681/1986

Given i Helsingfors den 19 september 1986

Förordning om ändring av förordningen om frontmannapension

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras i förordningen den 18 mars 1977 om frontmannapension (271/77) 1, 5 och 6 §§,

av dessa lagrum 1 § sådan den lyder i förordning av den 3 december 1982 (889/82), som följer:

1 §

I ansökan om frontmannapension skall utredas sökandens och hans makes förvärvs- och övriga inkomster samt egendom. Frontmannapensionstagare skall till folkpensionsanstaltens lokalbyrå anmäla ändring som skett i hans egen eller i hans makes ekonomiska ställning. I övrigt är angående sökande av frontmannapension, fronttillägg och extra fronttillägg, sökandens skyldighet att lämna för ansökningens avgörande nödiga uppgifter samt pensionstagares anmälningsskyldighet i tillämpliga delar gällande vad som stadgas i 5 kap. folkpensionsförordningen (594/56). Angående mottagande av ansökan om frontmannapension, fronttillägg och extra fronttillägg och skyldighet att anskaffa ämbetsbetyg gäller på motsvarande sätt vad som stadgas i 68 och 69 §§ folkpensionsförordningen.

5 §

Angående erläggande av frontmannapension gäller för övrigt i tillämpliga delar vad som stadgas i 6 kap. folkpensionsförordningen om utbetalning av pension. Fronttillägget och extra fronttillägget utbetalas i samband med folkpensionen.

6 §

Angående folkpensionsanstaltens skyldighet att göra anmälan om frontmannapensioner, fronttillägg och extra fronttillägg samt lämna uppgifter i och för fastställande eller utbetalning av förmån, som utgår på grundvalen av annan lagstiftning samt angående tystnadsplikt gäller på motsvarande sätt vad som stadgas i 71 och 72 §§ folkpensionsförordningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1986.

Helsingfors den 19 september 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.