188/1987

Given i Helsingfors den 20 februari 1987

Förordning om ändring av förordningen om undervisningsministeriet

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i förordningen den 22 februari 1974 om undervisningsministeriet (171/74) 24 § 1 mom. 6 och 7 punkterna sådana de lyder i förordningen av den 20 februari 1981 (157/81),

ändras 4 och 5 §§, 23 § 1 mom., 24 § 1 mom. och 3 och 5 punkterna samt 25 § 2 mom., av dessa lagrum 4 och 5 §§ sådana de lyder i förordningen av den 29 februari 1980 (163/80), 23 § 1 mom. i förordningen av den 21 februari 1986 (169/86), 24 § 1 mom. 3 och 5 punkterna i den redan nämnda förordningen av den 20 februari 1981 och 25 § 2 mom. i förordningen av den 19 februari 1982 (150/82), samt

fogas till förordningen en ny 5 c §, i 23 § ett nytt 3 mom. och i 24 § 1 mom. en ny 16 a punkt, som följer:

4 §

Vid allmänna avdelningen finns:

1) en administrativ byrå,

2) en ekonomibyrå,

3) en byrå för byggnadsärenden,

4) en byrå för mediekultur- och upphovsrättsärenden och

5) en räkenskapsbyrå.

5 §

Administrativa byrån handlägger på avdelningen ankommande ärenden med undantag av nedan i 5 a, 5 b, 5 c och 6 §§ nämnda ärenden.

5 c §

Byrån för mediekultur- och upphovsrättsärenden handlägger ärenden som gäller:

1) mediekultur,

2) uppgifter som enligt upphovsrättslagstiftningen hör till undervisningsministeriet och andra frågor i anslutning till upphovsrättsområdet, samt

3) internationella upphovsrättsavtal och -organisationer i samarbete med ministeriets avdelning för internationella ärenden.

23 §

Vid ministeriet finns:

en kanslichef med avtalslön,

en avdelningschef med avtalslön vid allmänna avdelningen,

en avdelningschef med avtalslön vid skolavdelningen,

en avdelningschef med avtalslön vid högskole- och vetenskapsavdelningen,

en avdelningschef med avtalslön vid konstavdelningen,

en avdelningschef med avtalslön vid idrotts- och ungdomsavdelningen,

en avdelningschef med avtalslön vid avdelningen för internationella ärenden,

regeringsråd,

en konsultativ tjänsteman med avtalslön,

biträdande avdelningschefer, av vilka tre är biträdande chefer för skolavdelningen och två för avdelningen för internationella ärenden,

högskoleråd såsom byråchefer, av vilka en är chef för byrån för högskoleförvaltningen, en för byrån för studieärenden och en för vetenskapsbyrån,

högskoleråd, av vilka en är chef för planeringsgruppen,

byråchefer, av vilka en är chef för ekonomibyrån, en för byrån för byggnadsärenden, en för räkenskapsbyrån, en för idrottsbyrån och en för ungdomsbyrån,

en planeringschef med avtalslön som är chef för planeringssekretariatet,

äldre och yngre regeringssekreterare,

undervisningsråd,

kulturråd,

ett biblioteksråd,

en kamrer och en revisor,

en byråingenjör med avtalslön,

avdelningssekreterare,

en registrator, en notarie, en huvudbokförare och en bokförare, samt

maskinskrivare, en vaktmästerichef och expeditionsvakter.


Avdelningschefen vid ministeriets allmänna avdelning har titeln regeringsråd och avdelningscheferna vid skolavdelningen samt vid högskole- och vetenskapsavdelningen har titeln överdirektör.

24 §

Kompetensvillkor är:


3) för regeringsråds- och regeringssekreterartjänst samt notariebefattning vad i reglementet för statsrådet är stadgat;


5) vid allmänna avdelningen:

för tjänsten som avdelningschef juris kandidatexamen, god förtrogenhet med frågor som hör till avdelningens verksamhetsområde samt administrativ erfarenhet,

för tjänsten som byråchef vid ekonomibyrån för tjänsten lämplig högskoleexamen och god kännedom om frågor som hör till byråns verksamhetsområde,

för tjänsten som byråchef vid byrån för byggnadsärenden för tjänsten lämplig diplomingenjörs- eller arkitektexamen och god kännedom om frågor som hör till byråns verksamhetsområde,

för tjänsten som byråchef vid räkenskapsbyrån för tjänsten lämplig högskoleexamen samt god förtrogenhet med bokföring och statens redovisningsväsen,


16 a) för tjänsten som registrator för tjänsten lämplig högskoleexamen eller studentexamen och god förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten,


25 §

Regeringsrådet vid allmänna avdelningen är chef för administrativa byrån och samma avdelnings konsultativa tjänsteman chef för byrån för mediekultur- och upphovsrättsärenden.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1987.

Helsingfors den 20 februari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Pirjo Ala-Kapee

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.