24/1987

Given i Helsingfors den 16 januari 1987

Förordning om ändring av vägtrafikförordningen

På föredragning av trafikministern

ändras i vägtrafikförordningen av den 5 mars 1982 (182/82) 15 §, 16 § 1 mom. samt de punkter i 16 § 4 mom. som gäller märkena 361 och 371, samt

fogas till 16 § 4 mom. nya punkter som gäller märkena 362-364 som följer:

15 §

Vägmärke som anger förbud eller begränsning är i allmänhet cirkelformigt och har en röd bård.

16 §

Märke som anger förbud eller begränsning uppsätts på högra sidan av väg eller körbana. Av särskild anledning kan ett likadant märke dessutom uppsättas på en refuge på körbanan, på vänstra sidan av körbanan eller ovanför körbanan. Märkena 311-324 och 331 kan uppsättas även enbart på en anordning som stänger av en väg eller del därav. Märkena 332, 334, 362, 364, 374 och 384 kan uppsättas enbart på en refuge på körbanan, på vänstra sidan av körbanan eller ovanför denna. Märket 351 uppsätts på vardera sidan av vägen eller körbanan. Märkena 371, 372, 375, 376, 381 och 382 uppsätts enbart på den sida av vägen som förbudet eller begränsningen avser.


Förbuds- och begränsningsmärken är:


361. Hastighetsbegränsning

Märket 361

Talet på märket anger ett fordons största tillåtna hastighet i kilometer per timme. Märket gäller på vägen i fråga fram till följande märke 361-363, 572 eller 573. Märket upphör att gälla även vid märke 571, om inte ny hastighetsbegränsning har angetts med vägmärke omedelbart efter märket 571. På väg där hastigheten är begränsad till högst 30 km/h kan sådana konstruktioner förekomma som sänker hastigheten och för vilka inte särskilt varnas med vägmärke.

Märket 361 och tilläggsskylten "Allmän begränsning" kan vid behov ange övergång från väg eller område på vilka hastighetsbegränsning gäller till område där allmän hastighetsbegränsning gäller. Märket 361 och tilläggsskylten "Zon" kan vid behov ange övergång från sådan väg inom hastighetsbegränsningszon, på vilken hastighetsbegränsning har angetts med märket 361, tillbaka till zonen.

Märke som anger alternerande hastighetsbegränsning kan ha svart bottenfärg och vita siffror.

362. Hastighetsbegränsning upphör

Märket 362

Märket anger att hastighetsbegränsning som angetts med märket 361 upphör och att övergång sker till allmän eller regional hastighetsbegränsning.

363. Hastighetsbegränsningszon

364. Hastighetsbegränsningszon upphör

Märkena 363 och 364

Talet på märkena anger ett fordons största tillåtna hastighet i kilometer per timme inom det område som begränsas av märkena. Inom området kan om största tillåtna hastighet föreskrivas annat genom märket 361. På område där hastigheten är begränsad till högst 30 km/h kan sådana konstruktioner förekomma som sänker hastigheten och för vilka inte särskilt varnas med vägmärke.

371. Förbjudet att stanna fordon

Märket 371

Märket förbjuder att av annan orsak än tvingande trafikhinder stanna ett fordon på den sida av vägen där märket är uppsatt. Märket gäller fram till följande korsning med allmän väg eller gata eller fram till något av märkena 371-376, 381-384 eller 521, om inte annat kortare verkningsområde har angetts med tilläggsskylt. Märket kan i miniatyrformat användas på det skydd som täcker parkeringsmätare för att ange att det är förbjudet att stanna på detta ställe.

Märket avser inte stannande som enligt vägtrafiklagen är tillåtet på gång- eller cykelbana, ej heller stannande som enligt vägtrafikförordningen är tillåtet på buss- eller spårvagnshållplats.Denna förordning träder i kraft den 1 april 1987.

361.Hastighetsbegränsning

362.Hastighetsbegränsning upphör

363.Hastighetsbegränsningszon

364.Hastighetsbegränsningszon upphör

371.Förbjudet att stanna fordon

Helsingfors den 16 januari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Matti Luttinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.