74/1987

Given i Helsingfors den 30 januari 1987

Lag om ändring av beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) 6, 7 och 11 §§, 12 § 4 mom., 13 §, 23 § 2 mom., 33 § 3 mom., 34 § 1-3 och 5 mom., 56, 63 och 63 a §§, 71 § 1 och 2 mom., i 77 § den inledande satsen, 82 §, 84 § 2 mom., 86 § 1 mom., 92 § 5 mom. samt 93, 93 a, 97 och 100 a §§,

av dessa lagrum 11 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 5 december 1969 (740/69), 13 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 31 december 1974 (1025/74), 23 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 5 december 1969, 33 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 29 december 1967 (615/67), 34 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 25 juli 1975 (611/75), 34 § 5 mom. samt 63 a § och 71 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag av den 23 december 1977 (1002/77), 56 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 4 juli 1975 (527/75), 63 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lagar av den 25 juli 1975 och den 23 december 1977, 82, 93 och 93 a §§ sådana de lyder i lag av den 28 maj 1982 (399/82), 84 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 4 juli 1963 (374/63), 92 § 5 mom. sådant det lyder i lag av den 15 december 1972 (800/72) och 100 a § sådan den lyder i lag av den 25 februari 1983 (223/83), samt

fogas till lagen en ny 72 a § som följer:

6 §

Landet indelas i skattedistrikt, som omfattar en eller flera kommuner. Skattedistrikten bestäms av statsrådet, sedan kommunstyrelserna och länsstyrelsen hörts.

I varje skattedistrikt finns en skattebyrå, vars förläggning bestäms av skattestyrelsen sedan länsstyrelsen och kommunstyrelserna hörts.

Chef för skattebyrån är skattedistriktets skattedirektör. Skattedirektören utnämns av skattestyrelsen sedan tjänsten förklarats ledig och sedan kommunstyrelserna i de kommuner som hör till skattedistriktet har hörts. Vid förhinder för skattedirektören tjänstgör en av skattestyrelsen därtill förordnad person som ställföreträdande chef för skattebyrån.

7 §

Skattenämnden består av en ordförande, minst en vice ordförande samt minst två andra medlemmar enligt vad skattestyrelsen bestämmer efter att ha hört kommunstyrelsen.

11 §

Skattestyrelsen förordnar ett statsombud till skattenämnden och en suppleant för denne. Kommunstyrelsen förordnar på samma sätt ett kommunalombud och en suppleant för denne. Stats- och kommunalombud kan vara en och samma person. Skattedirektören samt en vice ordförande, annan medlem i skattenämnden eller en suppleant för dem får inte vara stats- eller kommunalombud.

Är nämnden indelad i sektioner, kan vid den förordnas flera stats- och kommunalombud. Fördelningen av åliggandena mellan statsombuden fastställs av länsskatteverket samt mellan kommunalombuden av kommunstyrelsen.

Förordnande för statsombud kan återkallas av skattestyrelsen. Kommunstyrelsen kan återkalla förordnande för kommunalombud.

12 §

Stats- och kommunalombud, skattestyrelsens och länsskatteverkets behöriga tjänstemän samt av nämnden kallade sakkunniga har rätt att närvara vid skattenämndens sammanträde och delta i diskussionen. Obehöriga får inte vara närvarande vid sammanträdena.

13 §

I fråga om jäv för ordförande, vice ordförande och annan medlem i skattenämnd samt för stats- och kommunalombud tillämpas stadgandena i 10 och 11 §§ lagen om förvaltningsförfarande (598/82).

23 §

Prövningsnämnden består av skattedirektören som ordförande, ett tillräckligt antal vice ordförande samt minst sex andra medlemmar, enligt vad skattestyrelsen förordnar efter att ha hört kommunstyrelsen.


33 §

Ett samfund som avses i 14 § 3 punkten lagen om skatt på inkomst och förmögenhet skall, även om det inte behöver betala skatt på förmögenhet, för beskattningen utan uppmaning lämna uppgifter enligt detta kapitel om sina tillgångar och sina skulder.


34 §

Skattedeklaration skall inges till skattebyrån i det skattedistrikt där den skattskyldiges hemkommun är belägen (skattebyrån i hemkommun). Skattedeklarationen kan även lämnas till skattebyrån i den skattskyldiges vistelsekommun för att sändas vidare till skattebyrån i den skattskyldiges hemkommun.

En skattskyldig som vistas utomlands eller tjänstgör på finskt fartyg i utrikesfart är berättigad att inge sin skattedeklaration till en av Finland utsänd representants ämbetsverk utomlands eller till befälhavaren på det fartyg som han tjänstgör på. Myndigheten eller fartygsbefälhavaren skall sörja för att skattedeklarationen ofördröjligen sänds till skattestyrelsen för vidarebefordran till skattebyrån.

Skall kommunalskatt för inkomst av fastighet, rörelse eller yrke erläggas till annan kommun än hemkommunen, skall skattedeklarationen inges i två exemplar, särskilt för varje kommun. Har makar, på vilka tillämpas stadgandena om makar i lagen om skatt på inkomst och förmögenhet, olika hemkommuner, skall hustrun inge sin skattedeklaration i två exemplar. Skattebyrån i hustruns hemkommun skall sörja för att hennes skattedeklaration sänds till skattebyrån i mannens hemkommun.


I det fall som avses i 63 § 1 mom. 3 punkten skall skattedeklarationen inges till skattebyrån i det skattedistrikt där fastigheten är belägen, i det fall som avses i 4 punkten av nämnda moment till Helsingfors skatteverk och i det fall som avses i 5 punkten av momentet till Ålands skattebyrå.


56 §

Har ett förhållande eller en åtgärd givits sådan rättslig form som ej motsvarar sakens egentliga natur eller syftemål, skall vid beskattningen förfaras så som om riktig form i saken hade använts. Har köpeskilling, annat vederlag eller prestationstid i köpe- eller annat avtal bestämts eller annan åtgärd vidtagits uppenbarligen i syfte att uppnå befrielse från skatt, kan den beskattningsbara inkomsten och förmögenheten uppskattas.

Om det är uppenbart att vid beskattningen bör förfaras på det sätt som avses i 1 mom., skall vid verkställandet av beskattningen alla omständigheter som kan påverka sakens bedömning prövas omsorgsfullt samt den skattskyldige beredas möjlighet att förete utredning om de konstaterade sakförhållandena. Företer den skattskyldige inte härvid utredning om att den rättsliga form som har givits förhållandet eller åtgärden motsvarar sakens egentliga natur eller syftemål eller att åtgärden inte uppenbarligen har vidtagits i syfte att uppnå befrielse från skatt, skall vid verkställandet av beskattningen förfaras på det sätt som avses i 1 mom.

63 §

Beskattningen verkställs

1) för statsskattens del av skattenämnden eller skattebyrån i den skattskyldiges hemkommun;

2) för kommunalskattens del av skattenämnden eller skattebyrån i den kommun som skatten tillfaller;

3) för statsskattens del, i det fall att en begränsat skattskyldig haft inkomst av fastighet i Finland, av skattenämnden eller skattebyrån i den kommun som skatten tillfaller;

4) för statsskattens del i annat än i 3 punkten nämnt fall, då den skattskyldige inte har hemkommun i Finland, och för kommunalskattens del i fall som avses i 62 § av skattenämnden i Helsingfors eller Helsingfors skatteverk, om annat inte följer av 5 punkten; samt

5) för stats- och kommunalskattens del i det i 4 punkten nämnda fall, då den skattskyldige haft inkomst som avses i 62 § i landskapet Åland, av Ålands skattebyrå eller skattenämnden i den kommun där den största delen av sådan inkomst förvärvats i landskapet Åland.

Skatterättelse och efterbeskattning skall verkställas av skattenämnden i den kommun där skatten hade bort fastställas, om beskattningen hade verkställts vid rätt tid.

Om makar på vilka stadgandena om makar i lagen om skatt på inkomst och förmögenhet skall tillämpas har olika hemkommuner, skall med avvikelse från vad som stadgas i 1 mom. skattenämnden eller skattebyrån i mannens hemkommun även fastställa hustruns statsskatt samt det antal skattören för hustruns personliga inkomst som tillkommer hennes hemkommun. Beskattningen verkställs i fråga om hustrun i övrigt av skattenämnden eller skattebyrån i hustruns hemkommun. Skattebyrån i mannens hemkommun skall utan dröjsmål anmäla beloppet av hustruns statsskatt samt antalet ovan angivna skattören till skattebyrån i hustruns hemkommun och återsända det andra exemplaret av hustruns skattedeklaration till skattebyrån.

63 a §

Om en sammanslutning inte beskattas såsom särskild skattskyldig, skall skattenämnden eller skattebyrån i sammanslutningens hemkommun fastställa den grund enligt vilken sammanslutningens inkomst och förmögenhet samt förlust och gäld uppdelas på delägarna och lämna meddelande om denna grund till skattebyråerna i de skattedistrikt där beskattningen av delägarna verkställs.

71 §

Beskattningen verkställs av skattenämnden eller, i enlighet med vad som stadgas i 72 a §, av skattebyrån. Innan ärendet behandlas skall beskattningsmaterialet förberedelsevis behandlas i skattebyrån (skatteberedning).

Skattebyrån beräknar varje skattskyldigs beskattningsbara inkomst och förmögenhet vid statsbeskattningen, avdragen från skatten, den statsskatt som skall debiteras samt den vid kommunalbeskattningen beskattningsbara inkomsten och det antal skattören som skall påföras.


72 a §

Skattebyrån behandlar vid den ordinarie beskattningen ärenden som gäller

1) beskattning baserad på meddelade uppgifter;

2) beskattning enligt beräkning, uppskattning eller prövning, om det belopp som skall läggas till inkomsterna för den skattskyldige eller för annan sammanslutning än sådan som beskattas såsom särskild skattskyldig, det belopp som skall minskas från sådana i lag stadgade avdrag som den skattskyldige eller sammanslutningen yrkat och beloppet av annan avvikelse från skattedeklarationen inte sammanlagt överstiger ett belopp som bestäms genom förordning;

3) ändring som inte påverkar skattens belopp;

4) rättelse av skattedeklaration på grund av ett klart räkne- eller skrivfel.

Skattenämnden behandlar dock även ett ärende som nämns i 1 mom., om

1) det gäller fastställande av inkomst och av grunder för fördelning av inkomsten i länsskattenämnden eller genom förfarande enligt 64 a §;

2) det gäller fastställande av inkomst för sammanslutning som idkar gårdsbruk eller näringsverksamhet och fördelningen av inkomsten mellan delägarna i sammanslutningen;

3) skattedirektören bestämmer att ett ärende som gäller en viss sakkategori eller en viss skattskyldig på grund av dess betydelse skall behandlas i skattenämnden.

Skattenämnden kan också överta behandlingen av annat ärende än sådant som nämns i 2 mom.

77 §

Skatten skall höjas (skatteförhöjning),


82 §

Har en skattskyldig utan egen förskyllan på grund av räknefel eller därmed jämförbart misstag eller på grund av att saken inte prövats till någon del helt eller delvis undgått stadgad skatt, eller har en skattskyldig av nämnd orsak eller på grund av bristfällig eller felaktig utredning eller annat fel påförts för stor skatt, skall beskattningen rättas, om ärendet inte avgjorts genom beslut på skatteanmärkning eller besvär (skatterättelse).

Skatterättelse till den skattskyldiges nackdel kan göras inom två år efter det år under vilket beskattningen verkställdes. Skatterättelse till den skattskyldiges fördel kan göras inom fem år efter det år under vilket den ordinarie beskattningen verkställdes eller senare, om den skattskyldige under de fem på verkställandet av den ordinarie beskattningen följande åren framställt ett i 3 mom. avsett skriftligt yrkande på rättelse. Yrkande på rättelse av efterbeskattning eller av beslut om beskattning som av en rättsmedelsinstans återförvisats för nytt verkställande får dock utan hinder av den ovan angivna tiden framställas inom 60 dagar efter den dag då den skattskyldige fick del av beslutet. Görs skatterättelse till den skattskyldiges nackdel, skall han om möjligt innan rättelse sker beredas tillfälle att bli hörd i saken.

Skatterättelse anhängiggörs på skriftligt yrkande av den skattskyldige eller av annan som enligt 91 § 1 mom. är berättigad att söka ändring eller på initiativ av myndigheten. Skattenämnden skall behandla av den skattskyldige eller av en annan i 91 § 1 mom. nämnd person anförda besvär över den ordinarie beskattningen såsom skatterättelse. Hör undersökningen av det ärende som avses i besvären inte enligt 1 mom. till området för skattenämndens befogenheter eller förkastas ett däri framställt yrkande, skall skattenämnden till denna del hänskjuta saken till länsrätten för behandling. Ett ärende skall dock inte hänskjutas till länsrätten enbart på grund av att ett yrkande som gäller rättegångskostnaderna har förkastats. Ett ärende som gäller skatterättelse skall om möjligt slutbehandlas inom sex månader efter den tidpunkt då skrivelsen med yrkande på rättelse eller besvären har inkommit till skattebyrån.

84 §

Har beskattning enligt 1 mom. för annat år verkställts av annan skattenämnd eller skattebyrå än den som i samband med skatterättelse eller efterbeskattning anvisar den skattskyldige att återfå skatt, görs ändringen i debiteringen med anledning av detta i den kommun där beskattningen under det nämnda andra året har verkställts.


86 §

Skatterättelse, efterbeskattning och beskattning som återförvisats av en rättsmedelsinstans skall verkställas separat från den ordinarie beskattningen.


92 §

Mot beskattning som verkställts av en länsskattenämnd samt över skatterättelse, efterbeskattning och beskattning i ärende som återförvisats för ny handläggning får skatteanmärkning inte framställas. Skatteanmärkning får inte heller framställas, då beskattningen av makar som sambeskattas vid statsbeskattningen verkställts av skilda kommuner på grund av att makarna har olika hemkommuner.

93 §

En skattskyldig eller någon annan som enligt 91 § är berättigad att söka ändring får, oberoende av om skatteanmärkning framställts eller inte, söka ändring genom besvär hos länsrätten i det län i vilket den skattskyldiges hemkommun finns eller där han beskattas för personliga inkomster eller, om han inte har hemkommun i Finland eller här beskattats för sina personliga inkomster, hos länsrätten i Nylands län. Har makar, på vilka tillämpas stadgandena om makar i lagen om skatt på inkomst och förmögenhet, olika hemkommuner, söks ändring hos länsrätten i det län i vilket mannens hemkommun finns. Ändring i fastställandet av en sammanslutnings inkomst och förmögenhet samt i fördelningen av dem söks likväl hos länsrätten i det län i vilket sammanslutningens hemkommun finns eller, om sammanslutningen inte har hemkommun i Finland, hos länsrätten i Nylands län. Ändring skall sökas skriftligen och besvärsskriften tillställas skattebyrån inom besvärstiden. Har den skattskyldige beskattats i flera kommuner, får ändring i samtliga beskattningar sökas genom en enda besvärsskrift.

Besvärstiden för den skattskyldige eller annan som enligt 91 § 1 mom. är berättigad att söka ändring är fem år och besvärstiden för myndigheter som nämns i 91 § 2 mom. sex månader, räknat från början av det år som följer på det under vilket den ordinarie beskattningen verkställdes. Över nytt beslut av skattenämnden om skatterättelse, efterbeskattning eller beskattning som av en rättsmedelsinstans återförvisats för nytt verkställande får dock besvär, utan hinder av den ovan angivna tiden, anföras inom 60 dagar efter den dag då den som är berättigad att söka ändring fick del av beslutet. Besvärstiden för myndigheter som nämns i 91 § 2 mom. räknas härvid dock från det beslutet fattades.

Vad som stadgas i denna paragraf skall tillämpas också då ändring söks i rättelse av debitering eller i beslut som skattedirektören fattat med stöd av 89 § 2 mom.

93 a §

Skattebyrån skall, sedan besvär som anförts av en person som nämns i 91 § 1 mom. behandlats på det sätt som avses i 82 eller 82 a §, på besvär av en myndighet som nämns i 91 § 2 mom. bereda den skattskyldige samt på besvär av en person som nämns i 91 § 1 mom. stats- och kommunalombuden tillfälle att avge bemötande och vid behov genmäle. Besvärsskriften jämte bemötanden och genmälen samt de handlingar som ligger till grund för beskattningen skall utan dröjsmål tillställas länsrätten. Handlingarna skall åtföljas av utdrag ur protokollet över skattenämndens sammanträde enligt 82 § eller avskrift av skattebyråns i 82 a § angivna beslut samt utdrag ur prövningsnämndens protokoll, om ärendet har behandlats i prövningsnämnden. Besvär över debitering skall åtföljas av utdrag ur skattelängden. Till handlingarna skall dessutom fogas ett utlåtande av skattedirektören över besvären.

Har besvär anförts över beskattning som verkställts av länsskattenämnden, skall skattebyrån, efter att på besvär av en person som nämns i 91 § 1 mom. ha berett kommunalombudet tillfälle att avge bemötande, utan dröjsmål tillställa länsskatteverket besvärsskriften jämte bemötande och de handlingar som ligger till grund för beskattningen. Till handlingarna skall dessutom fogas utdrag ur länsskattenämndens protokoll. Länsskatteverket skall, sedan besvär som anförts av en person som nämns i 91 § 1 mom. har behandlats i länsskattenämnden på det sätt som avses i 82 §, på besvär av en myndighet som nämns i 91 § 2 mom. bereda den skattskyldige, och på besvär av en person som nämns i 91 § 1 mom. beskattningsombudet samt vid behov genom förmedling av skattebyrån i respektive skattedistrikt kommunalombudet tillfälle att avge bemötande och genmäle. Besvärsskriften jämte handlingarna, till vilka även skall fogas utlåtande av länsskattenämndens ordförande, skall utan dröjsmål tillställas länsrätten.

97 §

Befinns det vid handläggningen av besvär att skatten inte fastställts på rätt beskattningsort, skall länsrätten eller högsta förvaltningsdomstolen, om respektive domstol inte anser sig kunna avgöra ärendet direkt, hänskjuta detta till den skattenämnd eller skattebyrå som hade bort verkställa beskattningen.

100 a §

Har den skattskyldiges beskattning för något skatteår genom efterbeskattning, skatterättelse, i 84 § nämnd anvisning om återbetalning, på nytt verkställd beskattning eller beslut eller utslag som givits med anledning av skatteanmärkning eller besvär ändrats på ett sätt som inverkar på beskattningen för ett annat skatteår, skall beskattningen för det sistnämnda skatteåret rättas på ett sätt som svarar mot ändringen. Rättelse kan göras även om förutsättningar för efterbeskattning eller skatterättelse saknas. Då rättelse görs, skall annars i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas i 96 e §.

Har skattenämnden genom skatterättelse eller en rättsmedelsinstans med anledning av ändringssökande bestämt att två eller flera skattskyldiga för viss inkomst eller förmögenhet skall beskattas som en sammanslutning vilken inte beskattas såsom särskild skattskyldig, eller har en dylik sammanslutnings beskattningsbara inkomst eller förmögenhet eller fördelningen därav ändrats på basis av skattenämndens eller rättsmedelsinstansens beslut eller utslag, skall skattebyrån göra motsvarande rättelse i beskattningen av delägarna i sammanslutningen. En avskrift av ovan nämnt beslut eller utslag skall sändas till skattebyrån. I övrigt iakttas i tillämpliga delar vad som stadgas i 96 e §.


Denna lag träder i kraft den 10 februari 1987.

Regeringens proposition 158/86
Statsutsk. bet. 94/86
Stora utsk. bet. 218/86

Helsingfors den 30 januari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.