601/1986

Given i Nådendal den 8 augusti 1986

Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/48) en ny 61 a § som följer:

61 a §

Har en arbetstagare fått arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) för den tid, för vilken honom beviljas dagpenning eller olycksfallspension enligt denna lag retroaktivt, skall försäkringsanstalten på yrkande av arbetslöshetskassan eller socialförsäkringskommissionen utbetala den retroaktiva dagpenningen eller olycksfallspensionen till kassan eller kommissionen, till den del dagpenningen eller olycksfallspensionen motsvarar beloppet av arbetslöshetsdagpenning som utbetalts för samma tid.

Har en skadad under den tid, då ändringsansökan är anhängig i fråga om olycksfallspension, tillfälligt fått av folkpensionsanstalten utbetald pension enligt 45 § 2 mom. folkpensionslagen för den tid, för vilken honom beviljas olycksfallspension retroaktivt, skall försäkringsanstalten betala den retroaktiva pensionen till folkpensionsanstalten, till den del pensionen motsvarar beloppet av pension som folkpensionsanstalten utbetalt till ett för stort belopp för samma tid.

Dagpenning eller olycksfallspension utbetalas dock i de fall som avses i 1 och 2 mom. till arbetslöshetskassan, socialförsäkringskommissionen eller folkpensionsanstalten endast under förutsättning att meddelande som avses i 45 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller i 45 § 2 mom. folkpensionslagen har gjorts till försäkringsanstalten minst två veckor före den dag då dagpenningen eller pensionen skall utbetalas.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1986.

Regeringens proposition 67/86
Socialutsk. bet. 12/86
Stora utsk. bet. 77/86

Nådendal den 8 augusti 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.