130/1987

Given i Helsingfors den 13 februari 1987

Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/68) 6 § 1 mom. 3 punkten, 16 § 3 punkten och 63 §,

av dessa lagrum 16 § 3 punkten sådan den lyder i lag av den 11 december 1981 (859/81), samt

fogas till 31 § ett nytt 2 mom. som följer:

6 §

Skattepliktig inkomst äro icke:


3) sådana av samfund, som upprätthåller el-, tele-, vatten-, avlopps- eller fjärrvärmeledningsnät, uppburna avgifter för anslutning till nätet som återbärs till betalaren eller berättigar till förmåner som betalaren har rätt att överföra på tredje man,


16 §

Såsom utgifter för inkomstens förvärvande eller bibehållande anses inte:


3) sådana avgifter för anslutning till el-, tele-, vatten-, avlopps- eller fjärrvärmeledningsnät som återbetalas till den skattskyldige då denne avstår från den förmån som anslutningsavgiften medfört eller som berättigar till förmåner som den skattskyldige har rätt att överföra på tredje man; ej heller


31 §

Anskaffningsutgifterna för kraftöverföringsledningar som hör till riksomfattande eller lokalt kraftledningsnät skall avskrivas samt för dem erhållna överlåtelsepris och övriga vederlag beaktas såsom intäkt på det sätt som stadgas i 30 §.

63 §

Anskaffningsutgifterna för nyttigheter som nämns i 31 § 1 mom. och som tagits i bruk före denna lags ikraftträdande avskrivs och för dem erhållna överlåtelsepris beaktas på yrkande av den skattskyldige såsom inkomst på det sätt som förutsätts i stadgandena om anskaffningsutgift för byggnad samt om överlåtelsepris och andra vederlag som erhållits för byggnad.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1987. Den tillämpas första gången vid beskattningen för år 1986. Avskrivningen enligt 31 § 2 mom. för de kraftöverföringsledningar, om vilka gäller att anskaffningsutgiften före denna lags ikraftträdande har avdragits med stöd av 39 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, får dock vara högst 15 procent vid beskattningen för år 1986.

Regeringens proposition 232/86
Statsutsk. bet. 95/86
Stora utsk. bet. 219/86

Helsingfors den 13 februari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.