458/1986

Given i Helsingfors den 13 juni 1986

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 23 § 1, 2 och 4 mom. samt 23 a § 1 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63), sådana de lyder i lag av den 11 januari 1985 (32/85), och

fogas till lagen en ny 23 b § som följer:

23 §

Moderskapspenning betalas till barnets moder för sammanlagt 100 vardagar. Rätten till moderskapspenning börjar 25 vardagar omedelbart före den beräknade tidpunkten för nedkomsten. Har havandeskapet blivit avbrutet tidigare än 25 vardagar före den beräknade tidpunkten för nedkomsten, räknas rätten till moderskapspenning från den dag då havandeskapet blev avbrutet.

Föräldrapenning betalas för 158 vardagar från utgången av modcrskapspenningsperioden, antingen till barnets moder eller med moderns samtycke till barnets fader, om han på grund av vården av barnet är borta från förvärvsarbete eller annat arbete utanför hemmet.


Till fader som på grund av vården av barnet är bona från förvärvsarbete eller annat arbete utanför hemmet betalas, med moderns samtycke, i samband med barnets födelse faderskapspenning för minst 6 och högst 12 vardagar, varvid föräldrapenningsperioden förkortas på motsvarande sätt.


23 a §

Dör barnets moder under den tid för vilken utges moderskaps- eller föräldrapenning, betalas med avvikelse från vad som stadgas i 23 § föräldrapenning till fadern, om han har vårdnaden om barnet. Föräldrapenning betalas för högst lika många vardagar som de för vilka moderskaps- och föräldrapenning inte utbetalts på grund av moderns död. Är fadern i förvärvsarbete eller i annat arbete utanför hemmet, är den föräldrapenning som skall betalas till honom för denna tid lika stor som minimidagpenningen. Har barnets fader inte vårdnaden om barnet, betalas föräldrapenningen till annan försäkrad som har vårdnaden om barnet, varvid på honom skall tillämpas vad som ovan stadgas om barnets fader.


23 b §

Är barnet dödfött eller dör barnet eller adoptivbarnet under den tid för vilken utges moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, betalas

1) moderskaps- och faderskapspenning till utgången av betalningsperioden samt

2) föräldrapenning för 12 vardagar efter barnets dödsdag, dock högst till utgången av föräldrapenningsperioden.

Föräldrapenning betalas likväl inte med stöd av 1 mom. 2 punkten för de dagar, för vilka utges moderskaps- eller faderskapspenning med stöd av 1 punkten.

Ges barnet i adoptionssyfte bort under den tid för vilken moderskapspenning betalas, skall moderskapspenning utges till utgången av moderskapspenningsperioden. Om barnet ges bort under den tid för vilken faderskaps- eller föräldrapenning betalas, upphör rätten till faderskaps- eller föräldrapenning dagen efter den då barnet gavs bort.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1986.

Regeringens proposition 45/86
Socialutsk. bet. 8/86
Stora utsk. bet. 48/86

Helsingfors den 13 juni 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.