565/1986

Given i Nådendal den 11 juli 1986

Lag om ändring av lagen om avträdelsepension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 4 januari 1974 om avträdelsepension (16/74) 6 § 2 mom., 6 a § 1 mom., 7 § 1 mom., 12 § 1 mom., 13 § 1 mom., 16 § 3 mom. samt 17 § 1 och 2 mom. och 18 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 6 § 2 mom. i lag av den 30 december 1980 (1037/80), 6 a § 1 mom. i lag av den 7 januari 1977 (18/77), 7 § 1 mom. i lag av den 23 april 1976 (356/76) samt 12 § 1 mom., 13 § 1 mom., 16 § 3 mom., 17 § 1 och 2 mom. och 18 § i lag av den 31 december 1983 (1087/85), samt

fogas till lagen en ny 12 a § som följer:

6 §

Ägaren av brukningsenheten anses likaså ha avstått från att bedriva jordbruk på det sätt som åsyftas i denna lag, om han

1) till ovan i 1 mom. nämnd överlåtelsetagare överlåter sin brukningsenhets åker och samtidigt förbinder sig att inte överlåta vare sig skogsmark som han förbehållit sig av lägenheten eller dess impediment till annan än i 1 mom. 1―4 punkten nämnd överlåtelsetagare, till den kommun där det förbehållna området är beläget eller, under förutsättning att jordbruksstyrelsen inte köper skogsmarken för att använda den som skogstillskottsområde, till forststyrelsen (försäljningsbegränsnings förbindelse),

2) förbinder sig att inom tre år från det han har avgett förbindelsen, på sin lägenhet beskoga sådan åker som kan tas ur lantbruksproduktionen utan att detta är till väsentlig nackdel för utvecklandet av brukningsenheterna på orten (beskogningsförbindelse), överlåter annan åker till ovan i 1 mom. 1―4 punkten nämnd överlåtelsetagare samt avger i 1 punkten angiven försäljningsbegränsningsförbindelse angående den skogsmark och det impediment som han förbehållit sig av sin lägenhet, eller

3) förbinder sig att varken använda eller arrendera ut brukningsenhetens åker eller ekonomibyggnader för lantbruksproduktion (förbindelse om nedläggning av lantbruksproduktion), och att under sex år från det att pensionen började inte överlåta lägenhetens åker annat än till ovan i 1 mom. 1―3 punkten nämnd överlåtelsetagare (försäljningsbegränsningsförbindelse för åker) samt avger i 1 punkten nämnd försäljningsbegränsningsförbindelse angående den skogsmark och det impediment som han förbehållit sig av sin lägenhet.


6 a §

Ägaren av brukningsenheten är vid avträdelsen berättigad att av den i sin ägo eller besittning behålla ett område som omfattar driftscentrum samt ett trädgårds- och åkerområde för odling av potatis och trädgårdsprodukter som behövs i det egna hushållet. Han kan även förbehålla sig själv och medlemmar av sin familj rätt att bo i en på den överlåtna brukningsenheten belägen bostadsbyggnad och att använda även andra byggnader på lägenheten. Genom förordning stadgas närmare för vilka ändamål ekonomibyggnader och, utan hinder av beskogningsförbindelse och förbindelse om nedläggning av lantbruksproduktion, åker får användas.


7 §

Då denna lag tillämpas, anses avträdelse ha skett vid den tidpunkt då överlåtelsehandlingen har undertecknats eller då beskogningsförbindelsen eller förbindelsen om nedläggning av lantbruksproduktion har tillställts lantbruksnämnden eller lantbruksbyrån.


12 §

Avträdelsepension utbetalas från den tidpunkt då besittningen av brukningsenheten eller en del av den har övergått eller, om grunden för pensionen utgörs av beskogningsförbindelse eller förbindelse om nedläggning av lantbruksproduktion, då avträdaren i enlighet med förbindelsen upphörde att odla sina åkrar, dock inte förrän han har upphört att bedriva jordbruk.


12 a §

Överlåts en fortbeståndsduglig brukningsenhet, som berörs av förbindelse om nedläggning av lambruksproduktion, sedan sex år har förflutit från det att pensionen började, i sin helhet till en person som uppfyller kraven på förvärvare enligt 6 b § 7 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare, och ingår förvärvaren en förbindelse för brukningsenheten som motsvarar den förbindelse som avses i 6 f § 2 mom. i samma lag, kan utbetalningen av avträdelsepensionen fortgå. På den som ingår förbindelsen skall i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas om förvärvare i 6 f § 2―4 mom. och 6 g § 4 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare.

Vid beräkning av kapitalvärdet av den avträdelsepension som i enlighet med 6 f § 4 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare skall uppbäras av den i 1 mom. nämnda förvärvaren, beaktas den avträdelsepension som betalas efter den i 1 mom. angivna överlåtelsen. Grunderna för beräkning av detta kapitalvärde fastställs av social- och hälsovårdsministeriet.

13 §

Börjar avträdaren bedriva lantbruksproduktion i större omfattning än vad som stadgas i 6 a § 1 mom. eller i förordning som har utfärdats med stöd därav eller har de i 6 § 2 mom. nämnda förbindelserna inte iakttagits, indras avträdelsepensionen räknat från den tidpunkt då den verksamhet inleddes som föranleder indragningen, eller då försummelsen inträffade.


16 §

Lantbruksbyråerna och lantbruksnämnderna skall utöver pensionsanstalten tillse att en avträdelsepensionstagare på det sätt som förutsätts i denna lag avstår från att bedriva jordbruk och att de i 6 § 2 mom. och 12 a § 1 mom. nämnda förbindelserna uppfylls.

17 §

Pensionsansökan kan handläggas och pension beviljas villkorligt före avträdelsen. Som grund betraktas då jordbruksstyrelsens köpeanbud angående överlåtelsen, utkast till överlåtelsehandling, vilket har undertecknats av pensionssökanden och överlåtelsetagaren, eller beskogningsförbindelse eller förbindelse om nedläggning av lantbruksproduktion. En förutsättning för pension är att en överlåtelsehandling enligt köpeanbudet eller utkastet, en ovan nämnd förbindelse eller officiellt styrkta kopior av dem tillställs pensionsanstaken.

Då en pensionsansökan avgörs enligt 1 mom., anses som i 2 § 1 punkten och 2 b § 1 mom. 5 punkten samt 7 § 2 mom. angiven överlåtelsetidpunkt den tidpunkt då handlingen har undertecknats.


18 §

Villkorligt beslut enligt 17 § förfaller, om inte överlåtelsehandlingen, beskogningsförbindelsen eller förbindelsen om nedläggning av lantbruksproduktion eller kopior av den har tillställts pensionsanstalten inom sex månader efter det att beslutet gavs.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1986.

Denna lag tillämpas om avträdelse sker eller, då pensionen grundar sig på villkorligt beslut enligt 17 §, om beslutet ges efter det att lagen har trätt i kraft.

Regeringens proposition 64/86
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 6/86
Stora utsk. bet. 88/86

Nådendal den 11 juli 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.