154/1987

Given i Helsingfors den 13 februari 1987

Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 4 juni 1975 om bostadsbidrag (408/75) 1 a §,

detta lagrum sådant det lyder i lag av den 18 juni 1981 (431/81),

ändras 1 och 2-4 §§, 5 § 1 mom., 6 § 1 och 2 mom., 7, 8, 10 och 11 §§, 14 § 2 mom., 15 § 2-4 mom. samt 16, 21 och 25 §§,

av dessa lagrum 1 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 17 juni 1977 (484/77), 2 § sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 17 juni 1977 och den 18 juni 1981 samt lag av den 27 maj 1976 (421/76), 3 § sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 27 maj 1976 och den 18 juni 1981 samt lag av den 19 december 1980 (866/80), 4 §, 5 § 1 mom., 8 § och 15 § 4 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 19 december 1980, 6 § 1 mom., 7 §, 15 § 3 mom. och 16 § sådana de lyder i nämnda lag av den 27 maj 1976, 6 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 9 december 1983 (927/83), 10 § sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 27 maj 1976 och den 19 december 1980, 14 § 2 mom. och 21 § sådana de lyder i lag av den 19 december 1980 (967/80) samt 15 § 2 mom. sådant det lyder ändrat genom den förstnämnda lagen av den 19 december 1980, nämnda lag av den 18 juni 1981 och lag av den 29 oktober 1982 (770/82), samt

fogas till 6 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 27 maj 1976, den förstnämnda lagen av den 19 december 1980 och nämnda lag av den 9 december 1983, ett nytt 4 mom. som följer:

1 kap.

Bostadsbidragstagare

1 §

För att minska boendeutgifterna för en hyres- eller ägarbostad kan ett hushåll beviljas bostadsbidrag av statens medel i enlighet med vad som stadgas i denna lag.

De som varaktigt delar samma bostad anses höra till samma hushåll. Om några av dem som bor i bostaden genom särskilt hyresavtal eller motsvarande besittningsavtal förfogar över en del av denna, eller genom vårdavtal på grund av sjukdom eller handikapp har placerats i hushållet för att där få vård, anses de likväl bilda ett särskilt hushåll. Äkta makar, de som fortgående bor i gemensamt hushåll under förhållanden av äktenskapsliknande natur utan att äktenskap ingås och släktingar i rakt upp- eller nedstigande led samt minderåriga syskon anses dock alltid, om de delar bostad, bilda ett hushåll. Med släktingar som avses i detta moment jämställs adoptiv- och fosterbarn.

Hushållet företräds av bostadsinnehavaren eller hans make eller den i vars namn särskilt hyresavtal eller motsvarande besittningsavtal har ingåtts.

2 §

Bostadsbidrag enligt denna lag beviljas inte

1) hushåll bestående av en enda person, om denne studerar vid en i lagen om studiestöd (28/72) nämnd läroanstalt där studerandena kan beviljas bostadstillägg till studiepenning;

2) hushåll bestående av två eller flera personer av vilka någon får bostadstillägg enligt lagen om studiestöd, utom när bostadstillägget har beviljats en medlem av hushållet för bostad på annan ort;

3) hushåll bestående av en enda person, om denne får en pension till vilken som tillägg kan beviljas bostadsbidrag i enlighet med lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (591/78);

4) hushåll bestående av två personer som är äkta makar eller fortgående bor i gemensamt hushåll under förhållanden av äktenskapsliknande natur utan att äktenskap ingås, om någon av dem får i 3 punkten nämnd pension; ej heller

5) hushåll, om någon av dess medlemmar får bostadsbidrag i enlighet med lagen om bostadsbidrag för pensionstagare.

2 kap.

Förutsättningarna för erhållande av bostadsbidrag

3 §

Förutsättningar för erhållande av bostadsbidrag är

1) att den bostad som hushållet förfogar över duger som bostad;

2) att det sammanlagda antal skattören som vid kommunalbeskattningen har påförts dem som hör till hushållet inte överstiger ett av statsrådet årligen fastställt antal; samt

3) att den beskattningsbara förmögenheten för dem som hör till hushållet inte under det skatteår, för vilket de i 2 punkten angivna skattörena har påförts, sammanlagt överstiger ett av statsrådet årligen fastställt belopp.

4 §

Utan hinder av vad som stadgas i 3 § 1 mom. 2 och 3 punkten kan bostadsbidrag beviljas, om de till hushållet hörande personernas inkomster, med undantag av sådana skattefria inkomster om vilka stadgas genom förordning samt sådana hyresinkomster från underhyresgäst som avses i 6 § 4 mom. varaktigt har nedgått så, att de inte kan uppskattas överstiga de inkomster som förutsätts av det antal skattören som statsrådet fastställt med stöd av 3 § 1 mom. 2 punkten, och om de till hushållet hörande personernas förmögenhet har minskat så, att den inte överstiger ett av statsrådet med stöd av 3 § 1 mom. 3 punkten fastställt belopp.

Bostadsbidrag kan förvägras eller i samband med kontroll som avses i 15 § indras, om inkomsterna för dem som hör till hushållet, med undantag av sådana skattefria inkomster om vilka stadgas genom förordning samt sådana hyresinkomster från underhyresgäst som avses i 6 § 4 mom., är klart större eller deras ekonomiska förhållanden annars klart bättre än vad det för dem fastställda antalet skattören förutsätter, eller om någon annan särskild omständighet ger anledning därtill.

3 kap.

Bostadsbidragets storlek

5 §

Bostadsbidragets storlek är 80 procent av det belopp av de skäliga boendeutgifterna som överstiger den i markbelopp uttryckta bassjälvriskandelen, vilken beror av hushållets storlek och det sammanlagda antal skattören som påförts dem som hör till hushållet.


6 §

Till boendeutgifterna för hushåll i hyresbostad räknas hyra samt särskilt betalda uppvärmningskostnader och vattenavgifter för bostaden.

Till boendeutgifterna för hushåll i ägarbostad räknas det vederlag som betalas till bostadsaktiebolag eller motsvarande samfund samt särskilt betalda uppvärmningskostnader och vattenavgifter eller utgifter för fastighetens skötsel. Till boendeutgifterna räknas även årliga räntor på personliga lån för anskaffande och grundförbättring av bostaden, om lånet beviljats av en inrättning som står under offentlig tillsyn och som bedriver kreditverksamhet eller av staten, en kommun eller en församling. Av de årliga låneräntorna, som beräknas på det lånekapital, vilket återstår vid en av statsrådet bestämd tidpunkt, enligt högst det räntebelopp som allmänt uppbärs för långfristiga lån, beaktas såsom boendeutgifter en andel som statsrådet bestämmer med beaktande av rätten att avdra räntor vid beskattningen.


Har hushållet en underhyresgäst, avdras från de i denna paragraf angivna boendeutgifterna för hushållet det hyresbelopp som underhyresgästen betalar, dock minst till ett så stort belopp som med beaktande av omständigheterna kan anses skäligt.

7 §

För beräknande av det skäliga beloppet av boendeutgifterna fastställer statsrådet årligen de maximala boendeutgifterna per kvadratmeter i månaden, med beaktande av bostadens läge, storlek, ålder och utrustningsstandard, samt med beaktande av hushållets storlek det skäliga antalet kvadratmeter bostadsarea.

8 §

Såsom skäliga boendeutgifter beaktas de i 6 § nämnda boendeutgifterna, dock inte till den del de överstiger de i 7 § angivna maximala boendeutgifterna eller det skäliga antalet kvadratmeter bostadsarea, om inte annat följer av 2 mom.

Förfogar hushållet ensamt över endast en del av bostaden, beaktas såsom skäliga boendeutgifter de i 6 § nämnda boendeutgifterna, dock högst till ett markbelopp som årligen fastställs av statsrådet med beaktande av hushållets storlek och bostadens läge.

10 §

Har inkomsterna för dem som hör till hushållet, med undantag av sådana skattefria inkomster om vilka stadgas genom förordning samt i 6 § 4 mom. nämnda hyresinkomster från en underhyresgäst, varaktigt nedgått så, att de inte motsvarar de inkomster som förutsätts av det antal skattören som har påförts dem, kan bostadsbidrag beviljas i motsvarighet till de minskade inkomsterna.

Är inkomsterna för dem som hör till hushållet, med undantag av sådana skattefria inkomster om vilka stadgas genom förordning samt i 6 § 4 mom. nämnda hyresinkomster från en underhyresgäst, klart större eller deras ekonomiska förhållanden annars klart bättre än vad det antal skattören som påförts dem förutsätter, eller ger någon annan särskild omständighet anledning därtill, kan bostadsbidrag beviljas eller fastställas till ett mindre belopp än vad som förutsätts av det antal skattören som påförts dem.

4 kap.

Förvaltning

11 §

Den allmänna ledningen, styrningen och övervakningen av bostadsbidragsverksamheten ankommer på miljöministeriet och på bostadsstyrelsen under ministeriet.

5 kap.

Sökande och beviljande av bostadsbidrag

14 §

I fråga om en under socialnämnd ställd tjänsteinnehavares rätt att besluta om beviljande och indragning av bostadsbidrag samt att handlägga och avgöra ärenden som ansluter sig till kontrollen av förutsättningarna för bostadsbidrag och nytt fastställande av bostadsbidrag samt ärenden som ansluter sig till det i 19 § angivna rättelseförfarandet gäller vad som stadgas i 12 § socialvårdslagen (710/82).


15 §

Bostadsbidrag skall indras före sådan kontroll som avses i 1 mom.,

1) om den förutsättning som nämns i 3 § 1 mom. 1 punkten inte längre finns;

2) om hushållet flyttar från en bostad för vilken bostadsbidrag har beviljats; eller

3) om ett hushåll som består av en enda person beviljas bostadstillägg i enlighet med lagen om studiestöd. Bostadsbidrag indras med stöd av 1 och 2 punkten i detta moment vid ingången av den månad som följer efter förändringen i förhållandena och med stöd av 3 punkten vid ingången av den månad från och med vilken bostadstillägg enligt nämnda punkt har beviljats.

Under tiden mellan beviljandet av bostadsbidrag och den eller de kontroller som avses i 1 mom. skall bostadsbidragets belopp kontrolleras och kan det justeras endast

1) om antalet personer som hör till hushållet ändras varaktigt; eller

2) om hushållet tar en underhyresgäst eller upphör att ha underhyresgäster. Med stöd av detta moment betalas bostadsbidraget justerat och vid justeringen beaktas förutsättningarna för erhållande av bostadsbidrag från ingången av den månad som följer efter förändringen i förhållandena. Sker den i detta moment nämnda förändringen mellan sådana av statsrådet fastställda tidpunkter, i enlighet med vilka förutsättningarna för erhållande av bidrag skall beaktas i samband med den årliga kontrollen enligt 1 mom., beaktas den i detta moment nämnda förändringen i samband med den årliga kontrollen och justeras bidraget räknat från en tidpunkt som statsrådet fastställer.

Bostadsbidragstagaren är skyldig att utan dröjsmål meddela socialnämnden i 2 och 3 mom. angiven förändring i förhållandena samt att lämna nämnden de uppgifter som behövs för kontrollen av förutsättningarna för erhållande av bostadsbidrag och bidragets belopp. Lämnar bidragstagaren inte på socialnämndens uppmaning inom skälig tid de uppgifter som behövs för kontrollen av förutsättningarna för erhållande av bostadsbidrag och bidragets belopp, skall bostadsbidraget indras från ingången av den månad då justeringen av bidraget träder i kraft.

16 §

Bostadsbidrag betalas till den företrädare för hushållet som avses i 1 § 3 mom. eller till den som han har befullmäktigat. Försummar likväl en bidragstagare som bor i hyresbostad fortgående hyresbetalningen, får bidraget betalas direkt till hyresvärden.

Bostadsbidrag utbetalas den första eller andra vardagen i varje månad. Bidraget utges i fulla mark så, att överstigande pennibelopp inte beaktas. Bostadsbidrag som till beloppet understiger ett av statsrådet fastställt markbelopp utbetalas dock inte.

8 kap.

Ändringssökande

21 §

Om sökande av ändring i beslut som avses i 14 § 2 mom. och som fattats av en under socialnämnden ställd tjänsteinnehavare gäller vad som stadgas i socialvårdslagen.

25 §

Om socialnämndens rätt att av statliga och kommunala myndigheter samt av andra samfund, anstalter och inrättningar få uppgifter och utredningar som behövs för skötseln av åligganden enligt denna lag samt om tystnadsplikt beträffande ärenden och uppgifter som avses i denna lag gäller vad som stadgas i 56-58 §§ socialvårdslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1987, och den tillämpas på bostadsbidrag som beviljas eller justeras räknat från nämnda dag eller en senare tidpunkt.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 182/86
Socialutsk. bet. 28/86
Stora utsk. bet. 198/86

Helsingfors den 13 februari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.