153/1987

Given i Helsingfors den 13 februari 1987

Lag om ändring av lagen om naturskydd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 23 februari 1923 om naturskydd (71/23) 23 och 24 §§,

av dessa lagrum 23 § sådan den lyder i lag av den 26 april 1983 (401/83), samt

fogas till lagen en ny 16 b § som följer:

16 b §

Statsrådet kan förordna att en enligt denna lag fredad djur- eller växtart som uppenbart hotas av utrotning är en sådan art som särskilt skall skyddas.

23 §

Den som

1) bryter mot en i denna lag ingående eller med stöd av den given fredningsbestämmelse eller köper eller tar emot något som erhållits genom att en sådan bestämmelse överträtts,

2) tar i besittning, överlåter eller i landet inför djur eller lätt igenkännlig del eller derivat därav i strid med stadgandena i 16 §,

3) i landet inför eller från landet utför djur eller växt eller lätt igenkännlig del eller derivat därav utan tillstånd eller intyg som avses i den i 16 a § nämnda konventionen,

4) bryter mot en ordningsstadga som avses i 3 § eller mot ett sådant förbud mot användning av fångstredskap som avses i 15 § eller

5) bryter mot ett annons- eller reklamförbud eller ett tillståndsvillkor som avses i 19 §

skall, om inte strängare straff för handlingen stadgas i annan lag, för naturskyddsförseelse dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Vållar någon uppsåtligen eller av grov vårdslöshet utan sådant tillstånd som lagen förutsätter eller annars rättsstridigt en långvarig eller annars betydande skada på ett naturskyddsområde eller en del därav, eller bryter någon mot en fredningsbestämmelse som hänför sig till en djur- eller växtart, om vilken med stöd av 16 b § förordnats att den skall skyddas särskilt, och skall överträdelsen av bestämmelsen härvid inte anses vara ringa, skall den skyldige för naturskyddsbrott dömas till böter eller fängelse i högst två år.

24 §

Den som gjort sig skyldig till en gärning som avses i 23 § skall dömas att till staten förverka vad som erhållits genom brottet eller dess värde. I övrigt skall iakttas vad som stadgas i 2 kap. 16 § strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1987.

Regeringens proposition 204/86
Lag- och ekonomiutsk. bet. 12/86
Stora utsk. bet. 174/86

Helsingfors den 13 februari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.