128/1987

Given i Helsingfors den 13 februari 1987

Lag om ändring av 3 kap. 3 och 9 §§ förordningen om verkställighet av straff

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i förordningen den 19 december 1889 om verkställighet av straff 3 kap. 3 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 19 juli 1974 (612/74), samt

fogas till 3 kap. 9 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 19 juli 1974, nya 2 och 3 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 4 mom., som följer:

3 kap.

Om verkställighet i fängelse

3 §

Fångar skall placeras i enskilda rum eller gemensamma rum, varvid om möjligt fångarnas egna önskemål skall följas. En fånge får dock hållas avskild från andra fångar på det sätt som stadgas i 9 § 2 och 3 mom.


9 §

En fånge får hållas avskild från andra fångar, om det är nödvändigt för att förhindra

1) att fången utsätter någon annans liv och hälsa för allvarlig fara,

2) uppenbart rymnings- eller fritagningsförsök,

3) att fången fortsätter att använda rusmedel eller att begå rusmedelsbrott eller

4) annat motsvarande beteende från fångens sida som allvarligt äventyrar ordningen i fängelset,

och om sådana handlingar inte kan förhindras på annat sätt.

Beslut om att en fånge skall hållas avskild fattas av direktören för straffanstalten. När han beslutar om att en fånge skall hållas avskild och vid tillsynen över verkställigheten av beslutet skall direktören samarbeta med fängelsets läkare. Avskildheten får inte fortgå längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till syftet med åtgärden. De rättigheter som i övrigt tillkommer en fånge som placerats avskilt får inte begränsas mer än placeringen nödvändigtvis förutsätter. Med högst en månads mellanrum skall frågan om fången måste hållas avskild prövas på nytt.Denna lag träder i kraft den 1 maj 1987.

Regeringens proposition 99/86
Lagutsk. bet. 10/86
Stora utsk. bet. 217/86

Helsingfors den 13 februari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.