568./1986

Given i Helsingfors den 25 juli 1986

Lag om ändring av lagen om brand- och räddningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 13 § 3–6 mom. och 50 § lagen den 4 juli 1975 om brand- och räddningsväsendet(559/75), av dessa lagrum 13 § 3–6 mom. sådana de lyder i lag av den 8 april 1983(355/83), samt ändras 13 § 2 mom. och 51 §,

sådana dessa lagrum lyder i nämnda lag av den 8 april 1983 som följer:

13 §

Om den behörighet som skall fordras av personal med uppgifterna som huvudsyssla inom en kommuns brand- och räddningsväsen stadgas genom förordning. Inrikesministeriet bestämmer vid behov om behörigheten för den personal med uppgifterna som bisyssla som deltar i avtalsbrandkårs brand- och räddningsarbete och för motsvarande personal vid halvordinarie brandkår.

51 §

Inrikesministeriet kan utfärda bestämmelser om kvalitetsfordringar för brand- och räddningsmateriel samt – redskap, om modeller och mått, om anordningar som underlättar släcknings- och räddningsarbete samt om tillverkning, import, installation, granskning och underhåll av ävensom handel med sådan materiel och sådana redskap och anordningar. Inrikesministeriet eller den som förordnats därtill av ministeriet kan verkställa inspektioner för konstaterande av att bestämmelserna iakttas.

Denna lag träder i kraft från den 1 september 1986.


Nådendal den 25 juli 1986

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Inrikesminister
Kaisa Raatikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.