,

2) industrifinansieringsfrågor och regional industri- och därtill ansluten näringspolitik till den del dessa ärenden inte ankommer på annan byrå vid avdelningen eller på avdelningen för företagsutveckling,

3) regionalt stödjande av produktionsverksamhet, i industripolitiskt betydande ärenden i samarbete med avdelningen för företagsutveckling,

4) företag i utlänningars ägo eller besittning till den del de hör till avdelningens verksamhetsområde, samt

5) tryggande av den industriella produktionen under undantagsförhållanden.

20 §

Teknologiska byrån handlägger ärenden som angår:

1) planering och beredning av teknologipolitiken,

2) tekniskt forskningsarbete,

3) industrins produktutvecklingsarbete,

4) rationalisering, standardisering och uppfinningsverksamhet,

5) teknisk fortbildning,

6) gruvdrift,

7) statens tekniska forskningscentral,

8) teknologiska utvecklingscentralen, samt

9) geologiska forskningscentralen.

21 §

Kontrollbyrån handlägger ärenden som angår:

1) teknisk kontrollverksamhet, samt

2) tekniska kontrollcentralen.

22 §

Byrån för internationella ärenden handlägger ärenden som angår:

1) industrisekreterarverksamheten,

2) internationellt tekniskt samarbete,

3) internationell teknologiöverföring, samt

4) internationellt vetenskaplig-tekniskt sakkunnigutbyte och stödjande av utlandspraktiserande.

23 §

Allmänna byrån för statsbolagen handlägger följande ärenden som gäller statsbolag vilka hör till ministeriets förvaltningsområde och idkar produktionsverksamhet:

1) finansieringsarrangemang och statsgarantier,

2) ömsesidigt samarbete, samt

3) allmänna förvaltningsärenden.

Dessutom utarbetar byrån företagsekonomiska utredningar och biträder vid behov ministeriets övriga avdelningar vid utarbetandet av sådana utredningar samt handlägger ärenden som angår delegationen för statsbolagen och den internationella verksamheten på området.

24 §

Planeringsbyrån för statsbolagen handlägger i 23 § avsedda statsbolags:

1) resultat-, finansierings- och investeringsplaner,

2) affärsekonomiska resultat och nationalekonomiska verkningar, samt

3) speciella projekt.

Energiavdelningen
25 §

Energiavdelningen handlägger ärenden som angår:

1) allmän energipolitik och dess förverkligande,

2) energiekonomiskt forsknings- och utvecklingsarbete,

3) energiförsörjning och -produktion samt inbesparing och användning av energi,

4) energiekonomisk finansiering,

5) tryggande av energiförsörjningen under undantagsförhållanden samt byggande och skötsel av säkerhetsupplag för bränslen,

6) internationellt samarbete på energiområdet,

7) transport av elenergi över landets gränser,

8) el-, kärn- och strålsäkerhet,

9) för energiförsörjningen och miljövården gemensamma frågor,

10) expropriationsärenden i anslutning till energiförsörjningen, samt

11) lagstiftning i anslutning till ärenden som skall handläggas vid avdelningen.

26 §

Vid energiavdelningen finns:

1) en elbyrå,

2) en atombyrå,

3) en bränslebyrå,

4) en planeringsbyrå, samt

5) en energiforskningsbyrå.

27 §

Elbyrån handlägger ärenden som angår:

1) el- och värmeverk samt kraftverk, såframt dessa frågor inte förordnats ankomma på annan byrå,

2) elverkstillstånd samt tillstånd att bygga kraftverk och elanläggningar, med undantag av i kärnenergilagstiftningen avsedda tillstånd,

3) stamplanen, regionplaner och regionkommissioner för elförsörjningen,

4) elleveransvillkor,

5) elsäkerhet och elinspektion,

6) registret över elverksfastigheter, samt

7) elektrifiering av landsbygden.

28 §

Atombyrån handlägger ärenden som angår:

1) kärnenergins fredliga användning och kärnbränslen,

2) de tillstånd som avses i stadganden om kärnenergi,

3) strålskydd och kärnreaktorsäkerhet,

4) internationella avtal på området och kontroll som avses i dem, samt

5) forskning, utvecklingsarbete och utbildning i anslutning till användningen av kärnenergi.

29 §

Bränslebyrån handlägger ärenden som angår:

1) inhemska och utländska fossila bränslen, med undantag av importfrågor i anslutning till dessa,

2) byggande och skötsel av säkerhetsupplag för bränslen, samt

3) inbesparing av energi.

30 §

Planeringsbyrån handlägger ärenden som angår:

1) planering, uppföljning och prognostisering av energiekonomin,

2) uppgörande av utredningar till grundval för energiekonomiska investerings- och produktionsplaner, samt

3) energistatistik.

31 §

Energiforskningsbyrån handlägger ärenden som angår:

1) energiekonomiskt forsknings- och utvecklingsarbete, samt

2) energiekonomisk försöksverksamhet.

Avdelningen för företagsutveckling
32 §

Avdelningen för företagsutveckling handlägger ärenden som angår:

1) åtgärder till främjande av små och medelstora företags verksamhet,

2) regional näringspolitik och Kehitysaluerahasto Oy - Utvecklingsområdesfonden Ab benämnda aktiebolag till den del dessa ärenden inte ankommer på annan avdelning,

3) regionalt stödjande av produktionsverksamhet, regionalt transportstöd och andra i första hand för små och medelstora företag avsedda finansieringsåtgärder samt uppföljning av och tillsyn över dessa åtgärder,

4) industridistriktsbyråerna, samt

5) lagstiftning i anslutning till ärenden som skall handläggas vid avdelningen.

33 §

Vid avdelningen för företagsutveckling finns:

1) en utvecklingsbyrå, samt

2) en företagsfinansieringsbyrå.

34 §

Utvecklingsbyrån handlägger ärenden som angår:

1) utvecklande av små och medelstora företags verksamhet,

2) rådgivning och företagarutbildning för små och medelstora företag samt statsunderstöd för samfund som deltar i dylik verksamhet,

3) förverkligande och utveckling av kommuners näringsombudsmannasystem,

4) regional näringspolitik till den del dessa ärenden inte ankommer på annan avdelning, samt

5) industridistriktsbyråerna.

35 §

Företagsfinansieringsbyrån handlägger ärenden som angår:

1) regionalt stödjande av produktionsverksamhet, i samarbete med industriavdelningen till den del det är fråga om industripolitiskt betydande ärenden,

2) regionalt transportstöd,

3) andra i första hand för små och medelstora företag avsedda finansieringsåtgärder, samt

4) uppföljning av och tillsyn över finansiering och understöd för små och medelstora företags verksamhet.

Ministeriets tjänstemän
36 §

Vid ministeriet finns:

en kanslichef med avtalslön,

avdelningschefer med avtalslön för handelsavdelningen, industriavdelningen, energiavdelningen och avdelningen för företagsutveckling samt ett regeringsråd som avdelningschef för allmänna avdelningen,

konsultativa tjänstemän med avtalslön,

regeringsråd,

biträdande avdelningschefer med avtalslön,

ett regeringsråd som byråchef,

äldre regeringssekreterare som byråchefer,

äldre och yngre regeringssekreterare,

byråchefer med avtalslön och andra byråchefer,

ett handelsråd som byråchef,

överinspektörer och inspektörer,

företagsforskare med avtalslön,

specialforskare med avtalslön,

forskare med avtalslön och andra forskare,

planerare med avtalslön,

avdelningssekreterare,

registratorer,

en bokförare,

byråsekreterare,

kanslister och biträdande kanslister,

byråfunktionärer,

maskinskrivare, samt

en vaktmästerichef.

Vid ministeriet finns dessutom inom ramen för statsförslaget extraordinarie överinspektörer, en utbildningschef, föredragande, handelssekreterare, inspektörer, en överaktuarie, translatorer, en kamrer, en informationssekreterare, en rådgivare, ministersekreterare, en revisor, en biträdande inspektör, en arkivarie, en huvudbokförare och expeditionsvakter samt andra extraordinarie befattningshavare och tillfälliga funktionärer ävensom personal i arbetsavtalsförhållande.

Avdelningscheferna för handelsavdelningen, industriavdelningen, energiavdelningen och avdelningen för företagsutveckling har titeln överdirektör. Den biträdande avdelningschefen och byråcheferna vid handelsavdelningen har titeln handelsråd. De biträdande avdelningscheferna och byråcheferna vid industriavdelningen samt byråcheferna vid energiavdelningen och avdelningen för företagsutveckling har titeln industriråd.

37 §

Kompetensfordringar för handels- och industriministeriets tjänster och befattningar är att vederbörande genom tidigare verksamhet ådagalagt sådan skicklighet och förmåga som ett framgångsrikt handhavande av tjänsten eller befattningen förutsätter. Ytterligare fordras:

1) av kanslichefen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med näringslivet och förvaltningsangelägenheter,

2) av regeringsråd, äldre och yngre regeringssekreterare samt registrator vad i reglementet för statsrådet (995/43) är stadgat,

3) av specialforskare, överinspektör, företagsforskare, planerare, forskare och inspektör för tjänsten lämplig högskoleexamen, förtrogenhet med frågor i anslutning till ifrågavarande verksamhetsområde samt för tjänstens handhavande nödig språkkunskap,

vid allmänna avdelningen:

4) av regeringsråd som avdelningschef vad som i reglementet för statsrådet är stadgat om regeringsråd,

5) av regeringsråd som byråchef och av äldre regeringssekreterare som byråchef vad som i reglementet för statsrådet är stadgat om regeringsråd och regeringssekreterare,

6) av byråchef för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med frågor i anslutnig till ifrågavarande verksamhetsområde samt för tjänstens handhavande nödig språkkunskap,

vid handelsavdelningen:

7) av avdelningschefen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med frågor i anslutning till handelspolitik och handel, kännedom om näringslivet samt för tjänstens handhavande nödig språkkunskap,

8) av den biträdande avdelningschefen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, förtrogenhet med frågor i anslutning till handelspolitik och handel, kännedom om näringslivet samt för tjänstens handhavande nödig språkkunskap,

9) av handelsråd som byråchef och av byråchef för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med frågor i anslutning till ifrågavarande verksamhetsområde samt för tjänstens handhavande nödig språkkunskap,

vid industriavdelningen:

10) av avdelningschefen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med industripolitiska frågor, kännedom om näringslivet samt för tjänstens handhavande nödig språkkunskap,

11) av konsultativ tjänsteman för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, förtrogenhet med industripolitiska och ekonomiska frågor samt för tjänstens handhavande nödig språkkunskap,

12) av biträdande avdelningschef och av byråchef för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med frågor i anslutning till ifrågavarande verksamhetsområde samt för tjänstens handhavande nödig språkkunskap,

vid energiavdelningen:

13) av avdelningschefen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med energifrågor, kännedom om näringslivet samt för tjänstens handhavande nödig språkkunskap,

14) av byråchef för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med frågor i anslutning till ifrågavarande verksamhetsområde samt för tjänstens handhavande nödig språkkunskap,

vid avdelningen för företagsutveckling:

15) av avdelningschefen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med regionalpolitiska frågor och frågor angående småindustri och medelstor industri, kännedom om näringslivet samt för tjänstens handhavande nödig språkkunskap, samt

16) av byråchef för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med frågor i anslutning till ifrågavarande verksamhetsområde samt för tjänstens handhavande nödig språkkunskap.

38 §

Angående utnämning av kanslichef, avdelningschef, regeringsråd som avdelningschef, regeringsråd, regeringssekreterare, registrator, kanslist, biträdande kanslist, maskinskrivare och annan med dessa jämförlig innehavare av tjänst eller befattning med grundlön eller avtalslön är stadgat i reglementet för statsrådet.

Konsultativ tjänsteman, biträdande avdelningschef, regeringsråd som byråchef samt byråchef med avtalslön utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsten ledigförklaras.

Äldre regeringssekreterare som byråchef utnämns av republikens president på framställning av statsrådet sedan tjänsten varit lediganslagen att sökas.

Ministeriet förordnar av allmänna avdelningens regeringsråd som byråchefer, äldre regeringssekreterare som byråchefer samt byråchefer någon till chef för administrativa byrån, någon till chef för sjöfartsbyrån, någon till chef för näringsbyrån, någon till chef för byrån för livsmedelsärenden, någon till chef för ekonomiplaneringsbyrån och någon till chef för ekonomibyrån, av handelsavdelningens handelsråd som byråchefer samt byråchefer någon till chef för planeringsbyrån, någon till chef för byrån för multilateral handel, någon till chef för allmänna byrån och någon till chef för byrån för exportfrämjandet, av industriavdelnings byråchefer någon till chef för industripolitiska byrån, någon till chef för teknologiska byrån, någon till chef för kontrollbyrån, någon till chef för byrån för internationella ärenden, någon till chef för allmänna byrån för statsbolagen och någon till chef för planeringsbyrån för statsbolagen, av energiavdelnings byråchefer någon till chef för elbyrån, någon till chef för atombyrån, någon till chef för bränslebyrån, någon till chef för planeringsbyrån och någon till chef för energiforskningsbyrån samt av avdelnings för företagsutveckling byråchefer den ena till chef för utvecklingsbyrån och den andra till chef för företagsfinansieringsbyrån.

39 §

Annan än i 38 § 2 mom. avsedd byråchef samt handelsråd som byråchef utnämns av republikens president sedan tjänsten varit lediganslagen att sökas.

Överinspektör och specialforskare utnämns av statsrådet sedan tjänsten varit lediganslagen att sökas.

Den övriga personalen utnämns eller antas av ministeriet.

Tjänstemännens åligganden
40 §

Angående kanslichefens åligganden gäller vad i reglementet för statsrådet är stadgat. Kanslichefen handlägger även de ärenden som minister på grund av deras betydelse eller särskilda art uppdragit åt honom för beredning och föredragning. Kanslichefen kan förbehålla sig handläggningen av ärende, som enligt denna förordning eller arbetsordningen för ministeriet skulle ankomma på annan tjänsteman vid ministeriet.

41 §

Avdelningschef åligger:

1) att leda avdelningens verksamhet och tillse att de ärenden som ankommer på avdelningen handläggs omsorgsfullt och effektivt,

2) att följa med utvecklingen inom avdelningens verksamhetsområde och ta initiativ till lagstiftnings- och andra reformer, samt

3) att handlägga de på avdelningen ankommande ärenden som i ministeriets arbetsordning uppdragits åt honom och de ärenden vilkas handläggning han förbehåller sig.

42 §

Av industriavdelningens konsultativa tjänstemän fungerar en i specialuppgifter som ansluter sig till industrins internationella frågor, en i specialuppgifter som ansluter sig till företagsekonomin och en i specialuppgifter som ansluter sig till företagens utbildningsfrågor på det sätt som närmare bestäms i avdelningens arbetsfördelning. Dessutom biträder de vid behov ministeriets övriga avdelningar vid beredningen av ärenden som hör till deras verksamhetsområde samt handhar andra ärenden som särskilt anförtrotts åt dem.

43 §

Biträdande avdelningschef åligger:

1) att som biträde till avdelningschefen leda avdelningens verksamhet och tillse, att de ärenden vilkas övervakning avdelningschefen uppdragit åt honom handläggs omsorgsfullt och effektivt, samt

2) att handlägga de på avdelningen ankommande ärenden som uppdragits åt honom i arbetsordningen eller som avdelningschefen uppdragit åt honom för handläggning.

Industriavdelningens biträdande avdelningschefer bistår avdelningschefen, en i frågor som angår industripolitiska byråns verksamhetsområde, en i frågor som angår teknologiska byråns, kontrollbyråns och byråns för internationella ärenden verksamhetsområden och en i frågor som angår allmänna byråns för statsbolagen och planeringsbyråns för statsbolagen verksamhetsområden.

44 §

Vad i 41 § är stadgat gäller i tillämpliga delar även de biträdande avdelningscheferna samt byråcheferna.

45 §

Om uppgiftsfördelningen ministeriets avdelningar och byråer emellan förordnas närmare i en arbetsordning för ministeriet, som ministeriet fastställer.

I arbetsordningen för ministeriet förordnas också om hur ministeriets gemensamma tjänster, befattningar och extraordinarie befattningar samt tillfälliga funktionärer och personal i arbetsavtalsförhållande placeras i ministeriets avdelningar och byråer.

Om personalens deltagande i beredningen av beslut som gäller den själv förordnas närmare i ministeriets arbetsordning och reglemente för ämbetsverksdemokrati.

46 §

Uppstår ovisshet om den på vilken handläggningen av ett ärende ankommer, avgörs frågan av vederbörande avdelnings-, biträdande avdelnings- eller byråchef samt avdelningar emellan av kanslichefen, såframt inte ministern bestämmer om ärendet.

Oberoende av fastställd arbetsfördelning är envar tjänsteman skyldig att vid behov utföra de uppgifter som minister, kanslichefen eller vederbörande avdelnings-, biträdande avdelnings- eller byråchef bestämmer.

47 §

Vid förfall för kanslichefen träder i hans ställe den avdelningschef som minister förordnat som ställföreträdare.

Beträffande ställföreträdarna för avdelningscheferna, de konsultativa tjänstemännen och de biträdande avdelningscheferna förordnas i arbetsordningen.

I andra än ovan i 1 och 2 mom. avsedda fall ankommer det på vederbörande avdelningschef att vid förfall för tjänsteman förordna om handhavandet av dennes uppgifter.

Ärendenas avgörande
48 §

Angående kanslichefens rätt att avgöra ärenden i vilka beslutanderätten tillkommer ministeriet gäller, om inte nedan är stadgat annorlunda, vad som i reglementet för statsrådet är stadgat.

Avdelningscheferna, biträdande avdelningscheferna, byråcheferna samt de övriga tjänstemännen avgör sådana nedan i 49-68 §§ nämnda ärenden som hör till deras verksamhetsområde och som skall avgöras i ministeriet, om inte annat följer av 32 § reglementet för statsrådet eller om minister, kanslichefen eller avdelningschef inte förbehållit sig rätt att avgöra ärendet.

49 §

Avdelningschef avgör ärenden som angår:

1) avgivande av utlåtande till annan myndighet, dock inte om förslag till stiftande, ändring eller upphävande av lag eller förordning eller till republikens presidents kansli, högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, statsrådets justitiekansler eller riksdagens justitieombudsman, utom då fråga är om utlåtande i ärende som avdelningschefen själv avgjort, samt

2) användningen av medel som ställts till avdelningens förfogande, om inte avgörandet av sådana ärenden i avdelningens arbetsfördelning anförtrotts åt annan tjänsteman vid avdelningen.

Har i 1 mom. 2 punkten avsedda medel ställts till byråns förfogande, beslutar byråchefen om deras användning.

Avdelningschef har i enskilda fall rätt att förbehålla sig beslutanderätten i ärenden och att, då honom underlydande tjänsteman är på semester eller förhindrad att sköta sin tjänst, avgöra de ärenden som honom underlydande tjänsteman enligt denna förordning eller särskilt meddelat förordnande har rätt att avgöra.

50 §

Avdelningschefen för allmänna avdelningen avgör, förutom i 49 § nämnda ärenden, ärenden som angår:

1) antagande av och beviljande av avsked åt i 28 § 3 mom. reglementet för statsrådet nämnda tjänstemän och motsvarande personal i arbetsavtalsförhållande,

2) fastställande av avlöning för ovan i 1 punkten avsedd personal i arbetsavtalsförhållande,

3) sådana ouppdelade förbruknings- och inventarieutgifter som betalas ur ministeriets gemensamma anslag samt övriga utgifter för internationellt samarbete,

4) beviljande av nedsättning av eller befrielse från erläggande av farledsavgift,

5) beviljande av nedsättning av eller befrielse från lotsningsavgift, samt

6) tillstånd till annan än i Finland bosatt finsk medborgare att vara prokurist, stiftare av aktiebolag, styrelsemedlem, verkställande direktör eller firmatecknare.

51 §

Avdelningschefen för industriavdelningen avgör, förutom i 49 § nämnda ärenden, ärenden som angår:

1) statsunderstöd om högst 200 000 mark för forskning och publiceringsverksamhet,

2) statsunderstöd för stödjande av i specialbudgeten angivna samfunds och stiftelsers verksamhet,

3) medlemsavgifter till internationella organisationer, samt

4) utgifter till ett belopp av högst 200 000 mark i samband med internationellt tekniskt samarbete.

52 §

Avdelningschefen för energiavdelningen avgör, förutom i 49 § nämnda ärenden, ärenden som angår:

1) användningen av anslag för forskning, planering, tillsyn, försöksverksamhet, information samt rådgivnings- och publiceringsverksamhet inom energiområdet eller statsunderstöd till dessa ändamål, dock inte om användningsbehovet eller statsunderstödet i enskilt fall överstiger 200 000 mark,

2) statsunderstöd för landsbygdens elektrifiering, dock inte om statsunderstödet i enskilt fall överstiger 200 000 mark,

3) statsunderstöd för främjande av energibesparing samt av produktion och användning av inhemska bränslen, dock inte om statsunderstödet i enskilt fall överstiger 200 000 mark,

4) beviljande av lån och räntestöd för främjande av energibesparing, av produktion och användning av inhemska bränslen samt av distribution och användning av naturgas, dock inte om beloppet av lån eller räntestöd i enskilt fall överstiger 200 000 mark,

5) till energiavdelningens verksamhetsområde hörande beslut om utbetalning av understöd som beviljats med stöd av lagen om sysselsättning (946/71), då medlen till understöd har överförts till handels- och industriministeriets förfogande,

6) medlemsavgifter till internationella organisationer inom energiområdet, samt

7) statsunderstöd för stödjande av i specialbudgeten angivna samfunds och stiftelsers verksamhet.

53 §

Avdelningschefen för avdelningen för företagsutveckling avgör, förutom i 49 § nämnda ärenden, ärenden som angår:

1) statsunderstöd om högst 200 000 mark för forskning och publiceringsverksamhet,

2) statsunderstöd för betalning av avlöningen för kommuners näringsombudsmän, samt

3) statsunderstöd för stödjande av i specialbudgeten angivna samfunds och stiftelsers verksamhet.

54 §

Biträdande avdelningschef avgör ärenden som angår avgivande av utlåtande i ärenden som hör till vederbörande verksamhetsområde, försåvitt de inte är av principiell betydelse eller vittbärande, dock ej till myndigheter som nämns i 49 § 1 mom. 1 punkten.

Handelsavdelningens biträdande avdelningschef avgör de ärenden angående lagstiftningen om statens säkerhetsupplag som ankommer på avdelningen.

Biträdande avdelningschef har rätt att då en underlydande tjänsteman är på semester eller förhindrad att sköta sin tjänst, avgöra de ärenden den underlydande tjänstemannen enligt denna förordning eller särskilt meddelat förordnande har rätt att avgöra.

55 §

Den som förordnats till byråchef för allmänna avdelningens administrativa byrå avgör ärenden som angår tjänstledighet i 50 § 1 punkten avsedd personal samt tjänstledighet på grund av sjukdom, havandeskap och förlossning, ålderstillägg, tillstånd till användning av egen bil på tjänsteresor samt avskrivning och avgörande ur räkenskaperna av inventarier och annan därmed jämförbar egendom till den del dessa ärenden skall handläggas vid ministeriet.

56 §

Den som förordnats till byråchef för allmänna avdelningens ekonomibyrå avgör ärenden som angår godkännande av reseräkningar.

57 §

Ärenden som angår export av lantbruksprodukter för vilka prisskillnadsersättning utgår avgörs av den tjänsteman vid handelsavdelningen som enligt arbetsordningen handlägger dessa ärenden.

58 §

Överinspektören för handläggning av gruvärenden vid industriavdelningens teknologiska byrå avgör:

1) ärenden som nämns i 6, 7, 9, 10, 17, 19, 21, 26, 27, 29, 38, 49, 51, 52, 54, 64, 77 och 78 §§ gruvlagen (503/65) samt i 2, 3, 17 och 28 §§ gruvförordningen (663/65), samt

2) ärenden vilkas avgörande, i enlighet med bestämmelser som ministeriet med stöd av 29 § gruvförordningen meddelat eller meddelar, uppdragits åt ministeriet.

59 §

Den som förordnats till byråchef för industriavdelningens kontrollbyrå avgör de på handels- och industriministeriet ankommande ärenden som angår teknisk kontroll.

60 §

Den som förordnats till byråchef för industriavdelningens byrå för internationella ärenden avgör:

1) till industrisekreterarverksamheten anslutna ärenden, med undantag av utnämning av innehavare av tjänst eller befattning och anställningsvillkoren för dem, samt

2) i enlighet med av ministeriet utfärdade beslut de villkor som intas i enskilda avtal som gäller det internationella tekniska samarbetet, samt till dessa villkor anslutna beslut om utbetalning och godkännanden av räkningar.

61 §

Den som förordnats till byråchef för energiavdelningens elbyrå avgör ärenden som angår beslut om utbetalning av enskilda statsunderstöd för landsbygdens elektrifiering.

62 §

Den som förordnats till byråchef för energiavdelningens atombyrå avgör:

1) av de i 2 § atomenergilagen (356/57) nämnda ärendena ansökningar om tillstånd att inneha, transportera, använda, importera och exportera för utvinning av kärnenergi ägnade ämnen och anordningar,

2) i 2 § lagen om strålningsskydd (174/57) nämnda ärenden, samt

3) godkännande av räkningar samt beslut om utbetalning i anslutning till enskilda finansieringsbeslut som gäller forskning, planering och tillsyn samt teknologisk utvecklingsverksamhet inom kärnenergiområdet.

63 §

Den som förordnats till byråchef för energiavdelningens bränslebyrå avgör ärenden som angår:

1) godkännande av räkningar i anslutning till enskilda beslut om finansiering av information och rådgivning inom energiområdet, samt

2) beslut om utbetalning av enskilda statsunderstöd för främjande av energibesparing och av produktion och användning av inhemska bränslen.

64 §

Den som förordnats till byråchef för energiavdelningens planeringsbyrå avgör ärenden som angår godkännande av räkningar i anslutning till enskilda beslut om finansiering av energiekonomisk planering.

65 §

Den som förordnats till byråchef för energiavdelningens energiforskningsbyrå avgör ärenden som angår godkännande av räkningar samt beslut om utbetalning i anslutning till enskilda beslut om finansiering för forskning och försöksverksamhet inom energiområdet, med undantag av ärenden som skall handläggas i andra byråer.

66 §

Regeringsrådet vid energiavdelningen avgör, med ovan i 56 §, 62 § 3 punkten, 64 § och 65 § nämnda undantag, ärenden som angår godkännande av räkningar i anslutning till utgifter som gäller forsknings-, planerings- och tillsynsverksamheten inom energiförsörjningen.

67 §

Den som förordnats till byråchef för avdelningens för företagsutveckling utvecklingsbyrå avgör ärenden som angår utbildning som ankommer på byrån samt ärenden angående utdelning av anslag till industridistriktsbyråerna för att godkännas av vederbörande distriktschef till industridistriktsbyråns utgifter.

68 §

Den som förordnats till byråchef för avdelningens för företagsutveckling företagsfinansieringsbyrå avgör ärenden som angår beviljande av transportstöd i enlighet med lagen om regionalt stödjande av transporter (954/81).

69 §

Avdelningscheferna, de biträdande avdelningscheferna, byråcheferna och de övriga tjänstemännen avgör ovan i 50-68 §§ nämnda ärenden på föredragning, dock så, att i 58 § nämnda ärenden avgörs utan föredragning.

Byråcheferna har rätt att avgiva utlåtanden och lämna information om löpande ärenden som de håller på att handlägga, dock inte till ovan i 49 § 1 mom. 1 punkten nämnda myndigheter och till andra ministerier, utom då det är fråga om utlåtande eller förklaring i ärende som byråchefen avgjort.

Särskilda stadganden
70 §

Om inte annat är stadgat, gäller beträffande ministeriet vad som i reglementet för statsrådet är stadgat.

71 §

Med tjänsteman avses i denna förordning innehavare av tjänst eller befattning eller extraordinarie befattningshavare samt tillfällig funktionär vid handels- och industriministeriet.

72 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1987 och genom den upphävs förordningen den 30 november 1984 om handels- och industriministeriet (813/84) jämte däri senare företagna ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen har trätt i kraft.

Helsingfors den 20 februari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Seppo Lindblom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.