37/1987

Given i Helsingfors den 23 januari 1987

Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 2 mom. 3 och 4 punkten lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare, sådana de lyder i lag av den 23 december 1970 (830/70), samt

fogas till 1 § 2 mom., sådant det lyder i nämnda lag av den 23 december 1970, en ny 5 punkt, till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 14 mars 1986 (210/86), ett nytt 3 mom. och till 19 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 20 september 1974 och den 13 juni 1986 (751/74 och 460/86), ett nytt 7 mom. som följer:

1 §

Med lantbruksföretagare avses:


3) renägare som för egen, familjemedlems eller renbeteslags räkning arbetar med renskötsel;

4) den som utför i 1, 2 eller 3 punkten nämnt arbete i egenskap av familjemedlem; samt

5) den som utför i 1, 2 eller 3 punkten nämnt arbete och fortgående lever tillsammans med en lantbruksföretagare som avses i dessa lagrum i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden.


3 §

Den som avses i 1 § 2 mom. 5 punkten är försäkrad från och med den dag som följer på ansökan.

19 §

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt skall, utöver vad som annars i lag stadgas om pensionsanstaltens skyldighet att lämna uppgifter, meddela försäkringsbolag som nämns i 19 § trafikförsäkringslagen (279/59) samt trafikförsäkringsföreningen och olycksfallsverket de uppgifter som behövs för fastställandet av årsarbetsförtjänsten då ersättning för trafikskada beräknas.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1987.

Regeringens proposition 68/85
Socialutsk. bet. 22/86
Stora utsk. bet. 177/86

Helsingfors den 23 januari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.