3/1987

Given i Helsingfors den 9 januari 1987

Lag om upphävande av 7 a § lagen om begränsning av nyttjande av åker

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 7 a § lagen den 11 april 1969 om begränsning av nyttjande av åker (216/ 69), sådant detta lagrum lyder ändrat genom lagar av den 9 januari 1970 och den 3 juni 1977 (19/70 och 421/77).

2 §

Denna lag träder i kraft den 14 januari 1987. På beskogningsärenden som gjorts anhängiga innan denna lag trätt i kraft tillämpas dock tidigare stadganden.

Regeringens proposition 169/86
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 15/86
Stora utsk. bet. 193/86

Helsingfors den 9 januari 1987

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Toivo Yläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.