632./1986

Given i Helsingfors den 22 augusti 1986

Lag om ändring av lagen angående skjutvapen och skjutförnödenheter

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 8 § lagen den 27 januari 1933 angående skjutvapen och skjutförnödenheter (33/33),

ändras 5 och 6 §§, av dem 5 § sådan den lyder i lag av den 27 augusti 1982 (655/82), samt fogas till lagen en ny 5 a § som följer:

5 §

Den som

1) utan tillstånd innehar skjutvapen,

2) till annan säljer eller på annat sätt överlåter eller lånar ut skjutvapen eller skjutförnödenheter i strid mot denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden,

3) i strid mot denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden modifierar skjutvapen så att det är lätt att hålla dolt genom att dess pipa eller kolv förkortas, eller modifierar ett enskottsvapen eller halvautomatvapen till ett serieeldvapen, eller innehar sådant modifierat skjutvapen,

4) i strid mot denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden tillverkar, importerar, exporterar eller saluför skjutvapen, delar till skjutvapen eller skjutförnödenheter, eller

5) bryter mot de stadganden om besiktning av skjutvapen och skjutförnödenheter som utfärdats med stöd av 1 a §, eller som saluför, säljer eller på annat sätt överlåter skjutvapen eller skjutförnödenheter som enligt stadgandena skall underkastas besiktning, men som inte har besiktats och godkänts,

skall för skjutvapenbrott dömas till böter eller fängelse i högst två år, om inte strängare straff för brottet stadgas på annat ställe i lag.

5 a §

Den som i strid mot denna lag eller med stöd av stadganden som utfärdats med stöd av den

1) innehar skjutförnödenheter,

2) försummar att inom utsatt tid utverka tillstånd att inneha skjutvapen efter att ha anskaffat vapnet lagligen eller infört det i landet för ett tillfälligt besök,

3) förvarar eller transporterar skjutvapen eller skjutförnödenheter,

4) försummar att göra anmälan eller överlåta eller förete handling eller anteckning i den,

5) försummar bokföringen eller sin skyldighet att förvara bokföringsmaterial eller att överlåta der till polisen, eller

6) på annat sätt underlåter att iaktta en föreskrift som en myndighet har utfärdat inom sin behörighet, skall för skjutvapenförseelse dömas till böter eller fängelse i högst tre månader, om inte strängare straff för brottet stadgas i annan lag.

6 §

Den som gjort sig skyldig till skjutvapenbrott eller skjurvapenförseelse skall dömas att till staten förverka de skjutvapen eller skjutförnödenheter i fråga om vilka han brutit mot lagen. Om skjurvapen döms förbrutet, skall även de därtill hörande skjutförnödenheterna dömas förbrutna. Har innehavaren av skjutvapen eller skjutförnödenheter mist dessa genom brott, får de inte dömas förbrutna. Om förverkande påföljd med beaktande av omständigheterna vore oskälig, behöver sådan inte ådömas eller också kan den begränsas till endast en del av egendomen.

Har egendom som skall dömas förbruten övergått till annan, förkommit eller förstörts eller kan den av annan liknande orsak inte dömas förbruten, kan dess värde helt eller delvis dömas förverkat till staten.

Dessutom skall iakttas vad strafflagen stadgar om att den ekonomiska fördelen av brott skall dömas förbruten samt att sak eller egendom som använts för begående av brott eller som tillverkats eller anskaffats uteslutande eller huvudsakligen i detta syfte skall dömas förbruten.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1986.

Genom förordning kan stadgas att den som när denna lag träder i kraft innehar ett skjutvapen som modifierats på det sätt som avses i 5 § 3 punkten, och som han lagligen innehaft, inom en genom förordning stadgad tid räknat från denna lags ikraftträdande får ansöka om tillstånd att inneha vapnet. Ansöker han om tillstånd inom den utsatta tiden, får han inte dömas till straff för brott som avses i nämnda lagrum.

Helsingfors den 22 augusti 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Kaisa Raatikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.