21/1987

Given i Helsingfors den 16 januari 1987

Lag om internationellt samarbete vid verkställighet av frihetsstraff

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

I enlighet med denna lag kan en frihetsberövande påföljd som har bestämts av domstol i en främmande stat verkställas i Finland samt verkställigheten av ett fängelsestraff som har ådömts av finsk domstol anförtros en främmande stat.

2 §

Lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål (326/63) kan tillämpas utan hinder av denna lag.

2 kap.

Verkställighet i Finland av påföljd som har bestämts i en främmande stat

Förutsättningar
3 §

En frihetsberövande påföljd som har bestämts av domstol i en främmande stat får verkställas i Finland, om

1) den dömde är finsk medborgare eller har sitt hemvist här,

2) domen har vunnit laga kraft och den är verkställbar i den stat där den har givits,

3) den dömde har samtyckt till åtgärden,

4) den gärning för vilken påföljden har bestämts är ett brott enligt finsk lag eller skulle vara det, om den hade begåtts i Finland under motsvarande förhållanden, och

5) den stat där påföljden bestämts har begärt eller samtyckt till att den verkställs här.

En påföljd som har bestämts i en främmande stat får inte verkställas i Finland, om åtal för det brott som påföljden avser är anhängigt här, om saken har avgjorts genom dom som har vunnit laga kraft eller om justitiekanslern har förordnat att åtal skall väckas för brottet.

Förfarande
4 §

Justitieministeriet kan hos en främmande stat göra framställning om att en där ådömd påföljd skall få verkställas i Finland.

5 §

Om verkställighet i Finland av en påföljd som har bestämts i en främmande stat beslutar justitieministeriet.

6 §

När det har beslutats att en påföljd som har bestämts i en främmande stat skall verkställas i Finland, skall justitieministeriet antingen

1) med iakttagande av vad som sägs i 7 § utfärda behövliga föreskrifter om verkställigheten (fortsatt verkställighet) eller

2) vidta åtgärder för att, på det sätt som sägs i 8-14 §§, omvandla påföljden till fängelsestraff (omvandling av påföljd).

Fortsatt verkställighet
7 §

När justitieministeriet beslutar om fortsatt verkställighet, skall ministeriet förordna att påföljden skall verkställas såsom fängelsestraff. Härvid skall iakttas vad som i den främmande staten har bestämts om påföljdens varaktighet. Fortsatt verkställighet är inte möjlig, om fängelsestraff till sin art är strängare än den påföljd som har bestämts i den främmande staten.

Omvandling av påföljd
8 §

Yrkande på att en påföljd som har bestämts i en främmande stat skall omvandlas för att här verkställas som fängelsestraff prövas av Helsingfors rådstuvurätt. Yrkande på omvandling av en påföljd framställs av åklagaren på begäran av justitieministeriet.

9 §

Domstolen skall omvandla den i den främmande staten ådömda påföljden till det fängelsestraff som enligt finsk lag stadgas för motsvarande brott. Detta fängelsestraff får dock inte vara strängare än den påföljd som i den främmande staten har bestämts för brottet, även om denna påföljd är lindrigare än det lägsta straff som i finsk lag stadgas för brottet.

Av straffet skall domstolen avräkna den tid som den dömde här och i den främmande staten har varit berövad friheten.

I målet får det inte prövas om den dömde har gjort sig skyldig till det brott för vilket påföljden har bestämts i den främmande staten.

10 §

I ett mål som gäller omvandling av påföljd iakttas, om inte annat stadgas i denna lag, i tillämpliga delar vad som gäller om behandlingen av brottmål. Härvid skall frågan om vilket straff som stadgas för brottet bedömas enligt finsk lag.

11 §

Innan en påföljd som bestämts i en främmande stat omvandlas skall domstolen bereda den dömde tillfälle att bli hörd. Den dömde skall höras personligen, om han begär det och han inte är berövad friheten i den främmande staten.

12 §

Domstolen skall vid behov förordna en advokat att företräda eller biträda den dömde i rättegång som gäller omvandling av påföljd. Justitieministeriet betalar av statens medel på grundval av räkning en skälig ersättning till advokaten för uppdraget.

13 §

Har den dömde överförts till Finland innan påföljden omvandlas, skall han här hållas i förvar tills påföljden genom ett verkställbart beslut har omvandlats till ett straff i enlighet med finsk lag.

Beträffande den som hålls i förvar gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om rannsakningsfånge.

Särskilda stadganden
14 §

Verkställighet som avses i denna lag sker i Finland på det sätt som en laga kraft vunnen dom av finsk domstol skall verkställas. Strafftiden för en ung förbrytare som skall avtjäna straff i ungdomsfängelse får dock inte förlängas.

Verkställigheten här av en påföljd som har bestämts i en främmande stat skall genast avslutas när den främmande staten lämnar meddelande om att ett beslut har givits eller en åtgärd har vidtagits som innebär att påföljden inte längre kan verkställas.

15 §

Frågan om preskription av en påföljd som har bestämts i en främmande stat avgörs enligt lagen i den stat där påföljden har bestämts.

16 §

Vad som i finsk lag stadgas om benådning skall även tillämpas på domar som har givits i en främmande stat och som enligt beslut därom skall verkställas i Finland.

När en påföljd som har bestämts i en främmande stat skall verkställas i Finland, skall det iakttas vad som där har beslutats genom beviljande av nåd.

17 §

Har det med stöd av denna lag beslutats att en påföljd som bestämts i en främmande stat skall verkställas, får åtal inte väckas i Finland för den brottsliga gärning för vilken påföljden har bestämts.

18 §

Vad som i 7 kap. strafflagen stadgas om sammanläggning av straff tillämpas inte på en påföljd som har bestämts i en främmande stat.

3 kap.

Verkställighet i en främmande stat av fängelsestraff som har ådömts i Finland

19 §

Verkställigheten av ett fängelsestraff som har ådömts i Finland får anförtros en främmande stat, om

1) den dömde är medborgare i den staten eller har sitt hemvist där,

2) den dömde har samtyckt till åtgärden,

3) domen har vunnit laga kraft och

4) den främmande staten har begärt detta eller samtyckt därtill.

20 §

Justitieministeriet kan under de förutsättningar som nämns i 19 § 1-3 punkten göra framställning hos den främmande staten om att verkställigheten av ett fängelsestraff som ådömts i Finland skall ske där.

21 §

Beslut om att verkställigheten av ett i Finland ådömt fängelsestraff skall anförtros en främmande stat skall fattas av justitieministeriet.

22 §

Har justitieministeriet beslutat att verkställigheten av ett fängelsestraff som har ådömts här skall ske i en främmande stat, får straffet inte längre verkställas här, om den främmande staten anser att straffet redan har avtjänats i sin helhet.

4 kap.

Kompletterande stadganden

23 §

Justitieministeriet kan tillåta att den som inte är finsk medborgare och skall överföras från en främmande stat till en annan för att avtjäna en påföljd, får transiteras genom Finland.

24 §

Justitieministeriets beslut med stöd av denna lag får inte överklagas.

25 §

Den kontakt mellan Finland och främmande stater som denna lag förutsätter sker på diplomatisk väg, om inte annat har avtalats med respektive stat.

26 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

27 §

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1987.

Regeringens proposition 81/86
Lagutsk. bet. 7/86
Stora utsk. bet. 135/86

Helsingfors den 16 januari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.