1049/1986

Given i Helsingfors den 31 december 1986

Lag om ändring av rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i 17 kap. rättegångsbalken den inledande meningen i 29 § 1 och 2 mom., den inledande meningen i 49 § 1 mom. samt 49 § 2 och 3 mom., sådana de lyder i lag av den 29 juli 1948 (571/48), och

fogas till 1 kap. en ny 6 a §, till 17 kap. 29 § ett nytt 1 mom., varvid de ändrade 1 och 2 mom. blir 2 och 3 mom., samt till 49 § ett nytt 1 mom., varvid de ändrade 1―3 mom. blir 2―4 mom., som följer:

1 kap.

Om allmänna domstolar

6 a §

Domstolarnas medlemmar skall enligt eget val antingen avlägga domared eller avge domarförsäkran. En medlem som inte hör till något trossamfund skall dock avge en försäkran.

Domareden avläggs på det sätt som anges i 7 §. När en försäkran avges skall edsformuläret i tillämpliga delar följas.

17 kap.

Om bevisning

29 §

Vittnena skall var för sig enligt eget val antingen avlägga vittnesed eller avge vittnesförsäkran. Ett vittne som inte hör till något trossamfund skall dock avge en försäkran.

Vittneseden avläggs enligt detta formulär:


Vittnesförsäkran avges enligt detta formulär:


49 §

En sakkunnig skall enligt eget val antingen avlägga sakkunniged eller avge sakkunnigförsäkran. En sakkunnig som inte hör till något trossamfund skall dock avge en försäkran.

Sakkunnigeden avläggs enligt detta formulär:


När en sakkunnigförsäkran avges skall edsformuläret i tillämpliga delar följas.

Den sakkunnige skall avlägga eden eller avge en försäkran när han förordnas till sakkunnig. Ar han inte då närvarande vid domstolen, skall han avlägga eden eller avge försäkran innan han ger sitt utlåtande. Formuläret för eden eller försäkran skall då anpassas härefter. Av den som på grund av att han har en offentlig tjänst eller befattning eller ett offentligt uppdrag anlitas som sakkunnig skall inte krävas ed eller försäkran.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Regeringens proposition 134/86
Andra lagutsk. bet. 6/86
Stora utsk. bet. 180/86

Helsingfors den 31 december 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Jermu Laine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.