183/1987

Given i Helsingfors den 20 februari 1987

Telelag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Vid televerksamhet skall iakttas vad som stadgas i denna lag. Angående innehav och användning av radioanläggningar som är en del av ett telenät gäller dessutom vad som därom stadgas särskilt.

Om statliga ämbetsverks eller inrättningars rätt att utöva televerksamhet för eget behov stadgas genom förordning.

Denna lag gäller inte

1) televerksamhet som utövas för eget behov på ett enhetligt område som någon innehar,

2) användning av radioanläggningar för rundradiosändningar eller annan än allmän televerksamhet, om inte fast förbindelse har upprättats med hjälp därav,

3) försvarsmaktens och gränsbevakningsväsendets televerksamhet, ej heller

4) televerksamhet av ringa betydelse, i enlighet med vad som närmare stadgas genom förordning.

Utan hinder av vad som stadgas i 3 mom. tillämpas 20 § på verksamhet som avses i momentets 1, 2 och 4 punkt. Lagens 20 § tillämpas också på anslutningar mellan nät för televerksamhet som avses i 3 punkten och det allmänna telenätet samt i det fall att televerksamhet som avses i 3 punkten förorsakar störning i det allmänna telenätet.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) televerksamhet byggande och upprätthållande av telenät samt tillhandahållande av teletrafik i telenäten,

2) telenät sammanfattningen av transmissionsledningar samt annan teleutrustning och andra teleanläggningar för förmedling av samtal och andra meddelanden med elektromagnetiska vågor,

3) allmän televerksamhet televerksamhet i vilken användarna av telenätet inte har begränsats,

4) teleinrättning post- och televerket samt annan utövare av allmän televerksamhet som är skyldig att inom sitt koncessionsområde sköta televerksamhet som en del av det riksomfattande allmänna telenätverket,

5) teleterminalutrustning sådan utrustning eller del av utrustning som kopplas till anslutning i telenät och möjliggör telekommunikation, samt med

6) telekommunikation förmedling av meddelanden mellan teleterminaler i telenät.

2 kap.

Utövande av televerksamhet

3 §
Telenät

För den allmänna televerksamheten finns ett allmänt telenätverk bestående av telenät. Detta nätverk skall upprätthållas och utvecklas så att behovet av telekommunikation i alla delar av landet tillgodoses på ett ekonomiskt och i tekniskt hänseende ändamålsenligt sätt.

Utom det allmänna telenätverket kan det finnas separata nät för särskilda användargrupper.

4 §
Allmän televerksamhet

Allmän televerksamhet utövas av

1) post- och televerket och

2) sådana finska samfund som statsrådet beviljat koncession för ändamålet.

5 §
Televerksamhet i separata nät

Trafikministeriet kan bevilja en finsk medborgare, anstalt eller stiftelse eller ett finskt samfund tillstånd att utöva annan televerksamhet än allmän televerksamhet i separata nät. Då tillstånd beviljas skall televerksamhetens effekter på utövandet av allmän televerksamhet beaktas.

6 §

Oy Yleisradio Ab behöver inte koncession för sitt programöverföringsnät inom landet.

Koncession behövs inte för byggande och upprätthållande av lokala nät som är avsedda enbart för sändning och distribution av program.

7 §
Koncessionsvillkor

En teleinrättning beviljas koncession som nämns i 4 § 2 punkten tills vidare. För annan televerksamhet beviljas tillstånd på bestämd tid, högst 15 år.

I den koncession som beviljas en teleinrättning skall anges dess koncessionsområde samt de transmissionsförbindelser med vilka televerksamhet och samtrafik med annan teleinrättning får utövas.

Bestämmelser och villkor som ingår i koncessionen kan ändras med koncessionshavarens samtycke och även annars, om detta är särskilt motiverat med hänsyn till de målsättningar som nämns i 3 § 1 mom.

8 §
Teleinrättningarnas allmänna skyldigheter

Teleinrättningarna skall upprätthålla och utveckla televerksamheten inom sitt koncessionsområde samt som en del av hela landets telenätverk på det sätt som anges i 3 § 1 mom. En teleinrättning skall för egen del se till att användarna med beaktande av förhållandena har tillräckliga, säkra och trygga telekommunikationsmöjligheter på skäliga och lika villkor.

En teleinrättning är skyldig att för egen del se till att dess telenät sammankopplas med en annan teleinrättnings telenät så, att näten kan användas för trafik i det allmänna telenätverket.

9 §
Teleinrättningarnas uppgifter

En teleinrättning som beviljats i 4 § 2 punkten nämnd koncession skall inom sitt koncessionsområde och med de transmissionsförbindelser som nämns i koncessionen

1) bygga och upprätthålla ledningsnät och lokalcentraler, tilldela användarna anslutningar till det telenät som bildas av ledningsnätet och lokalcentralerna samt sköta teletrafiken i telenätet, och

2) för egen del dra försorg om samtrafiken med andra teleinrättningar samt även annars delta i byggandet och upprätthållandet av allmänna telenät.

Utanför koncessionsområdet för teleinrättningarna med koncession skall post- och televerket sköta de åligganden för teleinrättningarna som nämns i 1 mom.

På post- och televerket ankommer dessutom att i hela landet

1) bygga och upprätthålla ett fjärrledningsnät och fjärrcentraler samt andra i särskilda riksomfattande telenät behövliga centraler som direkt ansluter sig till fjärrförbindelserna samt att med dessa centraler sköta teletrafiken i samarbete med de teleinrättningar som beviljats koncession,

2) bygga och upprätthålla telenät mellan Finland och utlandet samt att

3) utöva annan televerksamhet i enlighet med vad trafikministeriet bestämmer.

10 §
Användarens rättigheter och skyldigheter

Var och en har rätt att ansluta sig till allmänna telenät och att i dem inom gränserna för nätets förmedlingskapacitet hyra fasta förbindelser, vilka får användas för telekommunikation antingen för egna ändamål eller så att de erbjuds vidare till andras begagnande. En sådan vidareanvändning får likväl inte vara till men för utövandet av den allmänna televerksamheten. Användarna kan via en teleinrättnings ledningsnät ansluta sig till lokalcentralen eller, då detta inte är möjligt, till en sådan central i ett särskilt riksomfattande telenät som avses i 9 § 3 mom. 1 punkten.

Trafikministeriet fastställer de allmänna grunderna för villkoren vid leverans av teleanslutningar.

I ett allmänt telenät får endast användas funktionsduglig teleterminalutrustning vars nätanslutningsegenskaper har godkänts (typgodkännande). Om typgodkännande stadgas i 21 §.

En teleinrättning har rätt att stänga anslutning, om dess innehavare försummar att betala de avgifter som tillkommer denna eller annan teleinrättning för anslutningen, eller om innehavaren bryter mot de i 2 mom. nämnda leveransvillkoren eller mot stadgandena i 3 mom.

3 kap.

Utläggning av telekablar

11 §
Rätt att utlägga telekablar

Angående rätt att lägga ut telekablar på annans mark för ett samhälles eller en fastighets behov stadgas särskilt. Vidare kan rätt att lägga ut telekablar grundas i en kabelstråksplan som en teleinrättning utarbetar för dragandet av telekablar, på det sätt som stadgas i detta kapitel.

12 §
Utarbetande av kabelstråksplan

I en kabelstråksplan som nämns i 11 § skall gällande planläggning och i mån av möjlighet också övriga planer för områdesdispositionen beaktas. Telekablarna skall om möjligt utläggas med utnyttjande av vägområden som avses i lagen om allmänna vägar (243/54) och av allmänna områden som avses i lagen om skifte inom planläggningsområde (101/60). Planen skall utarbetas så, att utläggningen och underhållet av telekablarna inte orsakar men eller skada som kan undvikas till rimliga kostnader.

13 §

Teleinrättningen skall i kommunen tillkännage kabelstråksplanen med iakttagande av vad som stadgas i lagen om offentliga kungörelser (34/25).

Meddelande om planen skall av teleinrättningen dessutom publiceras i en tidning med allmän spridning på orten. Planen skall också delges respektive fastighetsägare samt andra vilkas rätt eller fördel berörs av planen, i den mån deras adresser är kända. I meddelandet skall nämnas vilka fastigheter som berörs av planen.

Om kabelstråksplanen skall även inhämtas utlåtande av respektive myndigheter.

14 §

En fastighetsägare och annan vars rätt eller fördel berörs av planen får framställa anmärkning hos kommunens byggnadsnämnd inom 30 dagar efter det planen kungjordes offentligt i enlighet med 13 § 1 mom. I anslaget och meddelandet enligt 13 § 2 mom. skall nämnas denna rätt till anmärkning samt anges den dag då anmärkningen senast skall framställas.

Har anmärkning framställts och kan teleinrättningen och den som framställt anmärkningen inte komma överens om eventuella åtgärder med anledning av denna, skall byggnadsnämnden avgöra meningsskiljaktigheten om utläggningen.

Byggnadsnämnden kan i sitt beslut bestämma att beslutet skall följas innan det har vunnit laga kraft. Har besvär anförts över beslutet, kan besvärsmyndigheten dock förbjuda verkställigheten därav tills besvären har avgjorts.

15 §
Byggnadsrätt

En teleinrättning har med stöd av en kabelstråksplan som är verkställbar enligt 14 § rätt att inleda byggnadsarbeten för utläggning av nödvändiga telekablar längs ett telekabelstråk samt av därtill hörande anordningar, smärre konstruktioner och stolpar.

Längs det planerade stråket kan då träd och växter fällas eller röjas undan för byggandet och underhållet samt byggnader och konstruktioner förses med nödvändiga anordningar. Teleinrättningen skall sätta området i skick efter arbetet.

Vid arbeten som nämns i 1 mom. och vid arbeten för underhåll av där nämnd utrustning samt vid terrängundersökningar i samband med planeringen av ett stråk har teleinrättningens anställda rätt att röra sig på enskilt område och att placera ut behövliga märken i terrängen.

16 §
Ersättningar

En teleinrättning har rätt att utan ersättning använda i 12 § nämnda vägområden och allmänna områden som stråk för telekablar. Teleinrättningen skall sätta området i skick efter arbetet.

I fråga om andra områden än de som nämns i 1 mom. har fastighetens ägare och innehavare rätt till full ersättning för men och skada som orsakats av åtgärder som nämns i 15 §. Ersättningsyrkandet skall framställas hos teleinrättningen inom ett år efter det menet eller skadan uppkom.

Nås inte överenskommelse om ersättningen, avgörs frågorna om rätt till ersättning och ersättningens storlek enligt lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/77) vid en förrättning om vilken ansöks hos lantmäterikontoret.

17 §
Större befogenheter

Om det för dragande och underhåll av telekablar behövs större befogenheter med avseende på annans egendom än vad som stadgas i 15 §, skall lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter iakttas.

4 kap.

Styrning av och tillsyn över televerksamheten

18 §
Allmän styrning, utveckling och tillsyn

Den allmänna styrningen och utvecklingen av televerksamheten ankommer på trafikministeriet. Ministeriet skall också utöva tillsyn över att denna lag samt de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den blir iakttagna.

19 §
Delegationen för televerksamheten

Expertorgan för ärenden som gäller allmän planering, skötsel och utveckling av televerksamheten samt för ärenden som gäller samarbetet mellan teleinrättningarna är en delegation för televerksamheten, som är underställd trafikministeriet.

I delegationen, som statsrådet tillsätter för tre år i sänder, skall trafikministeriet, statens telefunktion, de teleinrättningar som beviljats koncession, forskningen på teleområdet, den industri som tillverkar teleutrustning och de som använder telekommunikationer vara företrädda.

Närmare stadganden om delegationens uppgifter, sammansättning och verksamhet utfärdas genom förordning.

20 §
Tekniska föreskrifter

Trafikministeriet fastställer tekniska föreskrifter om de allmänna telenäten samt om teleterminalutrustning och annan teleutrustning, efter att ha inhämtat utlåtande av delegationen för televerksamheten.

21 §
Telekontroll

Trafikministeriet är den telekontrollmyndighet som meddelar typgodkännande som nämns i 10 § 3 mom. och utför tekniska kontroller av televerksamheten.

Trafikministeriet kan ge en annan myndighet eller ett offentligrättsligt samfund rätt att meddela typgodkännande. Ministeriet kan anlita myndigheter och offentligrättsliga samfund vid utförandet av uppgifter som nämns i 1 mom.

Trafikministeriet och i de fall som nämns i 2 mom. annan myndighet eller offentligrättsligt samfund kan, i den omfattning som ministeriet godkänt, anlita teleinrättningarna, post- och televerket och forskningsanstalterna inom telebranschen för mätningar och kontroller som ingår i telekontrolluppgifterna.

22 §
Fastställande av teleavgifter

Trafikministeriet fastställer de allmänna grunderna för de teleavgifter som teleinrättningarna med koncession uppbär samt de allmänna grunderna för teleavgifterna teleinrättningarna emellan.

Om de teleavgifter som post- och televerket uppbär stadgas särskilt.

23 §
Rätt till upplysningar

Trafikministeriet har rätt att för fullgörandet av de uppgifter som nämns i detta kapitel få upplysningar av teleinrättningarna.

5 kap.

Tvångsmedel, påföljder och ändringssökande

24 §
Tvångsmedel

Bryter någon mot denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser, kan trafikministeriet förplikta honom att rätta sitt fel eller sin försummelse.

Trafikministeriet kan för att förstärka effekten av ett beslut som avses i 1 mom. förelägga vite eller äventyret att verksamheten helt eller delvis avbryts eller att ministeriet låter vidta åtgärden på den försumliges bekostnad.

Kostnaderna för en åtgärd som trafikministeriet låtit vidta betalas i förskott av statens medel och indrivs hos den försumlige i den ordning som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

25 §
Återkallande av koncession

Om en koncessionshavare som avses i 4 eller 5 § inte iakttar denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser och inte trots uppmaning inom skälig tid rättar sitt förfarande, kan statsrådet återkalla koncessionen helt eller delvis.

26 §
Straffstadgande

Den som utövar televerksamhet

1) utan sådan koncession som krävs enligt denna lag,

2) i strid med denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser, eller

3) i strid med koncessionsvillkoren

skall, om inte strängare straff för gärningen stadgas i annan lag, för utövande av televerksamhet utan tillstånd dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

27 §
Ändringssökande

Den som är missnöjd med ett beslut om typgodkännande som har fattats av en myndighet eller ett offentligrättsligt samfund inom teleområdet som nämns i 21 § 2 mom. får skriftligen yrka rättelse av beslutet hos trafikministeriet. Rättelseyrkandet skall inges till trafikministeriet inom sextio dagar från delgivningen. Till ett beslut i vilket rättelse får sökas skall fogas anvisning om rättelseyrkande.

Ändring i ett beslut av statsrådet eller trafikministeriet får sökas med iakttagande av vad som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Statsrådet och trafikministeriet kan i sitt beslut bestämma att beslutet skall följas även om det inte har vunnit laga kraft. Besvärsmyndigheten kan dock förbjuda verkställigheten av beslutet tills besvären har avgjorts.

I ett beslut om föreläggande av vite som trafikministeriet fattat med stöd av 24 § 2 mom. får ändring inte sökas genom särskilda besvär.

Ändring i ett beslut som en kommunal byggnadsnämnd har fattat med stöd av 14 § 2 mom. kan sökas på det sätt som i byggnadslagen (370/58) stadgas om sökande av ändring i byggnadsnämndens beslut.

6 kap.

Särskilda stadganden

28 §
Handräckning

Polisen är skyldig att lämna handräckning för verkställigheten av denna lag samt av stadganden och bestämmelser som har utfärdats med stöd av den.

29 §
Tystnadsplikt

Den som är eller har varit anställd vid en teleinrättning får inte olovligen röja vad han i sitt uppdrag fått veta om innehållet i sådan uppgift eller information som utväxlats i televerksamheten. Tystnadsplikten gäller även de telekommunicerande parternas identitet och uppgifter som gör det möjligt att identifiera parterna. Till den som är skyldig att betala en teleräkning kan dock utan hinder av vad som sägs ovan lämnas identifieringsuppgifter som gäller räkningen.

Polisen har utan hinder av den tystnadsplikt som stadgas i 1 mom. rätt att få behövliga identifieringsuppgifter för utredning av ett brott som nämns i 24 kap. 3 a § strafflagen.

30 §
Åtgärder med anledning av att viss

televerksamhet upphör

Om en teleinrättnings koncession återkallas eller om teleinrättningen annars upphör med sin verksamhet, skall statsrådet besluta om de åtgärder som skall vidtas för upprätthållande av televerksamheten.

Nås inte överenskommelse om att telenät och utrustning som behövs för skötseln av televerksamheten skall överföras till en annan teleinrättning, kan statsrådet besluta om överföring mot ersättning. I fråga om grunderna för och bestämmandet av ersättningen skall iakttas vad som stadgas om inlösningsersättning i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter.

31 §
Arbete som kan skada telekablar

Innan ett arbete som kan skada telekablar påbörjas, skall den som utför arbetet för att undvika skador ta reda på var eventuella kablar på området är utlagda. Teleinrättningen skall utan avgift lämna upplysningar om var telekablarna finns.

32 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

7 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

33 §
Ikraftträdelse

Denna lag träder i kraft den

19.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

34 §
Stadganden som upphävs

Genom denna lag upphävs

1) lagen den 23 december 1919 om telegrafanläggningar,

2) kungörelsen den 23 december 1886 angående villkoren för rättighet att uppställa och begagna telefonledningar inom landet samt

3) 1 § 2 punkten lagen den 23 januari 1981 om post- och televerket (61/81).

35 §
Gällande koncessioner

De koncessioner som beviljats med stöd av de författningar som nämns i 34 § är alltjämt i kraft under den tid som anges i dem. Koncessionshavaren skall dock iaktta denna lag samt de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Koncession enligt denna lag kan beviljas oberoende av en tidigare koncession, varvid den tidigare koncessionen anses bli återkallad till motsvarande delar.

36 §
Tidigare typgodkännanden

Typgodkännande av en teleterminalutrustning som meddelats av en teleinrättning innan denna lag träder i kraft förblir alltjämt gällande.

37 §
Stadgande om ersättning

Om koncession som avses i denna lag inte beviljas, har den som vid den tidpunkt då denna lag träder i kraft utövat televerksamhet utan koncession, rätt att av staten få full ersättning för den skada som orsakas av att anläggningarna inte längre kan användas för televerksamhet eller på något annat sätt som medför skälig nytta.

Regeringens proposition 60/86
Liikenneutsk. bet. 4/86
Stora utsk. bet. 201/86

Helsingfors den 20 februari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Matti Luttinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.