Ursprungliga författningar: 1987

1340/1987
Förordning om inrättandet av vissa tjänster vid Kuopio universitet, Lapplands högskola och Vasa högskola
1339/1987
Förordning om forskningscentralen för de inhemska språken
1338/1987
Lag om inhemsk produktion av oljeväxter
1337/1987
Lag om ändring av 13 § lagen om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall
1336/1987
Lag om ändring av 21 § lagen om temporära produktionskvoter för mjölk
1335/1987
Lag om ändring av lagen om styrning och balansering av lantbruksproduktionen
1334/1987
Lag om stärkelseproduktionen i Finland
1333/1987
Finansministeriets beslut om beräkningsgrunderna för primärproduktavdrag och återbäring enligt lagen angående omsättningsskatt
1332/1987
Statsrådets beslut om tilläggspris för råg och vete i ersättning för 1987 års skördeskador
1331/1987
Statsrådets beslut om prissänkningsersättningar som för ersättande av 1987 års skördeskador betalas för vete som säljs som foder eller används i tillverkningen av alkohol
1330/1987
Statsrådets beslut om allmänna ersättningar som betalas på grund av 1987 års skördeskador och som baserar sig på nötboskapsenheter
1329/1987
Statsrådets beslut om ändring av 1 § statsrådets beslut om allmänna ersättningar som betalas på grund av 1987 års skördeskador
1328/1987
Förordning om ändring av förordningen om avgifter som skall uppbäras för statens kontrollanstalts för mjölkprodukter prestationer
1327/1987
Lag om socker
1326/1987
Förordning om avgifter som skall uppbäras för statens lantbrukskemiska anstalts prestationer
1325/1987
Förordning om ändring av förordningen om produktion av högklassigt frö- och plantmaterial vid lantbrukets forskningscentral
1324/1987
Förordning om ändring av förordningen om lantbrukets forskningscentral
1323/1987
Lag om ändring av lagen om temporära produktionskvoter för mjölk
1322/1987
Lag om ändring av 27 § lagen om temporär kvotavgift för mjölk
1321/1987
Lag om ändring av 17 § lagen om främjande av näringsverksamhet i liten skala på landsbygden
1320/1987
Lag om ändring av lagen om gårdsbruksenheter
1319/1987
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fullgörande av skyldigheten att förmala inhemsk råg och inhemskt vete
1318/1987
Lag om temporär ändring av lagen om åkerröjningsavgift
1317/1987
Lag om ändring av 2 och 3 §§ lagen om handhavandet av vissa vattenbyggnadsuppgifter
1316/1987
Lag om ändring av 15 och 23 §§ lagen om avträdelsepension
1315/1987
Lag om ändring av 6 e § lagen om pension för lantbruksföretagare
1314/1987
Lag om ändring av lagen om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall
1313/1987
Lag om ändring av lagen om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion
1312/1987
Lag om ändring av 3 § lagen om lantbruksnämnder
1311/1987
Lag om ändring av naturnäringslagen
1310/1987
Lag om ändring av lagen om gårdsbruksenheter
1309/1987
Lag om ändring av lagen om lantbruksförvaltningen
1308/1987
Förordning om ändring av förordningen om geologiska forskningscentralen
1307/1987
Förordning om tekniska kontrollcentralen
1306/1987
Förordning om ändring av förordningen om statens tekniska forskningscentral
1305/1987
Förordning om avgifter för Statens utvecklingscentrals prestationer
1304/1987
Förordning angående fullmakter för statsrådet att uppta lån år 1988
1303/1987
Statsrådets beslut om ändring av 3 § statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts i sin helhet eller till 90 procent
1302/1987
Statsrådets beslut om fastställande av vissa i lagen om statsandelar och -understöd åt grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek avsedda markbelopp
1301/1987
Förordning om ändring av 6 § folkhälsoförordningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.