689/1986

Given i Helsingfors den 19 september 1986

Förordning om ändring av byggnadsförordningen

På föredragning av miljöministern ändras 29 § 1 mom., 39 § 3 mom. och 116 § 3 mom. byggnadsförordningen av den 26 juni 1959,

sådana de lyder, 29 § 1 mom. i förordning av den 20 december 1968 (686/68) samt 39 § 3 mom. och 116 § 3 mom. i förordning av den 16 december 1966 (673/66), som följer:

29 §

Förslag till generalplan skall vara offentligt framlagt till påseende under minst 30 dagar från det framläggandet kungjorts på det sätt som om kommunala tillkännagivandens offentliggörande är stadgat särskilt. Anmärkningar mot förslaget skall framställas skriftligen hos stadsstyrelsen före utgången av den tid förslaget skall vara framlagt till påseende. Över förslaget skall utlåtande inhämtas av regionplansförbundet, grannkommunerna, byggnadsnämnden och miljövårdsnämnden samt efter behov av andra myndigheter och sammanslutningar, vilkas verksamhetsområde berörs av förslaget.


39 §

Över förslaget skall inhämtas utlåtande av byggnadsnämnden, miljövårdsnämnden, hälsovårdsnämnden och brandnämnden samt av grannkommun, om det bör anses erforderligt. Utlåtande skall inhämtas även av regionplansförbundet, om detta med beaktande av stadgandena i 32 § 3 mom. ännu bör anses av behovet påkallat. Grannkommun och regionplansförbundet skall avge sitt utlåtande inom två månader.


116 §

Över förslaget skall inhämtas utlåtande av byggnadsnämnden, miljövårdsnämnden, hälsovårdsnämnden och brandnämnden samt av grannkommun, om det bör anses erforderligt. Utlåtande skall inhämtas även av regionplansförbundet, om detta med beaktande av stadgandena i 32 § 3 mom. och 114 § 2 mom. ännu bör anses av behovet påkallat. Grannkommun och regionplansförbundet skall avge sitt utlåtande inom två månader.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1986.

Helsingfors den 19 september 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.