598/1986

Given i Nådendal den 8 augusti 1986

Lag om ändring av 19 a § lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare 19 a § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 6 juni 1974 (454/74), samt

fogas till 19 a §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 22 november 1963 och den 18 januari 1985 (525/63 och 50/85) samt genom nämnda lag av den 6 juni 1974, ett nytt 5 mom. som följer:

19 a §

På anhållan av socialnämnden kan pension eller del därav betalas till nämnden för att användas för vården av pensionstagaren eller av den i vars uppehälle pensionstagaren enligt 30 § socialvårdslagen (710/82) är skyldig att delta. Angående utbetalning av pension till socialnämnden kan beslutas även till den del pensionen skall betalas retroaktivt, men nämnden får använda pensionen till ersättning av redan lämnat utkomststöd endast i det fall att det är fråga om förskott som avses i 38 § socialvårdslagen.


Har en arbetstagare tillfälligt fått av folkpensionsanstalten utbetald pension enligt 45 § 2 mom. folkpensionslagen för den tid, för vilken han på grund av besvär som avses i 21 § 1 eller 2 mom. beviljas pension retroaktivt, skall pensionsanstalten utbetala den retroaktiva pensionen till folkpensionsanstalten, till den del pensionen motsvarar beloppet av pension som folkpensionsanstalten utbetalt till ett för stort belopp för samma tid. Pensionen utges till folkpensionsanstalten endast under förutsättning att meddelande som avses i 45 § 2 mom. folkpensionslagen har gjorts till folkpensionsanstalten minst två veckor före den dag då pensionen skall utbetalas.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1986.

Regeringens proposition 67/86
Socialutsk. bet. 12/86
Stora utsk. bet. 77/86

Nådendal den 8 augusti 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.