982/1986

Given i Helsingfors den 19 december 1986

Lag om ändring av 76 a § sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 76 a § sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963, sådant detta lagrum lyder i lag av den 4 juli 1969 (464/69), ett nytt 2 mom. som följer:

76 a §

Folkpensionsanstalten skall handha de uppgifter i anslutning till ersättande av sjukvårdskostnader som föranleds av ömsesidiga avtal med främmande stater, på det sätt som närmare stadgas genom förordning. Kostnadsersättningarna till en främmande stat betalas av statens medel. På motsvarande sätt krediteras staten sådana kostnadsersättningar som betalas av en främmande stat. Hälsovårdscentralerna och sjukhusen skall ge folkpensionsanstalten de upplysningar som den behöver för att sköta de uppgifter som avses i detta moment, på det sätt som närmare stadgas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Regeringens proposition 142/86
Socialutsk. bet. 19/86
Stora utsk. bet. 132/86

Helsingfors den 19 december 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.