107/1987

Given i Helsingfors den 6 februari 1987

Förordning om strålsäkerhetscentralen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 2 och 6 §§ lagen den 22 december 1983 om strålsäkerhetscentralen (1069/83):

Strålsäkerhetscentralens uppgifter
1 §

Strålsäkerhetscentralen skall i enlighet med 1 § lagen om strålsäkerhetscentralen (1069/83):

1) utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen om strålningsskydd (174/57) och atomenergilagen (356/57) samt med stöd av dem utfärdade stadganden och bestämmelser ävensom utföra de övriga uppgifter som i enlighet med dessa förelagts centralen;

2) utöva tillsyn över kärnanläggningarnas tryckkärl;

3) utfärda anvisningar angående tillämpningen av de stadganden och bestämmelser samt standarder som ansluter sig till ovan i 1 och 2 punkterna avsedda tillsynsuppgifter;

4) utföra forskning och utvecklingsarbete som ansluter sig till säkerheten vid användning av kärnenergi och strålning;

5) undersöka och vaka över radioaktiva ämnen i livsmiljön samt den strålbelastning som de förorsakar;

6) undersöka och övervaka de stråldoser som arbetstagare, patienter och befolkningen erhåller vid användningen av strålning;

7) utöva sådan riksomfattande strålningsövervakning som är erforderlig för befolkningsskyddet och räddningstjänsten samt verka som ett sakkunnigorgan vid ordnandet av strålningsövervakningen och i frågor som angår strålskydd;

8) upprätthålla ett mätnormallaboratorium för sitt verksamhetsområde;

9) sörja för konstaterandet av kompetens som avses i 5 § förordningen om strålningsskydd (328/57);

10) följa med den allmänna utvecklingen inom sitt verksamhetsområde samt ta initiativ, framlägga förslag och avge utlåtanden i ärenden som hör till centralens verksamhetsområde;

11) delta i anordnandet av utbildning inom sitt verksamhetsområde samt bedriva information och publiceringsverksamhet; samt

12) delta i det internationella samarbetet inom sitt verksamhetsområde.

Strålsäkerhetscentralens verksamhetsenheter och dessas uppgifter
2 §

Vid strålsäkerhetscentralen finns:

1) en allmän avdelning;

2) en kärnsäkerhetsavdelning;

3) en inspektionsavdelning;

4) en övervakningsavdelning; samt

5) ett fristående laboratorium för strålningsbiologi.

Vid avdelningarna kan finnas byråer och laboratorier. På strålsäkerhetscentralen ankommande uppgifter kan utföras såsom separata projekt på sätt som närmare bestäms i arbetsordningen.

Strålsäkerhetscentralen kan inom ramen för statsförslaget ha regionala verksamhetsenheter.

3 §

Vid allmänna avdelningen finns:

1) en administrativ byrå; och

2) en planeringsbyrå.

4 §

Allmänna avdelningen handlägger de ärenden som angår:

1) tjänste- och arbetsförhållanden samt annan personaladministration;

2) tillämpning av budgeten samt betalningsrörelsen och annan ekonomiförvaltning;

3) verksamhets- och ekonomiplanering samt redovisningsväsendet;

4) arbetsordningen och ämbetsverksdemokrati;

5) lagstiftning och juridiska frågor;

6) registrering och expediering av handlingar;

7) automatisk databehandling;

8) utbildning, publikationer och information, om ärendet inte ankommer på någon annan avdelning;

9) verksamhetslokaliteter;

10) biblioteket; samt

11) den finmekaniska verkstaden. Ytterligare handlägger allmänna avdelningen de ärenden som inte ankommer på någon annan avdelning.

5 §

Vid kärnsäkerhetsavdelningen finns:

1) en systembyrå;

2) en konstruktionsbyrå; samt

3) en allmänteknisk byrå.

6 §

Kärnsäkerhetsavdelningen har till uppgift att övervaka uppförandet och driften av kärnanläggningar, anskaffningen, hanteringen, transporten och förvaringen av kärnämnen samt hanteringen, transporten, förvaringen och den slutliga placeringen av radioaktivt avfall som uppkommer vid användning av kärnenergi.

7 §

Vid inspektionsavdelningen finns:

1) en inspektionsbyrå; och

2) en teknisk byrå.

8 §

Inspektionsavdelningen har till uppgift att övervaka användningen av strålningsalstrande anordningar och radioaktiva ämnen, att bedriva sådan forskning och sådan mätning av stråldoser som är erforderlig för övervakningen samt att upprätthålla mätnormaler för sitt verksamhetsområde.

9 §

Vid övervakningsavdelningen finns:

1) ett laboratorium för naturlig strålning; och

2) ett strålningsövervakningslaboratorium.

10 §

Övervakningsavdelningen har till uppgift att undersöka och övervaka förekomsten av radioaktiva ämnen i livs- och arbetsmiljön samt de stråldoser som ämnena förorsakar. Dessutom har övervakningsavdelningen till uppgift att utöva sådan riksomfattande strålningsövervakning som är erforderlig för befolkningsskyddet och räddningstjänsten.

11 §

Laboratoriet för strålningsbiologi har till uppgift att utföra undersökningar som ansluter sig till de biologiska verkningarna av strålning och till hälsokontroll samt att utöva erforderlig övervakning.

Strålsäkerhetscentralens direktion
12 §

Direktionen åligger att leda och övervaka strålsäkerhetscentralens verksamhet samt utfärda härför erforderliga anvisningar.

13 §

Direktionen består av en ordförande och sju andra medlemmar, vilka jämte personliga suppleanter förordnas av statsrådet för tre kalenderår i sänder. Av direktionsmedlemmarna företräder två social- och hälsovårdsministeriets, två handels- och industriministeriets samt en inrikesministeriets, en försvarsministeriets, en miljöministeriets och en finansministeriets förvaltningsområde.

Till direktionen hör ytterligare generaldirektören för strålsäkerhetscentralen. Statsrådet förordnar bland direktionsmedlemmarna en viceordförande för direktionens mandatperiod.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer direktionsmedlemmarnas arvoden.

14 §

Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förfall för honom, viceordföranden. Direktionen är beslutför när ordföranden för sammanträdet och minst fyra andra medlemmar är närvarande.

Strålsäkerhetscentralens tjänstemän och deras uppgifter
15 §

Chef för strålsäkerhetscentralen är en generaldirektör. Chef för varje avdelning är en avdelningschef. Chef för laboratoriet för strålningsbiologi är en laboratorieföreståndare.

Vid strålsäkerhetscentralen finns ytterligare biträdande avdelningschefs-, laboratorieföreståndar-, byråchefs-, specialforskar-, överinspektörs-, inspektörs- och forskartjänster samt laboratoriemästar-, forskningsbiträdes-, maskinskrivar- och byråbiträdesbefattningar.

Vid strålsäkerhetscentralen kan ytterligare inom ramen för statsförslaget finnas extraordinarie befattningshavare och tillfälliga funktionärer samt personal i arbetsavtalsförhållande.

Generaldirektörs-, avdelningschefs-, biträdande avdelningschefs-, laboratorieföreståndar-, byråchefs-, specialforskar- och överinspektörstjänsterna är tjänster med avtalslön.

16 §

Generaldirektören har professors titel. Föreståndaren för laboratoriet för strålningsbiologi har professors titel, om han har vid universitet eller högskola konstaterad docentkompetens.

17 §

Generaldirektören åligger att leda och utveckla centralens verksamhet samt att upprätthålla och främja inhemskt och internationellt samarbete som hör till centralens verksamhetsområde.

Generaldirektören åligger även att dra försorg om beredningen av de ärenden som skall föredras för direktionen och om verkställigheten av direktionens beslut.

Ställföreträdare för generaldirektören förordnas av direktionen. Angående övriga vikariat bestämmer generaldirektören.

18 §

Avdelningschef åligger att leda och utveckla avdelningens verksamhet samt att övervaka att på avdelningen ankommande ärenden handhas effektivt.

Handläggningen och avgörandet av ärendena
19 §

På strålsäkerhetscentralen ankommande ärenden avgörs av direktionen, generaldirektören, avdelningschef eller annan tjänsteman vid centralen i enlighet med vad som stadgas i denna förordning eller bestäms i arbetsordningen.

Ärendena avgörs på föredragning, om inte annat bestäms i arbetsordningen.

20 §

Direktionen handlägger och avgör de ärenden som angår:

1) budgetförslaget, ekonomiplanen och verksamhetsplanen;

2) arbetsordningen; samt

3) vittbärande och viktiga frågor, som rör strålsäkerhetscentralens förvaltning.

I direktionen föredrags ärende av avdelningschef, föreståndaren för laboratoriet för strålningsbiologi eller annan av generaldirektören förordnad tjänsteman.

21 §

Generaldirektören avgör de ärenden, om vilka inte är stadgat att de skall avgöras av direktionen eller vilkas avgörande inte i arbetsordningen uppdragits åt avdelningschef eller annan tjänsteman.

Generaldirektören kan, om han finner att ärendets art det kräver, i enskilt fall förbehålla sig rätten att på föredragning avgöra även sådant ärende som eljest borde avgöras av annan tjänsteman. Avdelningschef har samma rätt i fråga om ärenden vilkas avgörande ankommer på tjänsteman vid avdelningen.

22 §

Angående personalens deltagande i beredningen av sådant beslutsfattande som gäller den själv bestäms i arbetsordningen och i reglementet för ämbetsverksdemokrati.

Kompetensvillkor för tjänster och befattningar
23 §

Allmänt kompetensvillkor för tjänster och befattningar vid centralen är sådan skicklighet och förmåga som ett framgångsrikt handhavande av tjänsten eller befattningen förutsätter samt sådan språkkunskap som handhavandet av tjänsten eller befattningen förutsätter.

Ytterligare fordras:

1) av generaldirektören för tjänsten lämplig högre examen vid högskola samt god förtrogenhet med kärn- och strålsäkerhetsuppgifter samt erfarenhet av administrativa uppgifter;

2) av chefen för allmänna avdelningen juris kandidatexamen och god förtrogenhet med administrativa uppgifter, av övriga avdelningschefer och av biträdande avdelningschefer för tjänsten lämplig högre examen vid högskola och god förtrogenhet med avdelningens verksamhetsområde samt av föreståndaren för laboratoriet för strålningsbiologi att han är legitimerad läkare och förtrogen med laboratoriets verksamhetsområde;

3) av chefen för administrativa byrån juris kandidatexamen och förtrogenhet med administrativa uppgifter samt av övriga byråchefer och laboratorieföreståndare för tjänsten lämplig högre examen vid högskola och förtrogenhet med byråns eller laboratoriets verksamhetsområde;

4) av specialforskare och överinspektör för tjänsten lämplig högre examen vid högskola;

5) av forskare och inspektör för tjänsten lämplig examen vid högskola eller examen vid tekniskt institut; samt

6) av övriga innehavare av tjänst eller befattning för tjänsten eller befattningen lämplig examen.

Besättande av tjänster och befattningar samt tjänsteledighet och avsked från tjänst
24 §

Generaldirektören utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsten lediganslås.

Avdelningschef, biträdande avdelningschef, laboratorieföreståndare och byråchef utnämns av statsrådet sedan tjänsten varit lediganslagen under 30 dagar och centralens direktion avgivit utlåtande i ärendet.

Övrig personal anställs av generaldirektören, om ej annorlunda bestäms i arbetsordningen.

25 §

Generaldirektören beviljas tjänstledighet för en tid av högst tre månader av social- och hälsovårdsministeriet och för en längre tid av statsrådet, sedan direktionen avgivit utlåtande i ärendet.

Avdelningschef beviljas tjänstledighet för en tid av högst tre månader av generaldirektören och för en längre tid av direktionen. Övriga tjänstemän beviljas tjänstledighet av generaldirektören, om ej annorlunda bestäms i arbetsordningen.

Om handhavandet av tjänst eller befattning under tjänstledighet och om temporärt handhavande av vakant tjänst eller befattning besluter den myndighet som beviljar tjänstledighet från tjänsten eller befattningen.

26 §

Avsked från tjänst eller befattning beviljas av den myndighet, på vilken det ankommer att besätta den.

Särskilda stadganden
27 §

Närmare bestämmelser om strålsäkerhetscentralens verksamhet och förvaltning, om dess verksamhetsenheter och dess uppgifter, om personalens uppgifter och om på vem avgörandet av ärende ankommer ges i arbetsordningen.

Arbetsordningen fastställs av social- och hälsovårdsministeriet på framställning av strålsäkerhetscentralens direktion.

28 §

Generaldirektören åtalas för tjänstefel vid Helsingfors hovrätt och övriga tjänstemän vid underrätt.

29 §

Har annan innehavare av tjänst eller befattning vid strålsäkerhetscentralen än generaldirektören gjort sig skyldig till fel i tjänsten eller försummelse av sina tjänsteåligganden och är felet eller försummelsen inte av sådan art att åtal bör väckas vid domstol, eller har han ådagalagt otillbörligt uppförande i eller utom tjänsten, kan strålsäkerhetscentralen straffa honom härför i disciplinär väg med varning eller skiljande från utövningen av tjänsten för en tid av högst tre månader. Åklagare i de fall som avses i 1 mom. är chefen för allmänna avdelningen eller en av generaldirektören förordnad annan tjänsteman som avlagt juris kandidatexamen.

30 §

Ändring i beslut av strålsäkerhetscentralen söks, om inte annorlunda är särskilt stadgat, hos högsta förvaltningsdomstolen i den ordning som är stadgad i lagen om sökande av ändring i förvaltningsärenden (154/50).

31 §

Strålsäkerhetscentralen skall för varje kalenderår avge berättelse över sin verksamhet till social- och hälsovårdsministeriet före utgången av juni månad följande år.

32 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1987.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 17 februari 1984 om strålsäkerhetscentralen (190/84). Den arbetsordning som med stöd av nämnda förordning fastställts för strålsäkerhetscentralen förblir dock i kraft. Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft. Helsingfors den 198 Minister

Helsingfors den 6 februari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.