131/1987

Given i Helsingfors den 13 februari 1987

Lag om ändring av 14 § inkomstskattelagen för gårdsbruk

I enlighet med riksdagens beslut ändras 14 § 1 mom. inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967, sådant det lyder i lag av den 23 december 1982 (1034/82), som följer:

14 §

Har virkesavkastningen från en skattskyldigs skogsmark till följd av en skada som genom skogsbrand, naturkatastrof eller annan därmed jämförlig förstörelse åsamkats träden väsentligt minskat till mängd eller värde, beaktas det förstörda områdets nettointäkt inte vid påförandet av skatt på den skattskyldiges inkomst i Uleåborgs och Lapplands län under högst 25 år och annanstans i landet under högst 20 år från ingången av det kalenderår då förstörelsen inträffade. Rätten till denna skattelättnad upphör inte till följd av ägarväxling, om äganderätten till skogsmarken kvarstår hos det oskiftade dödsboet efter den skattskyldige eller om den nya ägaren är den skattskyldiges make eller den skattskyldiges eller hans makes barn eller hans adoptivbarn, barns eller adoptivbarns bröstarvinge, far, mor, adoptivfar, adoptivmor, bror, syster, halvbror eller halvsyster, antingen ensam eller tillsammans med sin make.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1987. Den tillämpas på sådan skogsskada som inträffar det år lagen träder i kraft eller senare. På yrkande av den skattskyldige kan dock med stöd av denna lag tiden för skattefrihet förlängas för ett sådant förstört skogsområde för vilket med stöd av de stadganden som var i kraft före denna lag har beviljats maximal skattefrihet för 15 år till följd av en förstörelse av trädbeståndet till minst 50 procent. Skall tiden för skattefrihet förlängas i dessa fall, förutsätts det att den skattskyldige har haft rätt till skattelättnad ännu år 1986. Den skattskyldige skall även vid behov till skattemyndigheterna inge en utredning över de omständigheter som påverkar beviljandet av skattelättnad.

Regeringens proposition 244/86
Statsutsk. bet. 101/86
Stora utsk. bet. 232/86

Helsingfors den 13 februari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.