901/1986

Given i Helsingfors den 12 december 1986

Lag om ändring av 18 och 61 §§ lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 18 § 4 punkten temporärt och 61 § 1 mom.,

av nämnda lagrum 18 § 4 punkten sådan den lyder i lag av den 3 november 1978 (821/78) samt 61 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 2 december 1983 (901/83), som följer:

18 §

Avdragbara utgifter äro även:


4) vid statsbeskattningen 60 procent av det belopp som ett aktiebolag utdelat i dividend, som ett andelslag utdelat i ränta på andelskapital eller som en sparbank eller andelsbank utdelat i ränta på placering i tillskottsfond, minskat med erhållna, i 6 § 5 punkten nämnda skattefria dividender och räntor.

61 §

Med avvikelse från vad som stadgas i 18 § 4 punkten anses vid statsbeskattningen hela beloppet av dividend eller ränta på aktie- eller andelskapital, som enligt beslut därom skall utdelas på det av aktieägare eller medlemmar inbetalda aktie- eller andelskapitalet i sådant aktiebolag eller andelslag som under tiden 1.1.1969―31.12.1988 anmälts till registrering, eller på placering i sådan sparbanks eller andelsbanks tillskottsfond som under nämnda tid anmälts till registrering, eller på betald ökning av aktie- eller andelskapital eller på placering i tillskottsfond, vilken under samma tid registrerats eller influtit, såsom avdragbar utgift under registrerings- eller betalningsåret och de fem därpå följande åren, likväl inte under ett skatteår mera än 20 procent av det aktie- eller andelskapital som betalts till aktiebolaget eller andelslaget för aktierna eller andelarna eller av placering i tillskottsfond som betalts till en sparbank eller andelsbank. Såvida beslut fattats om att på nytt aktie- eller andelskapital eller på ny placering i tillskottsfond utdela större dividend eller ränta än på det övriga aktie- eller andelskapitalet eller övriga placeringar i tillskottsfond och utdelningen kan antas ha skett för undvikande av beskattning, avdras med stöd av detta moment endast dividend eller ränta i enlighet med den lägsta dividend- eller ränteprocenten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. Den tillämpas första gången vid beskattningen för år 1987. Lagens 18 § 4 punkt tillämpas temporärt i den lydelse den har i denna lag på sådana dividender och räntor på andelskapital som ett samfund delar ut för räkenskapsperioder som avslutas åren 1987 och 1988, samt på räntor på placering i tillskottsfond vilka samfundet utbetalt för nämnda räkenskapsperioder.

Regeringens proposition 116/86
Statsutsk. bet. 63/86
Stora utsk. bet. 139/86

Helsingfors den 12 december 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Esko Ollila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.