1052/1986

Given i Helsingfors den 31 december 1986

Lag om utveckling av högskoleväsendet

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag gäller

1) Helsingfors universitet

2) Jyväskylä universitet

3) Uleåborgs universitet

4) Joensuu universitet

5) Kuopio universitet

6) Åbo universitet

7) Tammerfors universitet

8) Åbo Akademi

9) Vasa högskola

10) Lapplands högskola

11) Veterinärmedicinska högskolan

12) Tekniska högskolan

13) Tammerfors tekniska högskola

14) Villmanstrands tekniska högskola

15) Helsingfors handelshögskola

16) Svenska handelshögskolan

17) Åbo handelshögskola

18) Konstindustriella högskolan

19) Sibelius-Akademin och

20) Teaterhögskolan,

vilka nedan kallas högskolor.

För de högskolor som nämns i 1 mom. används i denna lag den gemensamma benämningen högskoleväsendet.

2 §
Högskoleväsendets uppgifter

Högskoleväsendets uppgift är att främja och bedriva fri forskning, att meddela därpå grundad vetenskaplig och konstnärlig högsta undervisning samt att även på annat sätt främja kultur och vetenskaplig bildning.

Om varje enskild högskolas uppgifter stadgas dessutom särskilt.

3 §
Anslagen för högskoleväsendet

För att säkra en effektiv och resultatrik verksamhet inom högskolorna skall de sammanlagda anslag som anvisas högskoleväsendet i statsförslagen under 1987―1996 årligen höjas med ett belopp som minst motsvarar stegringen i kostnadsnivån.

4 §
Tilldelning av anslagen

Vid tilldelningen av de ökade anslagen skall särskilt beaktas behoven inom forskning och forskarutbildning samt uppnådda resultat.

Forskarutbildningen och i synnerhet stora forskningsprojekt skall planeras och genomföras i samarbete mellan högskolorna.

5 §
Utvecklingsplanen för högskoleväsendet

Statsrådet godkänner vart fjärde år en plan för utvecklingen av högskoleväsendet under det år då planen godkänns och de följande fem kalenderåren (utvecklingsplan).

Utvecklingsplanen justeras vid behov.

6 §
Utvecklingsplanens innehåll

I utvecklingsplanen skall åtminstone ingå

1) de allmänna målen för utvecklingen av högskoleväsendet under planeringsperioden,

2) betydande utvecklingsprojekt inom forskning och undervisning under planeringsperioden,

3) målen i fråga om antalet personer som inleder sina studier vid högskolorna, med beaktande av efterfrågan på utbildning, samhällets och de olika språkgruppernas behov och utbildningsmöjligheternas fördelning mellan regionerna samt de mål som stadgas i 2 § 3 mom. lagen om utvecklande av utbildningen på mellanstadiet (474/78),

4) grunderna för hur personal och anslag skall fördelas under planeringsperioden samt

5) en översikt över resultaten av verksamheten inom högskoleväsendet under den föregående planeringsperioden.

7 §
Rätt att utfärda förordning

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 138/86
Kulturutsk. bet. 8/86
Stora utsk. bet. 193/86

Helsingfors den 31 december 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Gustav Björkstrand

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.