106/1987

Given i Helsingfors den 6 februari 1987

Förordning om ändring av förordningen om inrikesministeriet

På föredragning av inrikesministern

upphävs i förordningen den 16 september 1983 om inrikesministeriet (753/83) 5 § 2 mom., 14 a § 1 mom., 31 § 7 punkten samt 34 § 2 och 8 punkten,

av dessa lagrum 5 § 2 mom., 14 a § 1 mom. och 31 § 7 punkten sådana de lyder i förordning av den 24 januari 1986 (80/86) samt 34 § 2 och 8 punkten sådana de lyder i förordning av den 25 januari 1984 (94/84),

ändras 11 § 1 mom. 12 punkten samt 2 och 3 mom., 12 § 5 mom., 13 § 1 mom. 3, 5, 6 och 10 punkten, 14 § 2 och 3 mom., 25 § 1 mom. och 37 §,

av dessa lagrum 11 § 1 mom. 12 punkten och 2 mom., 12 § 5 mom., 13 § 1 mom. 3, 5, 6 och 10 punkten samt 14 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i nämnda förordning av den 24 januari 1986, samt

fogas till förordningen en ny 4 a §, till 11 § 1 mom. en ny 2 a punkt, till 12 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2-4 mom. och det ändrade 5 mom. blir 3-6 mom., till 13 § 1 mom. en ny 1 a punkt, till förordningen en ny 17 a §, till 21 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till 32 § en ny 5 punkt, varvid den nuvarande 5 punkten blir punkt 6 och till 39 § en ny 7 punkt,

av dessa lagrum 11 § 1 mom., 12 §, 13 § 1 mom. och 39 § sådana de lyder i nämnda förordning av den 24 januari 1986 och 32 § i nämnda förordning av den 25 januari 1984 som följer:

4 a §

Vid läns- och kommunavdelningen finns:

1) en länsbyrå;

2) en kommunbyrå;

3) en forsknings- och utvecklingsbyrå; samt

4) ett sekretariat för delegationen för kommunal ekonomi.

Ministeriet biträds av kommissionen för bärkraftsklassificering och delegationen för befolkningsboksärenden, om vilka är stadgat särskilt. I anslutning till ministeriet verkar delegationen för kommunal ekonomi, om vilken även är stadgat särskilt.

11 §

Vid ministeriet finns:


2 a) en konsultativ tjänsteman med avtalslön;


12) en överingenjör med avtalslön;


Vid ministeriet finns dessutom inom ramen för statsförslaget såsom extraordinarie befattningshavare en överingenjör, överinspektörer, en generalsekreterare, en projektchef, byråingenjörer, en specialforskare, en specialplanerare, en ekonomisekreterare, utbildningschefer, inspektörer, föredragande, planerare, informationssekreterare, utbildningsplanerare, en translator, avdelningssekreterare, en arbetsstudieman, en ministersekreterare, byråsekreterare, byråfunktionärer och andra extraordinarie befattningshavare samt tillfälliga funktionärer och personal i arbetsavtalsförhållande.

Avdelningschefen vid räddningsavdelningen har titeln överdirektör. Biträdande avdelningschefen vid läns- och kommunavdelningen har titeln regeringsråd. Byråchefen vid polisavdelningens tekniska byrå och byråchefen vid räddningsavdelningens tekniska byrå har titeln överingenjör.


12 §

Vid läns- och kommunavdelningen är byråcheferna med avtalslön chefer för byråerna.


Ministeriet bestämmer med de begränsningar som framgår av 1-5 mom. samt av 11, 14 och 14 a §§, vid vilken avdelning och byrå tjänsteman skall tjänstgöra.

13 §

Kompetensvillkor är:


1 a) för konsultativa tjänstemannen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med kommunalförvaltning och förvaltningsuppgifter;


3) vid läns- och kommunavdelningen:

för avdelningschefen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med läns- eller kommunalförvaltningen och med förvaltningsuppgifter;

för biträdande avdelningschefen juris kandidatexamen samt förtrogenhet med läns- eller kommunalförvaltningen och med förvaltningsuppgifter;

för byråchefen vid länsbyrån och byråchefen vid kommunbyrån juris kandidatexamen eller annan för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med uppgifter som hör till byråns verksamhetsområde;

för byråchefen vid forsknings- och utvecklingsbyrån för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt förtrogenhet med planerings- och forskningsarbete och förvaltningsuppgifter;

för extraordinarie generalsekreteraren samt för extraordinarie specialforskaren och extraordinarie överinspektören, vilka tjänstgör såsom sekreterare i delegationen för kommunal ekonomi, för befattningen lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med kommunalhushållning;

för extraordinarie projektchefen för befattningen lämplig högskoleexamen;


5) vid polisavdelningen:

för polisöverdirektören juris kandidatexamen samt god förtrogenhet med polisväsendet och förvaltningsuppgifter;

för polisöverinspektör och överinspektör med avtalslön juris kandidatexamen samt förtrogenhet med polisväsendet och förvaltningsuppgifter;

för överinspektören och den ena av de extraordinarie överinspektörerna vid administrativa byrån juris kandidatexamen och god förtrogenhet med förvaltningsuppgifter;

för extraordinarie utbildningsplanerare för befattningen lämplig högre högskoleexamen eller tjänsteexamen för polisbefäl;

för byråchefen vid tekniska byrån för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen samt förtrogenhet med uppgifter som hör till byråns verksamhetsområde och med förvaltningsuppgifter;

för överingenjören vid tekniska byrån för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen och förtrogenhet med uppgifter som hör till byråns verksamhetsområde;

för inspektör vid tekniska byrån för tjänsten lämplig teknikerexamen och förtrogenhet med bilbranschen;

för extraordinarie inspektören vid tekniska byrån för uppgifterna lämplig examen;

för byråchefen och extraordinarie överinspektören vid utlänningsbyrån juris kandidatexamen och god förtrogenhet med förvaltningsuppgifter;

för den ena av inspektörerna vid utlänningsbyrån för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och för den andra vicenotarieexamen och förtrogenhet med polisväsendet eller tjänsteexamen för polisbefäl;

för extraordinarie inspektör enligt uppgifternas art, antingen juris kandidatexamen eller vicenotarieexamen och förtrogenhet med polisväsendet eller tjänsteexamen för polisbefäl, dock så, att för den extraordinarie inspektör som handhar polisens arbetarskyddsärenden fordras vicenotarieexamen;

för extraordinarie translatorn för befattningen lämplig högskoleexamen eller diplomtranslatorsexamen samt sådan språkkunskap, som handhavandet av befattningen förutsätter;

för byråchefen vid datasystemsbyrån för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt förtrogenhet med automatisk databehandling och förvaltningsuppgifter;

för extraordinarie överinspektören vid datasystemsbyrån för befattningen lämplig högskoleexamen och förtrogenhet med automatisk databehandling;

för extraordinarie specialplaneraren vid datasystemsbyrån antingen för befattningen lämplig högskoleexamen eller tjänsteexamen för polisbefäl och förtrogenhet med databehandling;

6) vid räddningsavdelningen:

för avdelningschefen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med förvaltningsuppgifter och kännedom om uppgifter som hör till avdelningens verksamhetsområde;

för byråchefen vid allmänna planeringsbyrån samt byråchefen vid utbildnings- och organisationsbyrån för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt förtrogenhet med uppgifter som hör till byråns verksamhetsområde och med förvaltningsuppgifter;

för byråchefen vid tekniska byrån för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen samt förtrogenhet med uppgifter som hör till byråns verksamhetsområde och med förvaltningsuppgifter;

för extraordinarie överinspektören vid tekniska byrån för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen;

för extraordinarie inspektören för befattningen lämplig examen vid teknisk skola eller annan för befattningen lämplig examen;


10) för övriga extraordinarie överinspektörer samt för extraordinarie utbildningschef, ekonomisekreteraren och informationssekreterare för befattningen lämplig högre högskoleexamen eller för informationssekreteraren vid polisavdelningen tjänsteexamen för polisbefäl och förtrogenhet med informationsverksamhet, dock så, att av en extraordinarie överinspektör vid räddningsavdelningen fordras högre högskoleexamen eller enligt uppgifternas art officersexamen;


14 §

Polisöverdirektör, konsultativ tjänsteman, biträdande avdelningschef, polisöverinspektör och regeringsråd såsom byråchef utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsten varit lediganslagen.

Byråchef, äldre regeringssekreterare såsom byråchef, kamrer såsom byråchef, överinspektör och överingenjör utnämns av republikens president på framställning av statsrådet sedan tjänsten varit lediganslagen.

17 a §

Konsultativa tjänstemannen åligger att deltaga i utvecklandet av kommunalförvaltningen, följa med dess internationella utveckling och bereda specialfrågor på området.

Konsultativa tjänstemannen ankommer att vid behov handlägga även andra av ministeriet ålagda specialuppgifter.

21 §

Vid förfall för konsultativa tjänstemannen träder vid behov i hans ställe den tjänsteman som ministern därtill förordnar.


25 §

Avdelningscheferna, biträdande avdelningschefen vid läns- och kommunavdelningen, polisöverinspektörerna, byråcheferna, överinspektörerna med avtalslön, överingenjören, extraordinarie byråingenjören, extraordinarie överinspektören, inspektörerna och extraordinarie inspektörerna avgör i 26-45 §§ nämnda ärenden som hör till deras verksamhetsområde och skall avgöras i ministeriet, om inte annat följer av 32 eller 36 § reglementet för statsrådet eller fråga är om ett ärende, som från högsta förvaltningsdomstolen har överlämnats till regeringens avgörande eller som ministern har förbehållit sig att avgöra. Ärende, över vilket i 47 § 3 mom. reglementet för statsrådet avsett utlåtande av finansministeriet skall införskaffas, avgörs av ministern.


32 §

Den polisöverinspektör som är biträdande avdelningschef vid polisavdelningen avgör ärenden som angår:


5) klagomål, samt


37 §

Överingenjören vid polisavdelningens tekniska byrå avgör jämte byråchefen i 36 § nämnda ärenden enligt den uppgiftsfördelning som bestäms i arbetsordningen.

39 §

Byråchefen vid polisavdelningens utlänningsbyrå avgör ärenden som angår:


7) förlängning av tiden för utlännings tagande i förvar.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1987.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtagas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 6 februari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Kaisa Raatikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.