609/1986

Given i Nådendal den 8 augusti 1986

Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Lagens ändamål

Denna lag har till ändamål att hindra diskriminering på grund av kön och främja jämställdheten mellan kvinnor och män samt att i detta syfte förbättra kvinnans ställning i synnerhet i arbetslivet.

2 §
Begränsningar i lagens tillämpningsområde

Stadgandena i denna lag tillämpas inte

1) på verksamhet som ansluter sig till evangelisk-lutherska kyrkans, ortodoxa kyrkosamfundets eller andra religiösa samfunds religionsutövning, ej heller

2) på relationerna mellan familjemedlemmar eller på andra förhållanden i privatlivet.

På sådan verksamhet i riksdagen som ansluter sig till riksdagsmannavärvet tillämpas inte 10 och 11 §§, 14 § 2 mom. eller 17 och 19 §§. Stadgandena i 10 och 11 §§ tillämpas inte heller på republikens presidents verksamhet.

Om sådana tjänster, befattningar och uppgifter inom försvarsförvaltningen som kräver militärutbildning samt om militära tjänster och befattningar inom gränsbevakningsväsendet stadgas särskilt.

3 §
Definitioner

Med arbetstagare avses i denna lag den som genom avtal förbinder sig att åt en annan (arbetsgivaren) under dennes ledning och uppsikt utföra arbete mot lön eller annat vederlag eller som står i tjänsteförhållande eller annat därmed jämförbart anställningsförhållande till staten, kommun eller annat offentligt samfund (myndighet).

Med arbetsgivare avses i denna lag en arbetsgivare och ett offentligt samfund som åsyftas i 1 mom.

4 §
Myndigheternas plikt att främja jämställdheten

Myndigheterna skall främja jämställdheten mellan kvinnor och män i synnerhet genom att ändra de förhållanden som hindrar att jämställdhet genomförs.

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande organ samt i kommunala nämnder skall finnas både kvinnor och män, om inte särskilda skäl talar för annat.

5 §
Jämställdhet vid utbildning och undervisning

Myndigheter och läroanstalter samt andra samfund som har ansvar för utbildning och undervisning skall se till att kvinnor och män har lika möjlighet till utbildning och avancemang inom yrket samt att de läromedel som används stöder ändamålet med denna lag.

6 §
Arbetsgivares plikt att främja jämställdheten

För främjande av jämställdheten i arbetslivet skall arbetsgivarna med hänsyn till sina resurser och andra relevanta omständigheter

1) verka för att lediga platser söks av både kvinnor och män,

2) främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i olika uppgifter samt skapa lika möjligheter för kvinnor och män till avancemang, och

3) utveckla arbetsförhållandena så, att de lämpar sig för både kvinnor och män.

7 §
Förbud mot diskriminering

Diskriminering på grund av kön är förbjuden. Med diskriminering avses i denna lag att kvinnor och män försätts i olika ställning på grund av kön. Som diskriminering anses även ett förfarande som leder till att kvinnor och män faktiskt kommer i klart olika ställning i förhållande till varandra.

8 §
Diskriminering i arbetslivet

Som förbjuden diskriminering enligt 7 § skall dessutom anses att en arbetsgivare vid anställning eller uttagning till viss uppgift eller utbildning förbigår en person som är mera meriterad än den utsedda av motsatt kön, om arbetsgivaren inte kan visa att hans förfarande dikterats av vägande och godtagbart skäl med hänsyn till arbetets eller uppgiftens art eller att hans förfarande berott på annan omständighet än könet, vilken är godtagbar.

Diskriminering på grund av kön skall även anses föreligga när en arbetsgivare

1) tillämpar sämre löne- eller andra anställningsvillkor för en arbetstagare än de som arbetsgivaren iakttar för arbetstagare av motsatt kön som är anställd hos arbetsgivaren i samma eller likvärdigt arbete,

2) leder och fördelar arbetet eller annars ordnar arbetsförhållandena så, att en arbetstagare kommer i klart sämre ställning än en arbetstagare av motsatt kön, eller

3) säger upp, häver eller på annat sätt avslutar ett anställningsförhållande eller omplacerar eller permitterar en arbetstagare på grund av kön.

Det skall inte anses att en arbetsgivare brutit mot förbudet mot diskriminering enligt 2 mom. 1 eller 2 punkten, om han kan visa att förfarandet berott på annan omständighet än arbetstagarens kön, vilken är godtagbar.

9 §
Förfarande som inte skall anses som diskriminering

Såsom i denna lag nämnd diskriminering på grund av kön skall inte anses

1) särskilt skydd för kvinnor på grund av havandeskap och barnsbörd,

2) att värnplikt endast gäller för män,

3) godkännande av antingen enbart kvinnor eller enbart män som medlemmar i en förening, om detta grundar sig på en uttrycklig bestämmelse i föreningens stadgar, eller

4) förfarande som grundar sig på en plan och som går ut på att ändamålet med denna lag skall fyllas i praktiken.

10 §
Arbetsgivares skyldighet att lämna utredning om sitt förfarande

På begäran skall en arbetsgivare utan dröjsmål lämna skriftlig utredning om sitt förfarande till den som anser sig ha blivit diskriminerad på det sätt som nämns i 8 § 1 mom. Av utredningen skall framgå vilka grunder arbetsgivaren följt vid uttagningen, den uttagnas utbildning, arbetserfarenhet och erfarenhet av annat slag samt andra meriter och omständigheter som påverkat valet och som tydligt kan påvisas.

En arbetsgivare skall likaså utan dröjsmål lämna skriftlig utredning om grunderna för sitt förfarande till den arbetstagare som anser sig ha blivit föremål för diskriminering enligt 8 § 2 mom. 3 punkten.

I utredningen får inte antecknas uppgifter om någons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden utan att denne samtycker därtill.

11 §
Arbetsgivares skyldighet att betala gottgörelse med anledning av diskriminering på grund av kön

En arbetsgivare som brutit mot diskrimineringsförbudet i 8 § är skyldig att till den kränkta betala gottgörelse för diskriminering på grund av kön.

I gottgörelse skall enligt kränkningens art betalas minst 10 000 och högst 30 000 mark. Gottgörelsen kan nedsättas under det föreskrivna minimibeloppet och skyldigheten att betala gottgörelse kan helt slopas, om det prövas skäligt med hänsyn till arbetsgivarens ekonomiska ställning, arbetsgivarens försök att förhindra eller eliminera verkningarna av hans förfarande samt övriga förhållanden.

Om flera personer begär gottgörelse med stöd av 8 § 1 mom. och de alla är mera meriterade än den som blivit utsedd, skall gottgörelsen delas lika mellan dem.

12 §
Yrkande på gottgörelse

Gottgörelse skall yrkas genom talan vid domstolen på den ort där arbetsgivaren har sitt hemvist.

Talan om gottgörelse skall väckas inom ett år från det förbudet mot diskriminering överträddes.

Då talan om gottgörelse väckts och flera personer har rätt att kräva gottgörelse på grund av samma gärning eller försummelse, skall alla gottgörelseyrkanden framställas i rättegången vid äventyr att talan annars förverkas.

13 §
Rätt att kräva ersättning med stöd av annan lag

Vad som denna lag stadgar om gottgörelse med anledning av diskriminering på grund av kön utgör inte hinder för den kränkta att dessutom kräva ersättning med stöd av skadeståndslagen (412/74) eller annan lag.

14 §
Förbud mot diskriminerande annonsering

Arbets- eller utbildningsplats får inte annonseras ledig att sökas av enbart kvinnor eller enbart män, om vägande och godtagbart skäl med hänsyn till arbetets eller uppgiftens an inte föreligger eller förfarandet grundar sig på en plan som avses i 9 § 4 punkten.

Den som uppsåtligen bryter mot förbudet enligt 1 mom. skall för diskriminerande annonsering dömas till böter. Allmänna åklagaren får väcka åtal endast efter anmälan av jämställdhetsombudsmannen.

15 §
Begäran om utlåtande av jämställdhetsnämnden

Domstolen kan begära utlåtande av jämställdhetsnämnden i ett mål som gäller gottgörelse för diskriminering på grund av kön.

16 §

Tillsyn

Jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden skall se till att denna lag följs i privat verksamhet samt i offentlig förvaltning och offentlig affärsverksamhet så som därom stadgas nedan och särskilt.

17 §
Lämnande av uppgifter till jämställdhetsmyndigheterna

Utan hinder av vad som är stadgat eller bestämt om hemlighållande av visst ärende eller viss handling har jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden rätt att utan avgift av myndigheterna få de uppgifter som behövs för tillsynen över att denna lag följs.

Jämställdhetsombudsmannen har rätt att inom en av honom utsatt skälig tid av var och en få de uppgifter som behövs för tillsynen över att denna lag iakttas samt att kräva att handling som är i någons besittning av honom skall företes, om han inte enligt lag har rätt eller skyldighet att vägra vittna eller förete handlingen.

Till förstärkande av den skyldighet att lämna uppgifter eller förete handling som avses i 2 mom. kan jämställdhetsombudsmannen förelägga vite. Över beslut genom vilket vite förelagts får besvär inte anföras. Om betalning av vite förordnar jämställdhetsnämnden.

Om hemlighållande av kyrkliga och till församling hörande handlingar inom evangelisklutherska kyrkan stadgas särskilt.

18 §
Kontroller och handräckning

Jämställdhetsombudsmannen har rätt att på arbetsplatserna utföra kontroll, om det finns skäl att misstänka att arbetsgivaren förfarit i strid med denna lag eller att de i denna lag stadgade jämställdhetsförpliktelserna inte annars har uppfyllts. Om arbetsplatsen är arbetsgivarens bostad, får likväl kontroll utföras endast då det finns särskilda skäl till misstanke.

Jämställdhetsombudsmannen har rätt att för en kontrollåtgärd få handräckning av andra myndigheter.

Kontrollerna skall utföras så att de inte medför onödigt men eller onödiga kostnader.

19 §
Lämnande av råd och anvisningar

När jämställdhetsombudsmannen finner att en skyldighet som stadgas i denna lag inte fullgörs eller att det förekommer andra brott mot stadgandena i denna lag, skall han genom råd och anvisningar försöka förhindra att det lagstridiga förfarandet fortsätts eller upprepas.

20 §
Anhängiggörande av ärende vid jämställdhetsnämnden

Jämställdhetsombudsmannen kan vid behov vid jämställdhetsnämnden anhängiggöra ett ärende som gäller förfarande som strider mot stadgandena i 7 eller 8 § eller 14 § 1 mom.

Vid nämnden kan dock inte anhängiggöras ett ärende som gäller riksdagens eller dess organs, republikens presidents, statsrådets, ministeriernas, statsrådets kanslis, riksdagens justitieombudsmans, justitiekanslerns vid statsrådet, högsta domstolens eller högsta förvaltningsdomstolens verksamhet.

Om behandlingen av ett ärende vid jämställdhetsnämnden stadgas i lagen om jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden (610/86).

21 §
Förbud mot lagstridigt förfarande

Jämställdhetsnämnden kan förbjuda den som förfarit i strid mot stadgandena i 7 eller 8 § eller 14 § 1 mom. att fortsätta eller upprepa förfarandet, om ett dylikt förbud kan anses motiverat med tanke på genomförandet av jämställdheten.

Då förbudet fastställs kan sådant beslut samtidigt fattas enligt vilket förbudet skall iakttas först från den tidpunkt som nämns i beslutet, om det är motiverat att den som beslutet gäller ges skälig tid att ändra de förhållanden eller det förfarande som ligger till grund för förbudet.

Jämställdhetsnämnden kan vid behov vid vite förbjuda en fortsättning eller upprepning av förfarandet. Vite kan föreläggas den som förbudet gäller, dennes företrädare eller båda. Över beslut genom vilket vite förelagts får besvär inte anföras.

Om betalning av vite förordnar jämställdhetsnämnden.

22 §
Ändringssökande

Ändring i jämställdhetsnämndens beslut söks genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Om sökande av ändring gäller vad som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

Beslut som jämställdhetsnämnden fattat med stöd av 21 § skall iakttas omedelbart även om det inte vunnit laga kraft, såvida inte nämnden eller högsta fövaltningsdomstolen beslutar annorlunda.

23 §
Justering av gottgörelsebelopp

De i 11 § 2 mom. nämnda markbeloppen skall genom förordning justeras treårsvis i motsvarighet till förändringen i penningvärdet.

24 §
Befogenhet att utfärda förordning

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

25 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Stadgandena i denna lag tillämpas inte, om de strider mot arbets-, tjänste- eller funktionärskollektivavtal som ingåtts före ikraftträdandet av denna lag. Stadgandet i 4 § 2 mom. förpliktar inte till ändringar i sammansättningen av statlig kommitté eller delegation eller annat motsvarande organ som har tillsatts innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 57/85
Andra lagutsk. bet. 4/86
Stora utsk. bet. 79/86

Nådendal den 8 augusti 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Statsminister
Kalevi Sorsa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.