6/1987

Given i Helsingfors den 16 januari 1987

Lag om ändring av 55 b § lagen angående omsättningsskatt

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 5 december 1963 angående omsättningsskatt 55 b §, sådan den lyder i lag av den 9 juli 1976 (608/76), som följer:

55 b §

Uppgår det skattebelopp som på det sätt som stadgas i detta kapitel har fastställts för kalenderåret, minskat med beloppet av de skatter som eventuellt har fastställts för restitution, till högst 2 000 mark, återbärs den betalda skatten till den skattskyldige, om han är fysisk person. Överstiger det skattebelopp som för kalenderåret har uträknats på ovan nämnt sätt 2 000 mark, men inte 3 273 mark, återbetalas den del av skatten som erhålls då från 3 333 mark avdras den uträknade skatten och den på detta sätt erhållna skillnaden multipliceras med talet 1,5.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1987. Lagen tillämpas första gången på skatt som skall återbetalas för år 1987.

Regeringens proposition 199/86
Statsutsk. bet. 77/86
Stora utsk. bet. 166/86

Helsingfors den 16 januari 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.